7. luokka

29.12. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T2 Kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan.

T3 Ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

S1 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

S1 Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointitilanteissa

S1 Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista.

S1 Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

S1 Tutustutaan teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

S1 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

T2: L1, L2, L3, L7

T3: L1, L2, L3, L7

Monipuoliset esiintymistilanteet yksin ja ryhmässä:

· spontaanit ja suunnitellut puhe-esitykset

· ryhmäprojektit

· draama

Tekstien tulkitseminen

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

T8 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

S2 Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta.

S2 Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

S2 Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

T8: L2, L4, L5, L6

Tekstien ymmärtämistä, tulkitsemista ja analysoimista harjoitellaan monenlaisilla autenttisilla teksteillä, jotka tarjoavat runsaasti kielellisiä virikkeitä ja laajentavat oppilaan tekstitietoisuutta.

· tiedonhaku

· fiktiiviset tekstit (nuortenkirjallisuus)

· tietotekstit

Ks. Tukimateriaali, Tekstilaji opetuksessa

Tekstien tuottaminen

T12 Ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana.

T13 Ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista.

S3 Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

S3 Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ja ohjaaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

S3 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

S3 Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

S3 Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

T12: L2, L4, L5, L6

T13: L2, L4, L5, L6

Harjoitellaan puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien tuottamista vaiheittain.

· ideointi

· suunnittelu

· luonnostelu

· palaute

· muokkaus

· viimeistely

· julkaisu

Kirjoitettujen tekstien elementit

· kokonaisrakenne

· otsikointi

· kappalejako

· sidosteisuuden keinot

Harjoitellaan viittaustekniikoiden alkeita.

Yleiskielen hallinta ja sen konventiot (yhdyssanat, välimerkit,

omistusliitteet, kongruessi, rektio, numeroiden ja lyhenteiden taivutus) vakiintuvat.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita.

T16 Kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia lukuelämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

S4 Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

S4 Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista.

S4 Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin ja joihinkin alalajeihin.

S4 Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja tietokirjoja.

S4 Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Kerrataan kielen peruskäsitteitä yhteistyössä vieraiden kielten kanssa. Tällaisia käsitteitä ovat esim. verbi (aktiivi/passiivi, aikamuodot), substantiivi, adjektiivi, adverbi, pronominit, lauseenjäsenet (predikaatin ja subjektin lisäksi objekti, predikatiivi ja adverbiaali), sijamuotojen ja prepositioiden vertailu.

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään.

Elämyksellisyyttä korostetaan erilaisin projektein, joissa oppilas toimii yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Kirjallisuutta tarkastellaan lajilähtöisesti:

· Päälajit ovat kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus

· Kaunokirjallisuus jakaantuu lyriikkaan, draamaan ja epiikkaan. Nämä puolestaan jakaantuvat useisiin alalajeihin.

· Tietokirjallisuus jakaantuu tietokirjoihin ja oppikirjoihin.

· Sarjakuvassa yhdistyvät kirjallisuus ja kuvataide.

Kaunokirjallisuudessa siirrytään saduista nuortenkirjallisuuteen.

Tavoitteena on, että jokainen löytää itselleen sopivaa luettavaa.

Kirjallisuuden opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä (ks. tukimateriraali).

Kirjastossa käydään mahdollisuuksien mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä