Koulun säännöt

MAANINKAJÄRVEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

MAANINKAJÄRVEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (Opetushallitus).

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata Maaninkajärven koulun turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö, jossa kaikkien yhteisön jäsenten on hyvä työskennellä.

 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Perusopetuksen oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan (Opetushallitus).

Oppilaalla on oikeus mm.

 • Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Maksuttomaan opetukseen
 • Turvalliseen oppimisympäristöön

Oppilaan velvollisuudet

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon (Opetushallitus).

Oppilaalla on velvollisuus

 • Osallistua opetukseen mikäli hänelle ei ole myönnetty lupaa poissaoloon
 • Suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
 • Käyttäytyä asiallisesti ja ylläpitää työrauhaa oppitunneilla
 • Toimia koulun järjestyssääntöjen mukaisesti

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

Järjestyssäännöissä sovitaan hyvien tapojen mukaisesta käyttäytymisestä, kuten toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen ja hyvien ruokailutapojen noudattaminen sekä sovituista ajoista kiinni pitämisestä ja täsmällisyydestä. Toisesta henkilöstä, työstä tai tuotoksesta otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Suosittelemme, ettei kouluun tuotaisi arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia (Opetushallitus).

 

 • Pyrin parhaani mukaan ottamaan huomioon toiset ja olemaan suvaitsevainen.
 • En kiusaa toisia ja kerron havaitsemastani kiusaamisesta kouluyhteisön aikuiselle.
 • Edistän työrauhaa omalla toiminnallani ja yrittämällä parhaani.
 • Kiinnitän huomiota asialliseen kielenkäyttöön ja käyttäydyn hyvin.
 • Jätän kengät, päällysvaatteet ja päähineen luokan ulkopuolelle naulakoille.
 • Kunnioitan toisen yksityisyyden suojaa niin henkilön kuin hänen tuotoksiensa osalta. En ota enkä jaa toisesta otettuja kuvia tai videoita ilman lupaa.
 • Kunnioitan yhteisiä työaikoja ja olen täsmällinen. Lukukauden aikana viidestä myöhästymisestä seuraa kasvatuskeskustelu ensisijaisena puuttumiskeinona.

 

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnit vietetään lukuvuosittain oppilaiden kanssa kerrattavilla välituntialueilla. Poistuminen koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä tapoja (Opetushallitus).

 • Luokilla 1-6 välitunnit vietetään ulkona, jonne siirrytään oppitunnin päätyttyä. Mikäli opetus jatkuu klo 13 jälkeen kahdella oppitunnilla, niiden välissä voidaan pitää lyhyt tauko.
 • Ulkovälituntien pakkasraja on -20⁰C.
 • Luokilla 7-9 koulupäivän kaksi viimeistä oppituntia voidaan pitää yhteen ryhmän ja opettajan päätöksellä.
 • Ruokailun jälkeen 1.-6. luokkalaisilla on opettajan harkinnan mukaan välitunti. Luokilla 7-9 on välitunti, joka vietetään ulkona klo 12.00 alkaen.
 • Välituntialue on luokilla 1-6 koulurakennuksen vieressä oleva aidattu piha-alue. Luokkien 7-9 välituntialue on koulurakennuksen ja urheilutalon rajaama piha-alue.
 • Käyttäydyn hyvin myös koulumatkojen ja koulukyytien aikana. Noudatan annettuja turvallisuusohjeita.
 • Koulupäivä alkaa ja loppuu lukujärjestykseen merkittyinä aikoina, muina aikoina oppilaalla ei ole valvontaa.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista on huolehdittava hyvin sekä kunnioitettava toisen omaisuutta. Roskaaminen ja koulun omaisuuden turmeleminen on kiellettyä. Oppilaalla on velvollisuus vahingon korvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen (Opetushallitus).

 • Huolehdin hyvin käyttämistäni materiaaleista ja tavaroista.
 • Kunnioitan koulun ja toisten omaisuutta.
 • Pidän omalta osaltani koulurakennuksen ja koulun ympäristön siistinä ja kunnossa.
 • Käytän asianmukaisesti koulun tvt-välineitä ja av-laitteita.

 

Turvallisuus

Koulutyön turvallisuus edellyttää jokaiselta turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoittamista koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Tässä voidaan määrätä esimerkiksi polkupyörän, mopon tai suksien säilyttämispaikasta tai kiellosta heittää lumipalloja koulun pihalla, turvallista oppimisympäristöä edistävät ohjeet välitunnilla käyttäytymisestä ja esimerkiksi mainita kameravalvonnasta koulun alueella (Opetushallitus).

