Luokat

Linkkejä oppimisen tueksiNiilo Mäki Instituutin sivuilta voit ladata Ekapelin lukutaidon perusteiden harjoittamiseen. Kirjakuja-sarjan tehtäviä eri luokka-asteille. Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun tueksi. Sivuilta löytyy esim. luetunymmärtämisharjoituksia, kielioppiharjoituksia ym. Monipuolisia harjoituksia äidinkielen opiskelun tueksi.
 


Matematiikan tehtäviä alkuopetukseen. Mm. kympinhajoitus, lukujonot, pikalukuharjoitus, lukujen 2-9 hajotelmat ja sarjat.
Harjoitusta kymppiparien opettelun tueksi.
Ekapeli-Matikan avulla voit harjoitella yksi-yhteen vastaavuutta, vertailua, järjestämistä, lukusanan, -määrän ja numerosymbolin vastaavuutta sekä lukujono- ja yhteenlaskutaitoja.
 
 
Matematiikan tehtäviä eri ikäisille.
Vahvistaa lukumääräisyyden ymmärrystä lukualueella 1-10. Peli harjoittaa lisäksi lukujonotaitoja, lukumäärien ja numerosymboleiden vastaavuutta sekä yhteen- ja vähennyslaskutaitoja.
Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan.
 
Verkkotehtäviä matematiikan opiskelun tueksi.
 


TutkiNet

Aihiossa tarkastellaan tasa- ja vaihtolämpöisten nisäkkäiden ruumiinlämpöä ympäristön lämpötilan muuttuessa.
Aihiossa selvitetään rikos tekemällä DNA-sormenjälkinäyte alusta alkaen ja vertaamalla sitä sitten epäiltyjen sormenjälkiin.
Oppija tutustuu prepositioihin on, in ja under, neljännellä luokalla lisäksi prepositioihin behind, in front of, next to ja between. Oppija harjoittaa näihin liittyviä taitojaan.
Aihiossa kiinnitetään oppilaan huomio äänteiden /v/ ja /w/ ääntämiseen sekä tarjotaan mahdollisuus harjoitella oppikirjan, sanakirjan ja/tai internetin itsenäistä käyttöä omien leikkilorujen tekemiseen.
Aihiossa tutustutaan Aurinkoon ja siihen liittyviin ilmiöihin. Kun oppija tutustuu huolellisesti yhteen tähteen, tieto on yleistettävissä miljardeihin tähtiin ja niissä tapahtuviin ilmiöihin.
Aihiossa tutkitaan, miten lamppujen erilaiset kytkennät vaikuttavat lamppujen kirkkauksiin.
Aihio tutustuttaa oppijan ihmisen kehityshistoriaan.
Oppija eläytyy Otto von Bismarckin rooliin. Hänen tehtävänään on yhdistää Saksa ja löytää toimintamallit, jotka parhaiten kuvaavat Bismarckin todellista politiikkaa.
Aihiossa opetetaan sulamisen ja liukenemisen välinen ero animaatioiden avulla.
Aihiossa opitaan ymmärtämään yksinkertaisten alkoholien rakenne- ja nimistölogiikkaa.
Aihiossa tarkastellaan veden kiertoa luonnossa animaation ja tehtävän avulla.
Aihiossa vertaillaan Euroopan maita ja pohditaan niiden välisiä väestöllisiä, taloudellisia ja kulttuurisia eroja.
Oppija opettelee murtolukuja. Aihiossa vertaillaan murtolukuja niitä vastaaviin kuvioihin ja harjoitellaan tekemään murtoluvuilla laskutoimituksia.
Aihiossa havainnollistetaan, mitä tarkoittaa yhtälön graafinen ratkaiseminen ja pohditaan, miten se eroaa yhtälön algebrallisesta ratkaisemisesta.
Aihiossa oppija saa valita mieleisensä viidestä Tukholma-aiheisesta postikortista ja kirjoittaa siihen terveisensä, minkä jälkeen kortin voi joko tulostaa tai lähettää ystävälle sähköpostitse.
Aihiossa opetellaan yleisimmät sääilmaukset, kuunnellaan säätiedotus ja harjoitellaan kuvailemaan säätä.
Aihiossa opetellaan sanomalehden ja nettilehden ominaispiirteitä sekä uutisen ja mielipidekirjoituksen tekoa. Oppija opettelee hahmottamaan otsikon, jutun, kuvan ja kuvatekstin yhteyksiä. Hän tekee oman sanoma- tai nettilehden valmiista jutuista ja kuvista tai itse kirjoittamistaan jutuista.
Oppija tutustuu Suomen murrealueisiin ja tunnistaa päämurteita ääninäytteistä.
Aihiossa tutustutaan sieniin ja tunnistetaan niitä. Syötäväksi kelpaavat sienet erotetaan myrkyllisistä.
Aihiossa harjoitellaan toimimista erilaisissa kodin vaaratilanteissa. Aihiossa käsitellään haava, nyrjähdys, myrkytys, sähköisku, tulipalo ja hätänumeroon soittaminen. Oppija tutustuu myös turvallisuutta parantaviin esineisiin: palovaroittimeen, sammutuspeitteeseen ja vaahtosammuttimeen.