Oppilaanohjaus

TERVETULOA KONTIOLAHDEN KOULUN OHJAUKSEN SIVUILLE!


Ohjauksessa pyritään löytämään oppilaan/opiskelijan omimmat osaamisen lajit ja kehittämään niitä suhteessa muutoksen yhteiskuntaan. Ohjauksessa pyritään erityisesti tukemaan luovuutta, yhteistyötä, ihmissuhdetaitoja ja persoonallista kasvua sekä edistetään tasa-arvoa. Näiden lisäksi tuetaan oppilaan/opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä, annetaan tietoutta koulutusvaihtoehdoista ja työmahdollisuuksista ja tuetaan oppilasta/opiskelijaa hänen urasuunnittelu- ja valintaprosessissaan.

Ohjauksessa kunnioitetaan oppilaan/opiskelijan itsemääräämisoikeutta. Toiminnan lähtökohtana on luottamus ihmisen jatkuvaan kasvuun ja kykyyn kehittyä ja ratkaista itse ongelmansa. Ohjaus ei ole johdattelevaa. Yhteistyössä oppilaan/opiskelijan kanssa ohjaaja tukee ohjattavan omia ratkaisuja. Tällöin hän ottaa huomioon ohjattavan yksilölliset voimavarat, tavoitteet ja olosuhteet.

Opinto-ohjaus Kontiolahden koulussa

Yhteystietoja

Jouni Oinonen, Oppilaanohjaaja/ Tarja Hamnström
p. 050 4285098
jouni.oinonen@edu.kontiolahti.fi/ tarja.hamnstrom@edu.kontiolahti.fi

Hanna Näätänen, Oppilaanohjaaja
p. 040 548 7349
hanna.naatanen@edu.kontiolahti.fi

Lisa Nyholm, Oppilaanohjaaja
p. 050 412 2559
lisa.nyholm@edu.kontiolahti.fi

 

Kontiolahden koulu
Keskuskatu 11
81100 Kontiolahti

Ohjaus Kontiolahden koulussa

Peruskoulussa annetaan ohjausta yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Ohjausta antavat oppilaan-/opinto-ohjaajat sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekevät henkilöt. Kaikki ohjaustoimintaan osallistuvat työntekijät toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opintojen nivelvaiheessa, erityisesti oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun.

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta kunkin oppiaineen opiskelussa: auttaa häntä kehittymään oppijana, vahvistaa hänen valmiuksiaan uuden oppimiseen sekä ennalta ehkäistä opintoihin liittyvien mahdollisten ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on myös persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen.

Koulu on yhteistyössä oppilaidensa huoltajien kanssa ja antaa tietoa perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen selvitetään ohjauksen järjestämiseen, opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat. Koulu järjestää oppilaiden huoltajille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia yläkoulun aikana vähintään yhden kullekin luokka-asteelle, 7. luokalle vähintään kaksi.

Koulussa toteutettava ohjaus tukee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Erityistukea tarvitseville oppilaille annetaan ohjausta kiinteässä yhteistyössä huoltajan, oppilashuollon, koulu/av-psykologin ja sosiaalitoimen sekä muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Ohjausta annetaan oppilaille luokkatunneilla, pienryhmäohjauksessa sekä yksilöohjauksena. Luokkatunteja pidetään 7. luokalla ja 8. luokalla puoli viikkotuntia ja 9. luokalla yksi viikkotunti. Yläkoulussa oppilaanohjaajat toimivat yhteistyössä luokanvalvojien, aineenopettajien ja muun koulun henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Alakoulussa ohjauksesta huolehtivat luokanopettajat eri oppiaineiden opetuksen ja työpaikkavierailujen yhteydessä. Lisäksi oppilaanohjaajat pitävät luokkatunteja 6. luokan oppilaille sekä tutustuttavat yläkoulun tiloihin ja toimintoihin.

Oppilaanohjauksessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa: työ- ja elinkeinoelämän edustajia kutsutaan kouluun oppitunneille, oppilaat tutustuvat eri luokka-asteilla eri ammatteihin ja työpaikkoihin sekä jatkokoulutuspaikkoihin. Yläkoulussa järjestetään myös koulujen esittelytilaisuuksia mm. erilaisina messutapahtumina.

 

Ohjauksen opetussuunnitelma Kontiolahden koulussa

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjaus on järjestetty siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja pienryhmäohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta.

Luokkamuotoisen ohjauksen tavoitteena on, että oppilas saa kokonaiskäsityksen opetuksesta sekä koulun toimintatavoista. Oppilas oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankinta-kanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan. Tavoitteena on myös, että oppilas tuntee Suomen koulujärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista (Suomessa ja ulkomailla), työelämästä ja eri ammattialoista.

Henkilökohtaisen ohjauksen aikana oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä muihin elämäntilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilaalle tarvittaessa järjestetään pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä annetaan tietoa yhteiskunnan tarjoamista ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluista. Oppilaalle tulee järjestää myös mahdollisuus tutustua työhallinnon tarjoamiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin.

Työelämään tutustumisen (TET) jaksoja järjestetään oppilaan koulutus- ja ammatinvalinnan perustaksi sekä työn arvostuksen lisäämiseksi. Näiden aikana oppilaalla on mahdollisuus hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen. Työelämään tutustumista kehitetään huomioimalla koulutuksessa ja elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset. Integrointi muihin oppiaineisiin ja yhteistyö eri aineiden opettajien kanssa on tutustumista laajentava ja rikastuttava tekijä. Yhteistyötä voidaan tehdä valmistauduttaessa tutustumisjaksoon, sen aikana sekä sen jälkeisessä raportoinnissa. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.

Kontiolahden koulussa työelämään tutustuminen järjestetään seuraavasti:

Seitsemännellä luokalla oppilaat ovat työelämään tutustumassa yhden päivän. Oppilaat tutustuvat pääsääntöisesti koulun ammatteihin. Kasvatuksellisesti on tärkeää, että oppilaat osallistuvat myös koulun sisäisiin työtehtäviin. Tällöin he tutustuvat koulun henkilökuntaan ja oppivat arvostamaan heidän tekemäänsä työtä. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla työelämään tutustumisjakson pituus viisi päivää. Ennen TET-jaksoja oppilaalle annetaan ohjeet työpaikan hankkimisesta ja opastetaan työelämän pelisääntöihin. Erityisesti painotetaan hyvää käytöstä, täsmällisyyttä, rehellisyyttä ja oikeaa asennetta työhön. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla pyritään siihen, että oppilas hankkii itselleen TET-paikan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tarvittaessa oppilasta autetaan TET-paikan hankkimisessa.

7. - 9.lk luokkamuotoisen ohjauksen keskeisiä tavoitteita ovat:
1. Tiedot työelämästä, ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä erilaisten valintojen merkityksestä jatko-opiskelujen ja työelämään siirtymisen kannalta.
2. Oppilaiden tulee voida tutustua monipuolisesti ajankohtaiseen yhteiskuntaan, koulutusta ja työelämää käsittelevään tietoaineistoon, samoin kuin alustavasti perehtyä
3. kansainvälisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä kansainvälistymisen vaikutuksiin koulutuksessa ja työelämässä.
4. Oppilaanohjaus vastaa osaltaan tiedottamisesta sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä erityisesti oppilaan siirtyessä kouluasteelta toiselle tai tehdessä koulutusta koskevia valintoja.
5. Työelämään tutustuttamista on ala- ja yläasteella.

   7. luokka 8. luokka 9. luokka
Tavoite Oppilas
-saa tukea ja ohjausta siirtyessään alakoulusta yläkouluun

-oppii itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen oppimisessaan hoidossa

-oppii toimimaan sujuvasti isossa yhteisössä ja sitä kautta kehittämään omaa itsetuntemustaan ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan
Oppilas oppii
-tuntemaan itselleen sopivia oppimistyylejä ja arvioimaan omaa toimintaansa

-kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin
Oppilas
-osaa etsiä tietoja ja hankkia taitoja opiskelua, tulevaisuutta ja omaa elämäänsä varten

-osaa tehdä omaa elämäänsä, koskevia suunnitelmia ja valintoja käyttäen tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

-saa tukea ja ohjausta siirtyessään päättäessään peruskoulun
Sisältö -koulu tutuksi
-koulu- ja luokkayhteisössä toimiminen
-itsetuntemus
-perusopetuksen rakenne
-opiskelun taidot ja eteneminen
-oppilaan arviointi
-valinnaisuus
-yritteliäisyys
-harrasteet
-tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
-työelämätietous
-elinkeinorakenne
-koulutusalat
-ammattialat ja Kontiolahden kunnan yritys- ja elinkeinoelämä
-itsetuntemus
-Suomen koulutusjärjestelmä
-jatko-opintomahdollisuudet
-itsetuntemus ja minäkuva selkeytyminen
-oma suuntautuneisuus
-yhteishaku
-hakeutuminen jatko-opintoihin
-kansainvälisyys ja opiskelu ulkomailla
-ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
-tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
-yrittäjyys