 • Polkupyörät ja talviliikuntavälineet säilytetään niille tarkoitetussa ulkovarastossa tai niille osoitetussa paikassa sisätiloissa.
 • Mopot säilytetään parkkialueella mopoille osoitetulla parkkialueella.
 • Lumipallojen heittely välituntialueella on kielletty muulloin kuin valvottuna siihen tarkoitettuun maaliin heitettäessä.
 • Välitunneille siirrytään oppitunnin päätyttyä välittömästi.
 • Sisätiloissa liikutaan varovaisuutta noudattaen.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulu voi määrätä koulun tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden, internetin ja koulun tietoverkon käytöstä sekä oppilaan omien laitteiden käytöstä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana. Koulu voi kieltää mobiililaitteen käytön oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä (Opetushallitus).

 • Tietokoneita, matkapuhelimia, mobiililaitteita tai kuulokkeita voidaan käyttää opetustilanteissa vain opettajan luvalla.
 • Tietokoneen, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai kuulokkeiden luvaton käyttö johtaa laitteen haltuunottoon jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteen häiriintymisen takia.
 • Ruokailussa, juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa matkapuhelimen, kuulokkeiden, mobiililaitteen tai tietokoneen käyttö on kielletty.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Kiellettyä on muun muassa alkoholin, tupakkalain tarkoittamien tupakan ja tupakkatuotteiden, huumausainelain tarkoittamien huumausaineiden, veitsien, ampuma-aseiden, voimakkaiden laserosoittimien sekä vastaavien esineiden ja aineiden kouluun tuominen (Opetushallitus).

 • Opettaja tai rehtori ilmoittaa päihteiden tai vaarallisten aineiden tai esineiden hallussapidosta oppilaan huoltajalle.
 • Rehtori tai opettaja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa

 

Elintarvikkeet ja niiden nauttiminen koulupäivän aikana

 • Oppitunnin aikana ei syödä eikä juoda ilman opettajan lupaa.
 • Koulupäivän aikana oppilaille tarjotaan maksuton lounas. Jokaisen oppilaan on syytä nauttia vähintään osa kouluateriasta.
 • Alaluokkien oppilaat nauttivat mahdollisen oman välipalansa opettajan osoittamassa tilassa.
 • Yläluokkien oppilaat nauttivat mahdolliset omat eväänsä ulkotiloissa.
 • Koulu ei suosittele makeisten, virvoitusjuomien yms. nauttimista koulupäivän aikana, vaan sen sijaan kannustaa terveellisiin välipaloihin.
 • Maksullinen välipala on tarjolla kouluravintolassa.

 

 

Kurinpito

Kurinpitokeinot ja kasvatuskeskustelun käyttäminen kuvataan opetussuunnitelmassa. Koulun keinoja puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen ovat kasvatuskeskustelu ensisijaisena puuttumiskeinona, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen koulusta määräajaksi.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (Opetushallitus).

 • Koulun käyttämät keinot puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen ovat:
  • kannustaa ja ohjata hyvään käytökseen
  • huomauttaa epäasiallisesta käytöksestä
  • poistaa luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan, jossa oppilaan on pysyttävä
  • oppilaan määrääminen kasvatuskeskusteluun
  • oppilaan määrääminen jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi
  • kurinpitorangaistuksena oppilaalle määrättävä kirjallinen varoitus
  • jos rikkomus on vakava tai oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä, oppilaan määräaikainen erottaminen koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi
 • Kasvatuskeskustelun määrää opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelut kirjataan koulun rangaistuskirjaan. Määräyksestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Kasvatuskeskustelu on kestoltaan enintään kaksi tuntia ja se voidaan pitää tarvittaessa useammassa osassa ja siihen voidaan kutsua oppilaan huoltajat.
 • Kasvatuskeskusteluja hoitaa luokanohjaajan/-opettajan lisäksi lukuvuosittain päätetty opettajakunnan jäsen, jonka tehtävänä on seurata kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta erityisesti kasvatuskeskustelujen osalta.

 

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt ovat Maaninkajärven koulun lukuvuositiedotteessa ja koulun kotisivulla peda.netissä. Järjestyssäännöt kerrataan jokaisen ryhmän kanssa lukuvuoden alussa luokanohjaajan tai luokanopettajan johdolla.
 • Järjestyssääntöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja ne tarkistetaan vähintään lukuvuosittain.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä