Kyminkartanon koulun toiminnallinen tasa-arvo suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma

TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

2020-2022

 

KYMINKARTANON KOULU

Laadittu 5.11.2020

 

 1. Tasa-arvolaki ja tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite

 Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 §)

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Koulu ei saa toimia siten, että oppilas joutuu epäedullisempaan asemaan sukupuolensa perusteella. Tasa-arvolaki kieltää myös sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän samoin kuin syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 §)

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 6 c §)

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta; 2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi; 3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 a §)

 

 

 

 1. YHDENVERTAISUUSLAKI JA YHDENVERTAISUUSSUUNITELMAN LAATIMINEN

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Lisäksi opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi

 

 1. TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KOTKASSA

Kotkan kaupunki on laatinut kaupunginhallituksen hyväksymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2020. Kotkan kouluissa noudatetaan tätä toimenpideohjelmaa henkilöstön osalta.

 

 1. TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KOUILUISSA

Kouluilla on tärkeä tehtävä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ja sukupuolitietouden lisäämisessä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat koko koulun asia, ja toimintakulttuurin kehittämistä tehdään kaikkien sidosryhmien kanssa. Osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteista sisältyy jo opetussuunnitelmiin.

Laki ja ohjeistus mahdollistavat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhdistämisen yhdeksi suunnitelmaksi. Koska tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja arvosisältö ovat osittain lomittaisia, kotkalaisissa kouluissa noudatetaan em. periaatetta. Kukin koulu laatii yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa oman toimintasuunnitelmansa.

Koulukohtainen toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain tarpeellisilta osin ja liitetään omana erillisenä liitteenään koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma hyväksytään lukuvuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (opetustoimenjohtaja). Toimintasuunnitelma on voimassa kolme vuotta.

 1. KOULUN TASA-ARVOTILANNE JA YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN

Koulun tasa-arvotilannetta ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kokemuksien kautta. Menetelminä käytetään kyselyitä, keskusteluja, draamaa ja tilanteiden havainnollistamista eri tavoin. Kyselyistä saatavaa tilastotietoa julkaistaan asianomaisille. Tulosten avulla kehitetään yhdessä koulun tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Oppilaiden arviointikeskusteluissa sekä henkilökunnan palavereissa käsitellään tarvittaessa teemaan liittyviä aiheita. 

Oppilaskuntaa voi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan järjestämällä tempauksia selvityksissä esille tulleisiin teemoihin. 

Vakavimpien tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien puutteiden ilmetessä konsultoidaan oppilashuoltoa.

 1. TASA-ARVOTYÖN SUUNNITTELUVASTUU

Opettajat suunnittelevat pienissä tiimeissä eri osa-alueet. Kokonaisuus käydään läpi ja hyväksytään yhdessä. 

 1. TOIMENPITEET

  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tiedostettavaksi tekemiseksi painotetaan opetuksessa alakoulun oppilaiden kehitystasoon sopivia teemoja.Näitä teemoja ovat esimerkiksi erilaisuuden hyväksyminen, kansainvälisyys ja eri kulttuurit.Sukupuolisuuteen liittyviä aiheita käsitellään niiden noustessa esille, koska pienille oppilaille nämä asiat voivat olla kaukaisia.

  Vuosittain järjestetään vaihtuvia teemapäiviä aiheen tiimoilta.

  Opetusjärjestelyissä
  - Liikunnassa tytöt ja pojat samassa ryhmässä
  - Käsityössä ei ole sukupuoleen rajoittuvia ryhmiä
  - Tiedostetaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja kiinnostuksen kohteet, kannustetaan oppilaita ylittämään perinteisiä sukupuoliroolijakoja

  Opintoja koskevat valinnat
  - Mahdollisuus kaikilla hakea musiikki- tai liikuntaluokalle
  - 4-5. luokkalaiset valitsevat 1h/viikossa valinnaisaineen

8.TIEDOTTAMINEN

Koulun rehtori päättää ja valitsee kulloiseenkin tilanteeseen ja ajankohtaan sopivimman, joustavan tavan tiedottaa oppilaiden huoltajille ja muille yhteistyötahoille tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä mahdollisesta erityisestä toiminnasta, jolla edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kouluyhteisössä.

 1. ARVIOINTI JA SEURANTA

Suunnitelmalliseen toimintaan kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sovittujen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arviointi. Koulu arvioi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista vuosittain lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä, jolloin suunnitelmaa tarvittaessa päivitetään ja kirjataan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä