Lukion työelämämalli

Lukion työelämämalli

KUHMOISTEN LUKIO VALMENTAA TYÖELÄMÄÄN!

Kuhmoisten lukion pitää tärkeänä nuorten työelämätaitojen oppimista ja työelämälähtöisyyden huomioimista opetuksessa. Opiskelijoita ohjataan yritteliäiksi, osallistuviksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Opiskelijan opiskelumotivaation edellytyksenä on, että hän ymmärtää opiskelevansa omaksi parhaakseen päästäkseen itseään kiinnostaviin jatko-opintoihin ja työelämään. Tavoitteena on, että opiskelija oivaltaa työnteon ja harjoittelun merkityksen hyvien tulosten saavuttamiseksi. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan opintojen sujumiseksi ja jatko-opinto- ja työelämätaitojen kehittämiseksi.

Kuhmoisten lukion työelämämallissa on yhdistetty yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen teemat. Työelämämallin punainen lanka on nuoren sisäisen yrittäjyyden kehittyminen, jolloin opiskelija toimii yritteliäästi ja tavoitteellisesti omassa elämässään. Lukio tukee elämänhallintaa, oppiman oppimisen - ja viestinnän taitoja sekä valmentaa nuorta tulevaisuuteen.

Näkökulmia työelämälähtöisyyden tavoitteisiin

• Nuoren työelämävalmiudet ja sisäinen yrittäjyys kehittyvät lukio-opintojen aikana, ja nuori voi tutustua myös ulkoiseen yrittäjyyteen lukiossa.
• Opettajien tulee ohjata opiskelijaa hoitamaan vastuullisesti opintonsa ja muut opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvät asiat.
• Opiskelijaa kannustetaan tutustumaan ja verkostoitumaan yrityksiin ja muihin yhteistyötahoihin, joista on hyötyä jatko-opinnoissa sekä työelämässä.
• Opiskelijan tulee saada työelämätuntemusta ja projektityökokemuksia eri oppiaineiden yhteydessä lukioaikana.
• Lukion työelämäyhteistyössä huomioidaan työllistymisen ja yrittäjyyden mahdollisuudet Kuhmoisissa ja lähiseudulla.
• Opettajia kannustetaan työelämäyhteistyöhön, luomaan työelämäkontakteja koulun ulkopuolelle ja liittämään työelämätietoutta omaan opetukseensa.

Työelämätaitojen tukeminen

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tukevat oppimismenetelmät eri oppiaineissa, esimerkiksi tiimi, -ryhmä –ja parityöskentely
• Ongelmanratkaisun ja oman ajattelun kehittämistä tukevat menetelmät, kuten tutkiva oppiminen ja dialogi
• Tieto- ja viestintätekniikka työelämätaitona on aktiivisesti esillä lukion arjessa verkko-oppimisen kautta.
• Työssä jaksamisesta ja yhteisöllisyydestä huolehtiminen: koeviikon jälkeen opiskelijat ja opettajat järjestävät yhdessä virkistävää ja opiskelumotivaatiota kohottavaa yhteistä tekemistä
• Aktiivinen kehittämistyö eri hankkeissa ja verkostoissa, mm. Keski-Suomen lukiohanke, jossa on koottu lukion työelämämalli.


Työelämäyhteistyötä käytännössä

Opintomatka-projekti
kuva nuorten projektista, Berliini

• Yhteinen työelämä – ja yrittäjyystaitojen kehittymistä tukeva projekti on lukiolaisten abivuonna toteutuva opintomatka ulkomaille. Matkan suunnittelu, budjetointi ja tavoitteiden asettaminen alkaa heti ensimmäisenä lukiovuonna. Rahaa kerätään mm. kahvituksilla, diskoilla ja muilla tapahtumilla. Projekti opettaa lukiolaiselle itsensä ja muiden johtamista, luovuutta ja ideointikykyä, talouden hallintaa, projektityön taitoja sekä tiimityöskentelyä.

Yritysyhteistyö

• Opettajia kannustetaan osallistumaan yritysvierailuille
• Mahdollisuus OpeTET:iin
• Yhteistyö Osuuspankin kanssa: pankki – ja rahoitusalan mahdollisuudet, nuorten raha-asiat, pankkipalvelut sekä toiminnallinen yhteistyö lukion tapahtumissa
• Yhteistyö Kuhmoisten yrittäjät ry:n kanssa: vierailut puolin ja toisin
• Paikallislehtiyhteistyö Kuhmoisen sanomien kanssa

Yhteistyö julkisen – ja kolmannen sektorin sekä muiden tahojen kanssa

• Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa: nuortenneuvojan vierailu syksyisin abiturienttien tunnilla
• Yhteistyö kunnan kehittämisasiamiehen kanssa, mukana mm. lukion kehittämisryhmässä. Yhteyshenkilönä lukion ja yrittäjien välillä
• Yhteistyö kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa, mm. kesätyöt ja opiskelijatapaamisen lukiolla
• Yhteistyö muiden tahojen kanssa: 4H, SPR, Työttömät ry, Palokunta vierailuita, tapahtumia, kurssiyhteistyötä
• Yhteistyö kunnan työsuunnittelijan kanssa: yhteiskuntatakuun toteutuminen ja nuorten työllistyminen
• Etsivä nuorisotyön yhteistyö, oppilashuoltotyö
• Seudullinen toisen asteen kehittäminen; rehtoriryhmä ja opo-ryhmä

Tapahtumat

• Osallistuminen koulutus- ja työelämämessuille mahdollisuuksien mukaan: Studia 2.- ja 3. vuosikurssin opiskelijoille ja Next Step tai Rekry Road ykkösille
• Osallistuminen Jämsän lukion työelämäiltapäivään
• Osallistuminen taksvärkkipäivään
• Osallistuminen Jyväskylän yliopiston ja JAMK:n tutustumispäivään
• Yläkoulun opintokäynneille lukio-opettajat mukaan, esim. Metko-messut ja JAO:n tutustuminen
• Seutuviikko seudun toisen asteenoppilaitosten ja opiskelijoiden kesken


Työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö eri oppiaineissa

Opinto-ohjaus
• OPO1-kurssin oppitunnilla vieraana nuori yrittäjä, jolla lukiotausta: koulutus, uratarina, yrittäjäksi, opiskelijoilta etukäteen kysymykset ja opiskelijoille ennakkotiedot
• OPO1-kurssilla vierailu paikalliseen yritykseen, valmistautuminen vierailuun: ennakkotiedot, ennakkokysymykset.
• OPO1-kurssin sisältönä: kesätyön hakeminen, työhakemus, CV
• OPO1-kurssin sisältönä oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen
• Vieraana opo-tunneilla vuoden aikana 1-2 yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijaa tai ko koulutuksen suorittanutta ammattilaista.
• Opinto-ohjauksen OP2-syventävä verkkokurssi (yhteinen Jämsän lukioiden kanssa)
• OPO-3 TET-kurssi: tehdään omalla ajalla hyödyntäen esim. kesätyöpaikkaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä