8. luokka

29.13. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KOULUKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti ja motivoituneesti erilaisissa viestintäympäristöissä.

T4 Kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

S1 Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

S1Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

S1 Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

T1: L2, L3, L6, L7

T4: L1, L2, L6, L7

Yläkoulussa toteutetaan ryhmässä omaan kaupunginosaan liittyvä mediaprojekti mahdollisuuksien mukaan. Se voi olla esim. dokumentti, uutinen, mainos, mainoskuva, elokuva, traileri, sanomalehti, dramatisointi, tv-ohjelma, radio-ohjelma, blogi, lehtiteksti, kotisivu, videoblogi...

Tekstien tulkitseminen

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

T9 Kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

S2 Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

S2 Tutustutaan erilaisiin kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja asioiden välisten suhteiden osoittamiseen.

S2 Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

S2 Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen.

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

S2 Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

T9: L1, L2, L4, L5

Mediatekstejä käsiteltäessä huomioidaan tekijänoikeudet.

Kirjallisuutta analysoitaessa huomioidaan erilaiset tekstinymmärtämisen strategiat ja kriittisen lukijan kysymykset. (Ks. tukimateriaali)

Tekstien tuottaminen

T11 Tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

T14 Harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

S3 Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

S3 Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.

S3 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: lauseenvastikkeet.

S3 Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

S3 Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

T11: L2, L4, L5

T14: L2, L4, L5, L7

Kantaa ottavan tekstin tekeminen.

Kirjoitetaan oma teksti aineiston pohjalta.

Laajennetaan tekstin tuottamisen osaamista

lauseenvastikkeen avulla.

Omaan kaupunginosaan liittyvä mediaprojekti mahdollisuuksien mukaan.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T16 Kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

S4 Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

S4 Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin.

S4 Luetaan monipuolisesti klassikoita ja nykykirjallisuutta.

S4 Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

S4 Tutustutaan mediakulttuurin eri muotoihin.

S4 Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

T16: L1, L2, L4

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään.

Elämyksellisyyttä korostetaan erilaisin projektein, joissa oppilas toimii yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Kirjallisuudessa perehdytään kotimaisen kirjallisuuden vaiheisiin.

Työtapoina esim.

· kirjavinkkaus

· kirja-arvostelu

· kirjablogi

· väittely

· paneelikeskustelu

· pienoiselämäkerta

· pienimuotoinen artikkeli

Tutustutaan erilaisiin mediateksteihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä