Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden edellytyksiä vahvistava toiminta.

Opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuollon toteuttamista ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus ja osallisuus.

Kuopion kaupungin opetussuunnitelma - opiskeluhuolto

Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Monialaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulun rehtori (*tai virka-apulaisrehtori, apulaisjohtaja tai muu koulutuksen järjestäjän nimeämä työntekijä), erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, opetushenkilöstön ja huoltajien sekä oppilaiden edustajat (ryhmien kokoonpano voi hieman vaihdelle koulukohtaisesti). Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa konsultoida asiantuntijoita ja kutsua kokoukseen mukaan myös muita asiantuntijoita. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, eikä ryhmä koskaan käsittele yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa asiaa. Perusopetuksen koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien puheenjohtajana toimii rehtori. 

Koulukohtaiset opiskeluhuollon työryhmät kokoontuvat säännöllisesti lukuvuoden aikana suunnitellen, kehittäen ja arvioiden yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutus rakentuu koulukohtaisten tarpeiden mukaan soveltaen opiskeluhuollon vuosikelloa. 

Koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltotyöryhmän kokoonpano 

Oppilaiden edustajat Oppilaskunta valitsee jäsenet vuosittain
Huoltajien edustajat -
Rehtori * Saila Tirkkonen
Opettajien edustajat (ml. erityisopettaja ja opinto-ohjaaja) Riitta Pekkarinen, Anni-Maaria Metso, Tiina Jäntti, Teija Soininen
Kuraattori -
Psykologi Sanna Turunen
Terveydenhoitaja Hillekaisa Nykänen
Koululääkäri  
Koulun muut ammattilaiset  
Ulkopuoliset yhteistyökumppanit Puijonlaakson kirjasto, Puijon seurakunta

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vuosikello (sisältää kokoukset ja käsiteltävät teemat)  

Opiskeluhuoltotyön vuosikello lv. 2024–25 

elokuu  14.8. klo 13 OHR 

syyskuu  9.9. klo 13 arki-OHR 5.luokat , 25.9. klo 13 arki-OHR 3.luokat 

lokakuu  7.10. klo 13 arki-OHR 1.luokat , 23.10. klo 12.15 yhteisöllinen OHR ja sen jälkeen OHR 

marraskuu 4.11. klo 13 arki-OHR 2.luokat, 20.11. klo 12.15 arki-OHR erityisluokat 

joulukuu 2.12. klo 12.15 yhteisöllinen OHR ja sen jälkeen OHR, 11.12. klo 13 arki-OHR 6.luokat 

 

tammikuu 13.1. klo 13. arki-OHR valmistavat luokat, 29.1. klo 13 arki-OHR 4.luokat 

helmikuu 5.2. klo 12.15 yhteisöllinen OHR ja sen jälkeen OHR 

huhtikuu 28.4. klo 12.15 yhteisöllinen OHR ja sen jälkeen OHR  1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 
  Kuopion kaupungin kokonaisarvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut on kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmasta.

  Rajalan koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä koulupsykologi. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat em. lisäksi oppilasjäsenet, oppilaskunnan vastuuopettajat, huoltajien edustajat, Puijonlaakson päiväkodin edustajat, Puijonlaakson kirjaston sekä Puijon seurakunnan edustajat. Myös alueen muita toimijoita on kutsuttu mukaan. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano määräytyy käsiteltävän asian mukaan. 

  Koulussa on 427 oppilasta (1-6 lk). Rajalan koulussa on lähiluokkien lisäksi kaksikieliset luokat (suomi-englanti 1-6 lk), musiikkiluokat (3-6 lk), viisi valmistavaa luokkaa ja kaksi erityisluokkaa. Lisäksi koululla on vakituisesti kaksi Puijonlaakson päiväkodin esiopetusryhmää sekä yksi metsäeskariryhmä, joka vierailee koululla säännöllisesti. Osa oppilaista kulkee muiden koulupiirien alueelta (esim. painotus- ja valmistava opetus sekä erityisluokat). 
  Rajalan koulussa on (1-6 lk) yhteensä 97 tehostetun tuen oppilasta, 16 erityisen tuen oppilasta sekä 66 maahanmuuttotaustaista (S2) oppilasta.


 2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi
  Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tekevät kaikki koulussa toimivat aikuiset. Rajalan koulun järjestyssääntöjä on päivitetty ja mm. ennaltaehkäisevää päihdetyötä on lisätty. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoukset ovat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja kutsut lähetetään hyvissä ajoin. Mukaan kutsutaan monipuolisesti alueen eri toimijoita. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista pidetään koulussa yllä säännöllisesti. 

 3. Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)
  Mikäli oppilas tarvitsee tukea, tukitoimet pyritään aloittamaaan matalalla kynnyksellä heti, kun tuen tarve ilmenee. Yksilökohtainen opiskeluhuolto kokoontuu huoltajan tai opettajan aloitteesta tarvittaessa. Uudet opiskeluhuoltolomakkeet ja kirjaaminen ovat käytössä. Tuen tiimi on kokoontunut muutamia kertoja keväällä. Syksyllä tiimille on järjestetty säännöllinen viikottainen kokoontumisaika. 

 4. Yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa.
  Koulussa järjestetään lukuvuoden alussa luokkakohtaiset vanhempainillat. Opettajat käyvät lisäksi oppimiskeskusteluja. Yksilökohtaisiin opiskeluhuoltotapaamisiin kutsutaan tarvittaessa esim. terveydenhuollon, kuntoutuksen tai sosiaalitoimen edustajia. Seurakunnan kanssa on sovittu ryhmäytymistuokioista lukuvuoden alkuun. Kirjaston kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Kasvatuskeskustelujen ja jälki-istuntojen pitämisestä koululla on sovittu kirjattu käytäntö, josta tiedotetaan lukuvuoden alussa oppilaita ja huoltajia. 

 5. Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma kuvattuna ja luettavissa Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen/oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeä on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.  

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu oppilaan suostumukseen. Yksittäisen oppilaan tueksi voidaan koota myös yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan ja/tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto (peda.net)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä