6. Oppilashuolto

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään
viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä [82].

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus [83].

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää [84]. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon [85]. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja
yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Esiopetuksen toteuttamiseen kuuluvasta kasvun ja oppimisen tuesta määrätään perusteiden luvussa 5 [86].[82] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.
[83] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
[84] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom. 
[85] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1 - 2 mom.
[86] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 6 §

Laukaan esiopetussuunnitelman sisältö

Esiopetuksen oppilashuolto on lakisääteistä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki L 1287/2013), ja osa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Laukaan kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille oppilashuollon palvelut, jotka toteutetaan monialaisen oppilashuollon yhteistyönä. Oppilashuollon eri ikäisten oppilaiden palvelut on kuvailtu tarkemmin Oppilashuollon käsikirjassa.

 

Pääpaino Laukaassa on yhteisöllisellä ennaltaehkäisevällä oppilashuollolla lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ensisijainen vastuu esiopetusryhmän ja -yksikön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla ja päiväkodin-/ koulunjohtajalla. Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista ja heitä ohjataan hakemaan niitä tarvittaessa.

 

Esiopetuksen oppilashuollon toteutumisesta vastaavat esiopetusta järjestävien yksiköiden esimiehet (koulun- ja päiväkodinjohtajat) sekä esiopettajat ja muut oppilashuollon toimijat yhdessä. Koulun- tai päiväkodin johtaja vastaa siitä, että yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma on asianmukaisesti laadittu, ja että esiopetuksen henkilöstöllä on riittävä osaaminen oppilashuollon toteuttamiseen.

 

Oppilas- opiskelijahuollon ohjausryhmä

Laukaassa oppilas-ja opiskeluhuollon työtä ohjaa monialainen sivistys-sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteinen ohjausryhmä, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä kokoaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman oppilashuolto-osuuden sekä toimeenpanee ja toteuttaa päätettyjä suunnitelmia. Ryhmän kutsuu koolle sivistysjohtaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä