4.3.2. Työtavat

4.3.2. Työtavat

Työtapojen valinnan tavoitteena on kasvattaa oppilaita vuorovaikutukseen sekä kannustaa heitä kokemaan oppimisen iloa ja riemua. Työtapojen valinnassa korostetaan oppilaan ikäkautta, kehitystasoa, kokemuksellisuutta, elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta. Työtapojen valinnan perusteena tulee olla oppilaslähtöisyys; mitä vanhempi oppilas on, sitä enemmän hänellä on mahdollisuus itse vaikuttaa työtavan valintaan. Toiminnan ja opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Esi- ja alkuopetuksen keskeisenä työtapana on leikki.

Työtapojen valinnoissa huomioidaan oppilaiden erilaiset tavat oppia. Tarvittaessa opettajan tulee joustavasti pystyä vaihtamaan työtapoja, mikäli oppimista ei valittua työtapaa käyttäen tapahdu.

Oppilaalle tulee antaa aikaa oppimiselle sekä sitä kautta mahdollisuus asioiden syväoppimiseen. Oppilaan tulee oman kehitystasonsa mukaisesti pystyä keskittymään opetettavaan asiaan ilman kiireen tuntua.

Työtavoissa nostetaan esille kaikissa koulussa samanaikaisopetus, joustavat opetusjärjestelyt, yhteistyö aikuisten kesken (monialaisuus), oppilaiden osallistaminen, yhteisöä vahvistavat työtavat, kokemuksellisuus, elämyksellisyys sekä ilmiöihin perustuva oppiminen. Työtapojen valinnassa korostuu monipuolisten työtapojen käyttö sekä toiminnallisuus koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen työtapana kirjataan kaupungin TVT-strategiaan.

Työtavat kirjataan toimintakulttuurin kohdalle päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmiin sekä oppiaineiden kohdalle kaupungin opetussuunnitelmaan huomioiden kunkin oppiaineen erityispiirteet. Lukujärjestysten laadinnassa tulee koululla ottaa huomioon mahdollisuus yhdessä tekemiseen. Oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä saatua palautetta käytetään työtapojen kehittämiseen.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Työtavat

Jaalan koulussa on tavoitteena kasvattaa oppilaita vuorovaikutukseen sekä kannustaa heitä kokemaan oppimisen iloa ja riemua. Työtapojen valinnan perusteena on oppilaslähtöisyys ja ymmärrys siitä, että oppimistapoja on monia. Toiminnan ja opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa.

Elämyksiä saadaan erilaisten retki- ja teemapäivien sekä vierailujen yhteydessä. Kaikkia näitä kolmea voidaan toteuttaa aivan koulun lähiympäristössä sekä mahdollisuuksien mukaan myös kauempana koulusta. Elämyksiä tarjotaan kaikille aisteille. Myös koulupäivän sisällä oppilas saa elämyksiä uuden oppimisen ja uusien asioiden kokeilun yhteydessä.