Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaisesti oppilaalle suunnattava tuki muodostuu kolmeen portaaseen: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tuen tarve voi nousta monesta syystä kuten oppimisen vaikeuksista, käytöksen muuttumisesta tai koulumotivaatio-ongelmista.

Ennen yleisen tuen portaalle nousua voidaan oppilaalle tarjota satunnaisesti ja lyhytkestoisesti tukea kuten antaa tukiopetusta, eriyttää jne. Jos tuen tarve on säännöllisempää, siirrytään yleiseen tukeen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki tarkoittaa kaikille oppilaille annettavaa tukea. Yleisessä tuessa painottuvat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, ohjaus- ja tukipalvelut (jakotunnit, ryhmäkoon pienentäminen, oppimista tukevat materiaalit ja välineet, dunair-tyyny, huoltajien tapaamiset jne.). Yleisen tuen jaksoa varten opettaja tekee pedagogisen arvion, jossa kuvataan oppilaalle annettu konkreettinen tuki. Kopio pedagogisesta arviosta lähetetään kotiin. Yleisen tuen jakso kestää n. 2 kuukautta. Jakson jälkeen arvioidaan tuen riittävyys. Jos tuki ei ole ollut riittävä, siirrytään tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki

Tehostetusta tuesta päätetään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Tehostetussa tuessa painottuvat yleisen tuen painotusten lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäynnin ohjaajan palvelut sekä ohjaus- ja tukipalvelut (esim. samanaikaisopetus tai pienempi opetusryhmä). Tehostettua tukea varten tehdään oppimissuunnitelma, jossa kuvataan konkreettinen tuki. Oppimissuunnitelmassa on vastuuhenkilönä laaja-alainen erityisopettaja. Oppimissuunnitelma laaditaan useimmiten yhteistyössä huoltajien kanssa ja jakson aikana korostuu myös huoltajien antama tuki. Jakson kesto on lukukausi / -vuosi.

Erityinen tuki

Erityistä tukea varten laaditaan pedagoginen selvitys. Ennen erityisen tuen aloittamista kuullaan huoltajia ja oppilasta hänen kehitystasolleen sopivalla tavalla. Pedagogisen selvityksen laadinnan vastuu on oppilaskohtaisella työryhmällä. Pedagogiseen selvitykseen perustuen rehtori tekee opetustoimenjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta. Kun erityisen tuen päätös on tehty, laaditaan oppilaalle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja. Tuen tarpeellisuus arvioidaan vuosittain ja erityisesti 2.-luokan keväällä ja ennen siirtymistä yläkouluun.

Pääsääntöisesti portaalta toiselle pitää edetä järjestyksessä. Kuitenkin päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista. Tämä edellyttää psykologista tai lääketieeteellistä arviota.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä