Pienryhmät

Keitä me olemme ja kuinka pääsee oppilaaksemme?

Koulumme yhdeksässä pienryhmässä opiskelee lapsia ja nuoria, joilla pääsääntöisesti on pidennetty oppivelvollisuus. Oppilailla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. hahmotusvaikeuksia, dysfaattisia piirteitä, liikuntarajoitteita, epilepsiaa, näön tai kuulon alennusta, autismia tai autistisia piirteitä. Siksi he tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Vaikeuksistaan huolimatta he ovat ennen kaikkea lapsia ja nuoria, ihmisinä ja oppijoina yhtä arvokkaita kuin kuka tahansa muukin. Mussalon koulussa painotetaankin yksilöllisyyden kunnioitusta ja oikeutta olla erilainen, mutta silti yhteisön täysivaltainen jäsen. Oleellista on löytää jokaisen oppijan voimavarat ja saada ne esiin.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen HOJKS (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Pienryhmien oppilaille järjestetään koulullamme aamu- ja iltapäivähoito sekä lomahoito.

Pienryhmissä annetaan opetusta 2-vuotisesta esiopetuksesta 9.-luokkaan asti. Oppilaat sijoitetaan ryhmiin iän ja kehitystason mukaan. Luokat ovat yhdysluokkia, joissa enimmäiskoko on perusopetuslain mukainen 8 oppilasta.

Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat ja yläluokilla teknisessä työssä ja tekstiilityössä myös aineenopettajat. Olennainen osa käytännön työskentelyä ovat koulunkäynnin ohjaajat (entiseltä nimikkeeltään koulunkäyntiavustajat), joita on jokaisessa ryhmässä 2-4. Koulunkäynnin ohjaajilla on taustalla paitsi koulunkäyntiavustajan opintoja, myös esim. hoitoalan tai sosiaalialan koulutusta. Heidän laaja-alainen ammattitaitonsa ja sydämellinen sitoutumisensa luovat osaltaan sitä oppimisen ja välittämisen lämmintä henkeä, joka pienryhmistä välittyy. Toiminta pienryhmissä, jos missä, on tiimityötä.

Pienryhmien toiminta-ajatus

Tavoitteena on toteuttaa erityislasten kasvatus- ja opetustyötä yhdessä vanhempien kanssa siten, että oppilaasta kasvaa omien edellytystensä mukaiseseti omatoiminen, itsenäinen, tasapainoinen, hyvän itsetunnon omaava ja sosiaalinen nuori. Oppilaalla on yksilölliset taidot huomioiden peruskouluopinnot suoritettuaan kelpoisuus jatko-opintoihin, työhön tai muuhun mielekkääseen toimintaa, itsenäiseen tai tuettuun asumiseen sekä mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan.

Miten pienryhmiin päästään?

Ratkaisu oppilaan sijoittumisesta pienryhmään voidaan tehdä koulunkäynnin aloittamisen yhteydessä päivähoidon ja varhaiskuntoutuksen aikana tai koulunkäynnin myöhemmässä vaiheessa erityisen tuen tarpeen tultua ilmi. Ennen erityisen tuen päätöstä tarvitaan lääkärin ja / tai psykologin tutkimus ja lausunto. Yhdessä vanhempien kanssa mietitään oppilaan kannalta paras koulupaikka. Koulumuotoa miettivät vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan kouluumme. Tutustumiskäynnistä voi sopia rehtori Juha Voiman kanssa (p. 040 738 4193). Erityisen tuen päätökset tekee Kotkassa erityisen tuen suunnittelija.

Oppilas saa tarvittaessa lääkinnällistä kuntoutusta – terapioita – koulupäivän, iltapäivätoiminnan tai muuna aikana. Lääkinnällinen kuntoutus perustuu aina lääkärin ja moniammatillisen työryhmän tekemään kuntoutussuunnitelmaan, joka huomioidaan laadittaessa HOJKS:aa.

Keskeistä on tarjota oppilaille oppimisympäristö, joka parhaiten vastaa heidän kykyjään. Oppilaiden pienryhmäsijoitusta arvioidaankin säännöllisesti mm. HOJKS-palaverin yhteydessä. Mikäli tuen tarve tai tilanne muuten muuttuu, etsitään oppilaalle paremmin sopiva opetusryhmä esim. Haukkavuoren koulun yksilöllisestä pienluokkaopetuksesta. Mahdollisuuksien mukaan oppimistilanteita on tarkoitus integroida myös oman koulun yleisopetuksen ryhmien kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä