2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Laukaassa

Laukaan kunnassa esiopetus järjestetään yhdessä päivähoidon ja opetustoimen kanssa. Kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset saavat esiopetusta päiväkodeissa ja muut koulujen esiopetuksen ryhmissä. Esiopetuspaikat vahvistetaan vuosittain. Koulujen esiopetusryhmän minimikoko on seitsemän lasta. Esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.

Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella tammi-helmikuussa. Ilmoittautumisajankohdasta tiedotetaan kunnan internet -sivuilla ja paikallislehdessä. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Esiopetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Päivähoidossa esiopetus päättyy 31.5.

Laukaassa on tavoitteena, että kaikki lapset osallistuisivat kouluissa tai päiväkodeissa järjestettyyn esiopetukseen. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden, jolloin esiopetus pehmentää siirtymää kouluun. Esiopetuksella on suuri merkitys lapsen kasvun ja tuentarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja vaikeuksien ehkäisemisessä.
Avainsanoja ovat lapsilähtöisyys, myönteinen minäkuva ja käsitys itsestään oppijana.

Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetuksen keskeinen tehtävä

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.