9. luokka

29.14. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.

S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

S1 Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

S1 Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

S1 Tutustutaan teatteriin taidemuotona.

S1 Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

T1: L2, L3, L6, L7

Teatteriin tutustutaan taidemuotona esim. draaman avulla.

Toteutetaan teatterivierailu.

Suullisen puhe-esityksen valmistaminen ja pitäminen, esim.

· tilannesidonnainen puhe,

· alustus

· suullinen raportti

· projektityön esittely

· inspiroiva puhe

Tekstien tulkitseminen

T5 Ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

T7 Ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

S2 Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin.

S2 Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

S2 Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.

S2 Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

T5: L1, L2, L4
T7: L1, L2, L4

Teemana vaikuttavat tekstit, joiden käsittelyssä tulee huomioida:

· retoriset keinot

· suorat ja epäsuorat keinot

· asioiden väliset suhteet

Tekstien tuottaminen

T10 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

S3 Opiskellaan erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

S3 Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

S3 Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat.

T10: L2, L4, L5, L6

9. luokan päättötyö, eli äikkäpassi. Teemana: suomalainen kieli ja kulttuuri osana maailmaa.

Esimerkiksi yksi seuraavista

· Mediaprojekti: mainoskuvan tekeminen, editointia vaativa klippi ja lehtitekstin tekeminen

· Kirjallisuusprojekti: Oppilas valitsee samaan aiheeseen liittyvän tietokirjan, kaunokirjallisen teoksen ja mediatekstin. Näitä hyödyntäen tehdään tutkielma.

· Draamaprojekti: käsikirjoittaminen, esittäminen ja tutustuminen näytelmäesitykseen, josta kirjoitetaan arvostelu

· Kirjoittamisprojekti: kirjoitetaan kaunokirjallinen teksti, tietoteksti ja mediateksti

Tekstien tuottamisessa huomioidaan erityisesti aineisto oman kirjoittamisen pohjana.

Tuotetaan pohdiskeleva teksti.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

T17 Ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi.

S4 Tehdään tekstejä eritellen havaintoja eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

S4 Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin ja yleisen kirjallisuuden vaiheisiin.

S4 Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin.

S4 Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin.

S4 Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

S4 Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin.

S4 Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

T15: L1, L2, L4
T17: L2, L4, L6, L7

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään.

Elämyksellisyyttä korostetaan erilaisin projektein, joissa oppilas toimii yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Kirjallisuudessa painotus on maailmankirjallisuudessa ja nykykirjallisuudessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä