4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Toimintakulttuuria ohjaavat keskeiset periaatteet: oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä, hyvinvointi ja turvallinen arki, vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus, osallisuus ja demokraattinen toiminta, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Oppivan yhteisön periaatteena on, että "emme ole valmiita", vaan meillä on valmius etsiä ja löytää. Aikuiset toimivat oppivan yhteisön periaattein mallina oppilaiden työskentelylle. Tunne osallisuudesta ja turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö tukevat vuorovaikutustaitojen oppimista. Rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne tukevat yhdessä toimimista ja antavat mahdollisuuden uuden etsimiselle. Pienestä pitäen lasta ohjataan vastuunkantamiseen omista tekemisistään. Vaivannäöstä ja ponnistelusta syntyy onnistumisen tunne.

Oppivassa yhteisössä annetaan ja saadaan rakentavaa palautetta omasta toiminnasta ja oppimista.


Hyvinvointi ja turvallinen arki

Päiväkodit ja koulut noudattavat Kouvolan esi- ja perusopetuksessa yhteisesti määriteltyä nivelvaihemallia (varhaiskasvatus – esiopetus; esiopetus – 1. lk.; 2. lk. – 3. lk.; 6. lk. – 7. lk.; 9. lk. – toinen aste). Nivelvaihemallissa kuvataan mm. tiedonsiirtoon liittyvät asiat. Kaupungilla on myös selkeät toimintapolut lastensuojelun, nuorisotoimen ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan oppilaan hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen vaikuttavat asiat. Keinoja päiväkotien ja koulujen arjen toimivuuteen tarkennetaan päiväkodin ja koulun vuosittaisessa suunnitelmassa.

Päiväkodeilla ja kouluilla on oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Oppilaan oman lähiympäristön kartoittaminen ja näkeminen voimavarana antaa mahdollisuuden toimintaympäristön rikastuttamiseen. Omien vahvuuksien löytäminen, erilaiset oppimisympäristöt, hyvän yhteistyön tuottama ilo sekä vastuullisuus ja rohkeus tukevat innostavaa ilmapiiriä ja oppimista. Kannustaminen lisää motivaatiota. Aikuisten tehtävä on ohjata lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta sekä antaa omalla toiminnallaan malleja rakentavasta vuorivaikutuksesta.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan toiminnallisen oppimisen keinoja sekä vuorovaikutuksen ja monipuolisen työskentelyn malleja.

Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus

Kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden toteutumisen avainasia on toisen kunnioittaminen.

Päiväkodin vuosittaisessa suunnitelmassa tulee huomioida monikulttuurisuus sekä monikulttuurisuudet lapset ja perheet. Koulun opetussuunnitelmaan sisällytetään monikulttuurisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on yhdenvertaisen toiminnan tukeminen, eri kulttuurien kohtaaminen sekä tiedon lisääminen eri kulttuureista. Asiaa voidaan tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa. Kulttuurisen moninaisuuden osana on myös suomalaisen kulttuurin tunteminen.

Kouluilla on mahdollisuus yhteistyöhön kaupungin nuorisotoimen kanssa (mm. yhdenvertaisuusoppitunnit).

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Päiväkotien ja koulujen toiminnan rakenteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat oppilaiden osallistamisen. Mahdollisuuksia osallistumiseen tulee tarjota oppilaille sekä päiväkodin ja koulun toiminnan suunnittelun että luokkatyöskentelyn tasolla. Koko yhteisön läpäisevät osallistavat toimintatavat antavat tilaisuuden oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien väliselle vuorovaikutukselle.

Opetussuunnitelmassa kuvataan päiväkodin ja koulun osallisuuden, vaikuttamisen ja demokraattisen toiminnan päälinjat. Niitä täsmennetään vuosittaisessa suunnitelmassa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden ja tasa- arvon toteutumisessa korostuu päiväkodissa ja koulussa toimivien aikuisten malli. Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heitä rohkaistaan kohtelemaan muita yhdenvertaisesti. Yhteisön tehtävänä on rohkaista oppilasta toimimaan ja opiskelemaan ilman ennakkoasenteita erilaisista rooleista. Oppilaalle tarjotaan valinnanmahdollisuuksia ja heitä ohjataan tekemään tiedostettuja ratkaisuja. Monimuotoisten työtapojen valinnassa korostetaan oppilaan yksilöllisiä lähtökohtia ja niiden huomioonottamista.

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ja kestävään tulevaisuuteen näkyy kaikessa päiväkodin ja koulun toiminnassa sekä valinnoissa, joita arjessa tehdään. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen ja vastuullisen ajattelun perusedellytys on suhde luontoon.

Koulun ja päiväkodin opetussuunnitelmaan sisältyy kestävän kehityksen toimintamallit. Niitä tarkennetaan vuosittaisessa suunnitelmassa.

Jaalan koulun lisäys kohtaan Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Hyvinvointi ja turvallinen arki
Koulun turvallisuussuunnitelmassa määritellään vuosittain koulun turvalliseen arkeen liittyvät asiat. Oppilaiden ja kouluympäristön turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille koulun aikuisille. Turvallisuutta arjen koulutyössä lisäävät esimerkiksi luokista löytyvät toimintaohjeet hätätilanteisiin, tarkkaan määritellyt välituntipihan rajat ja ripeä puuttuminen kiusaamiseen. Välituntisin koulun pihalla on välituntivalvoja, joka on pukeutunut värikkääseen liiviin. Jaalan koulussa henkilökunta ja oppilaat ovat toisilleen tuttuja, jolloin asioiden hoitaminen on sujuvaa.

Koulupäivän päätyttyä 1.-2.luokan oppilaat voivat osallistua ohjattuun toimintaan iltapäiväkerhossa. Tarvittaessa iltapäiväkerhoon voivat osallistua myös ylempien vuosiluokkien oppilaat. Iltapäiväkerhon ohjaajina toimivat koulusta tutut ja turvalliset koulunkäynninohjaajat.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Jaalan koulussa yhtenä työtapana on toimia vaihtuvissa, yli luokkarajojen toimivissa oppilasryhmissä. Näin oppilaat oppivat tukemaan ja kannustamaan toisia sekä oppivat arvostamaan omia ja toisten vahvuuksia. Vertaisten kannustus ja yhdessä olo lisäävät oppilaan motivaatiota.

Jaalan koulun opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään ympäröivää luontoa sekä monipuolisesti koulun tiloja. Koulutyön ohella tutustutaan myös koulun ulkopuolisiin toiminta- ja harrasryhmiin. Jaalan koulussa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yhdistysten ja yritysten kanssa.

Osallisuus ja demokraattinen toiminta
Jaalan koulussa toimii vuosittain demokraattisesti valittu oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu jokaiselta vuosiluokalta kaksi oppilasta sekä opetushenkilökuntaan kuuluva aikuinen.
Kotien ja koulun yhteistyöhön kuuluu mm. vanhempainillat ja arviointikeskustelut. Näissä tilaisuuksissa pyritään tasavertaiseen ja avoimeen keskusteluun. Rakentavassa yhteishengessä oppilasta voidaan tukea koulutyössään parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilökunta kokoontuu säännöllisesti kokouksiin, missä keskustellaan koulun käytänteistä ja suunnitellaan sekä kehitetään koulun toimintaa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Jaalan koulussa oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heitä rohkaistaan kohtelemaan muita samoin. Koulun tehtävänä on rohkaista oppilasta toimimaan ja opiskelemaan ilman ennakkoasenteita erilaisista rooleista. Monipuolisia opiskelutapoja käytettäessä otetaan huomioon oppilaan yksilölliset lähtökohdat oppimiseen.

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
Jaalan koulussa kiinnitetään huomiota arjen pieniin valintoihin, jotta kestävä kehitys tulisi osaksi oppilaan joka päiväistä elämää. Vastuullista suhtautumista ympäristöön toteutetaan mm. kierrättämällä, säästämällä vettä, sähköä sekä käsipyyhepapereita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä