6. Oppilashuolto

Oppilashuolto Laukaassa

TAVOITTEET

Esiopetuksen oppilashuolto on osa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Laukaan kunta tarjoaa esi- ja perusopetuksen oppilaille oppilashuollon palvelut, jotka toteutetaan monialaisen oppilashuollon yhteistyönä. Laukaa järjestää oppilailleen kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuollon. Oppilashuolto on ensisijaisesti yhteisöllistä tukea, jonka tarkoituksena on turvata lasten tasavertaiset mahdollisuudet kasvamiseen ja oppimiseen. Yksikkökohtaisesti laaditaan suunnitelmia lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja kiinnitetään huomiota koko yhteisön hyvinvointiin. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Pääpaino Laukaassa on yhteisöllisellä ennaltaehkäisevällä oppilashuollolla. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Käsitteitä
- yksikkö tarkoittaa esiopetusta järjestäviä yksikköjä, peruskouluja ja lukiota
- oppilashuolto käsitettä käytetään esiopetuksen ja perusopetuksen yhteydessä
- opetuksen järjestäjä tarkoittaa Laukaan kuntaa


SUUNNITELMAT

Laukaassa oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilas- ja opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmia ovat

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunniman oppilas- ja opiskeluhuoltoa koskeva osuus
• Laukaan perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4.
• Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma ja päivähoidon alueellinen oppilashuoltosuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään Laukaan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Opetussuunnitelmassa on yhteyksiä perusopetuksen oppilashuoltoon ja lukion opiskelijahuoltoon niissä osioissa, joissa yhteiset toimintamuodot ovat tarkoituksenmukaisia.

Laukaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa tarkennetaan seuraavia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tehtyjä oppilashuollollisia linjauksia
• Oppilas- ja opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
• Arvio oppilas- ja opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
• Toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea
• Tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista

Päivähoidon esiopetuksen aluekohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa arvioidaan ja kehitetään alueen oppilashuoltoa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, lasten ja heidän huoltajiensa, sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma on alueen esiopetusyksiköiden yhteinen ja se päivitetään vuosittain.

Oppilashuoltosuunnitelman perusrakenne:
• Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
• Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
• Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
• Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen.
Esiopetusyksikkö/aluekohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tarkemmat kuntakohtaiset linjaukset, suunnitelman perusrakenne ja yhtenäiset käytänteet esitetään oppilashuollon käsikirjassa.


OPPILASHUOLTORYHMÄT

oppilashuollon ohjaus.png
Kuvio 1. Laukaan perusopetuksen oppilashuollon rakenne.

1. Oppilas- opiskelijahuollon ohjausryhmä

Laukaassa oppilas-ja opiskeluhuollon työtä ohjaa monialainen sivistys-sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteinen ohjausryhmä, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä kokoaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman oppilashuolto-osuuden sekä toimeenpanee ja toteuttaa päätettyjä suunnitelmia. Ryhmän kutsuu koolle sivistystoimenjohtaja.

2. Alueryhmä

Oppilashuollon suunnitelma laaditaan Laukaassa alueen esiopetusyksiköiden yhteisenä suunnitelmana. Päivähoitoalueen (Kirkonkylä, Leppävesi-Vihtavuori ja Lievestuore) esiopetuksen oppilashuollon toimijat kootaan alueryhmään. Oppilashuollon toimijoina voivat olla neuvolan työntekijä, psykologi, kuraattori, toimintaterapeutti, puheterapeutti, sosiaali- ja perhetyöntekijä, seurakunnan työntekijä, erityispäivähoidon ohjaaja, päiväkotien työntekijä, koulun erityisopettajat ja koulun esiopettajat. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida alueen esiopetuksen yhteisöllistä oppilashuoltoa. Ryhmän kutsuu koolle alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

3. Asiantuntijaryhmä

Yksittäisen lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä, jossa on läsnä lapsen asian käsittelyyn välittömästi liittyvät henkilöt. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjaa tiedot asian käsittelystä oppilashuoltokertomukseen. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja esiopetusyksiköt ylläpitävät oppilashuoltorekisteriä, jossa on oppilashuoltokertomukset ja muut oppilashuollolliset yksilökohtaiset asiakirjat. Esiopetusyksikkö vastaa opetuksen kannalta välttämättömän tiedon siirrosta vanhempien luvalla.

Asiantuntijaryhmän kirjaamiskäytänteet, ohjeet yksittäistä oppilasta koskevan asian vireillepanoon ja asian käsittelyyn löytyvät oppilashuollon käsikirjan lomakkeista. Lomakepankissa on myös muita oppilashuollon prosesseihin liittyviä mallilomakkeita.

SEURANTA JA ARVIOINTI

Esiopetuksen oppilashuollon toteutuminen arvioidaan lukuvuoden lopussa muun toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä. Erityispäivähoidon ohjaaja vastaa arvioinnin lähettämisestä kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Laukaan oppilashuollon alueryhmä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmien toteutumista. Ohjausryhmä hyödyntää toimintasuunnitelmien arvioita ja muita hyvinvoinnin ja terveyden mittareita kootessaan tietoa oppilas- ja opiskelijahuollon toteutumisesta. Omavalvonta toteutetaan edellämainittujen ryhmien avulla.