7.5.4. Paikallisia käytänteitä

Koulunuorisotyö

Kouvolan yläkouluissa toimii koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyöntekijän työnkuva laaditaan yhteistyössä nuorisopalveluiden ja koulun henkilökunnan kanssa koulun tarpeiden mukaan. Koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä on erinomaiset mahdollisuudet aktivoida alueen nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja osallistumaan nuorten palveluiden kehittämiseen.

Koulunuorisotyön käsikirja

Nivelvaiheprosessit

Nivel- eli siirtymävaiheissa on keskeisintä taata oppilaan kasvun ja oppimisen tuen jatkumo.

Tuen jatkumon käytäntöjä suunnitellaan ja arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Näin varmistetaan riittävän yhtenäiset toimintamallit ja käytänteet, siten että oppilas saa johdonmukaista ja oikea-aikaista palvelua kasvun ja kehityksen tueksi riippumatta iästä tai toimintaympäristöstä.

Tuen tarvetta tulee nivelvaiheessa arvioida yhdessä huoltajien, oppilaan, opettajien ja tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Riittävällä tiedonsiirrolla taataan tukimuotojen jatkumo ja pysyvyys.


Liitteet:

Alanivel kello.pdf
Erityisen tuen nivelvaiheprosessi.pdf
Keskinivel kello.pdf
Ylänivel kello.pdf

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Tukeen liittyvistä toimivaltuuksista päätetään Kouvolan kaupungin hallintosäännössä ja niitä tarkennetaan delegointipäätöksillä.

Erityisen tuen päätöksiä valmistelee erikseen nimetyt, asiantuntijoista koostuvat aluekoordinaatioryhmät. Ryhmien jäsenet nimetään vuosittain.


Liitteet:

Liite_1_Viranhaltijoiden ratkaisuvalta kasvun tuessa.pdf
Liite_1_Viranhaltijoiden ratkaisuvalta perusopetus.pdf
Viranhaltijoiden päätösvalta kasvun tuessa.pdf
Viranhaltijoiden päätösvalta perusopetus.pdf

Joustavat tukimuodot

Joustavat tukimuodot ovat Kouvolan kaupungin Kasvun ja oppimisen tuen kautta järjestettyjä ja koordinoituja tukimuotoja oppilaiden opetuksen tukemiseksi.

Joustavia tukimuotoja ovat koutsaus, konsultaatio ja tuki- ja arviointijaksot.

Liitteet:

Joustavat tukimuodot esite 2016.pdf

Prosessiohjaus

Prosessiohjaajat ovat perusopetuksessa toimivia, koulukohtaisia ohjaajia kolmiportaisen tuen prosesseihin liittyvissä kysymyksissä. Prosessiohjaajat toimivat työparina aineen- ja luokanopettajille ja antavat tukea, apua ja ohjausta tuen kolmiportaisuuteen liittyvissä käytännön asioissa.

Oppimisvaikeuden tunnistaminen

Oppimisvaikeuden tunnistaminen riittävän varhaisessa vaiheessa on kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeää. Se on yhteistyötä, jossa havainnointi ja arviointi muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa oppimista tukevaa kasvatusta ja opetusta. Huoltajan näkemykset otetaan huomioon arviointia tehtäessä.

Esiopetusryhmien opettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat havainnoivat sekä arjessa että eri menetelmin oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Saatu informaatio toimii omalta osaltaan esiopetuksen suunnittelun tukena. Yhteistyössä kartoitetaan esiopetusryhmän oppilaiden ne kehityksen ja oppimisen osa-alueet, joissa nämä esiopetusvuonna tarvitsevat tukea. Tuen muotoja esiopettajat miettivät yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa oppilas ohjataan tarkempiin psykologisiin tai muihin tutkimuksiin.

Perusopetuksessa luokanopettajat, luokanvalvojat ja aineenopettajat havainnoivat ja arvioivat oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Arviointien ja niiden dokumentoinnin kautta voidaan oppilaalle tarvittaessa ohjata tukea.

Perusopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat havainnoivat oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista ja kirjaavat havainnot ja arvioinnit pedagogisiin asiakirjoihin yhteistyössä opettajien kanssa. Lisäksi laaja-alaiset erityisopettajat järjestävät kaupunkikohtaisen suunnitelman mukaisesti standardoituja yksilö- ja ryhmädiagnostisia testejä ja kokeita koko peruskoulun ajan ongelmien tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi varhaisessa vaiheessa. Testien avulla voidaan selvittää lapsen valmiuksia ja niiden tulokset voivat toimia lähtökohtina opetuksen sekä tuen suunnittelulle sekä yksilö- että ryhmätasolla. Testit toimivat myös oppilaan kehityksen seurantavälineenä.

Koulupsykologit tekevät tarvittaessa psykologisia tutkimuksia esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille. Psykologisilla tutkimuksilla arvioidaan oppilaan kognitiivisia valmiuksia, kasvua ja kehitystä sekä tunne-elämää. Psykologinen osaaminen on opetushenkilökunnan käytettävissä myös konsultaatioiden ja luokassa tapahtuvan havainnoinnin kautta.

Resurssikeskukset

Kouvolassa kaupunkitason luokkamuotoista erityisopetusta tarjoavat koulut sekä maahanmuuttajien opetusta koordinoiva koulu muodostavat yhdessä resurssikeskuksen, joka tarjoaa palveluja esiopetukseen ja perusopetukseen. Konsultoivat erityisopettajat ja maahanmuuttajaopetuksen perehtyneet opettajat toimivat yhteistyössä koulujen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa ja pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja oppilaiden ongelmiin.

Resurssikeskusten palveluja ovat konsultaatio ja vertaistuki, tuki- ja arviointijaksot ja koulutustilaisuudet henkilöstölle. Resurssikeskukset kehittävät omaa osaamistaan erityispedagogisesta ja menetelmäosaamisen näkökulmista ja toimivat verkostomaisen työskentelyn asiantuntija- ja koordinointitehtävissä.

Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa on resurssikeskustoimintaa monikulttuurisuustyön, pedagogisen pienryhmä-toiminnan, ympäristökasvatuksen sekä lapsen liikkumisen erityisosaamisaloilla.

Liitteet:

Resurssikeskusesite

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset periaatteet kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä

On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Yhteistyötä tulee toteuttaa huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Vastuu yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista.

Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus ja oppilaan ikäkaudelle sopiva osallistaminen. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua yhteistyöhön sekä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tietoa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä.

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Toimintatavat kuvataan vuosittaisessa suunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä