Perehdyttämisen tavoitteet

Tavoitteet

Perehdyttämisen avulla varmistetaan hyvät edellytykset työn tekemiseen ja samalla huolehditaan kokemukseen perustuvan tärkeän tiedon siirtymisestä työntekijältä toiselle.

Perehdyttämisen viisi tavoitealuetta ovat:

 1. Ammattitaidon vahvistaminen
 2. Seurakunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja -ympäristöjen tunteminen
 3. Seurakunnan työntekijän identiteetin tukeminen
 4. Hallinnon toimintaperiaatteiden ja yhteistoimintajärjestelmän tunteminen
 5. Työpaikan turvallisuus ja työhyvinvoinnin edistäminen

Ammattitaidon vahvistaminen

Perehdytettävä
 • osaa omat työtehtävänsä ja tietää työnsä tavoitteet, vastuut ja velvollisuudet
 • tuntee työhönsä liittyvät menetelmät, koneet, laitteet ja järjestelmät
 • osaa asiakaspalvelun ja tuntee viestintävastuunsa

Sisällöt

 • Työn tavoitteet ja merkitys osana seurakunnan toimintaa
 • Työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet, oma lähityöyhteisö
 • Työn sisällöllinen opastus
 • Työhön liittyvät ohjeet, menetelmät, koneet, laitteet sekä järjestelmät
 • Asiakaspalvelun periaatteet
 • Työntekijän salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
 • Työntekijän viestintävastuut
 • Osaamisen kehittäminen, koulutus, työohjaus

Seurakunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja -ympäristöjen tunteminen

Perehdytettävä
 • tuntee seurakunnan organisaationa ja (työ)yhteisönä, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä rohkaistuu toimimaan verkostoissa
 • ymmärtää oman tehtävän osana seurakunnan ja kirkon yhteistä tehtävää
 • osaa toimia ammatillisesti ja tarkoituksenmukaisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä

Sisällöt
 • Seurakunnan perustehtävä
 • Työyhteisön johto, jäsenet ja tiimit sekä näiden vastuut
 • Seurakunnan perustoiminta työvuodessa ja toimipisteet
 • Toiminnan suunnittelua ohjaavat käytännöt ja linjaukset sekä arviointi
 • Osallistuminen oman työn ja seurakunnan kehittämiseen; kehittämisideoiden esittäminen ja käsittely
 • Seurakunnan organisaatio ja päätöksentekojärjestelmä
 • Luottamushenkilöt ja vastuunkantajat
 • Erilaiset toimintaympäristöt, yhteistyökumppanit sekä verkostot

Seurakunnan työntekijän identiteetin tukeminen

Perehdytettävä
 • osaa jäsentää työn seurakunnassa ja realistisella tavalla osaksi elämäntodellisuuttaan, identiteettiään ja ammatillisuuttaan
 • osaa liittyä monipuolisesti seurakunnan jumalanpalveluselämään omasta työstään käsin edistäen osallisuutta
 • osaa hyödyntää moniammatillista ja monialaista asiantuntemusta

Sisällöt
 • Työ osana seurakunnan ja kirkon yhteistä tehtävää
 • Ammattietiikka ja työtä ohjaavat arvot
 • Osallisuus seurakunnan jumalanpalveluselämään
 • Seurakuntatyön julkisuus ja oma yksityinen elämäntodellisuus, työn ja vapaan yhteen kietoutuminen
 • Ammatin edustajana työyhteisössä, seurakunnassa ja verkostoissa
 • Moniammatillinen ja monialainen asiantuntemus työn resurssina

Hallinnon toimintaperiaatteiden ja yhteistoimintajärjestelmän tunteminen

Perehdytettävä
 • tuntee työhön vaikuttavat keskeiset kirkon ja työelämän säädökset ja periaatteet, työtä koskevat ohjeet, säännöt ja menettelytavat (strategia, toiminta- ja taloussuunnittelu, henkilöstöasiat, yhteistoimintamenettely)

Sisällöt
 • Työtä koskevat ohjeet, säännöt ja menettelytavat (strategia, toiminta- ja taloussuunnittelu, henkilöstöasiat, yhteistoimintamenettely, viestintä, ympäristöasiat)
 • Keskeiset hallinnon ja talouden työprosessit, työnjako ja aikataulut sekä omat vastuut
 • Keskeiset kirkon ja työelämän säädökset ja periaatteet (palkkaus, vuosiloma ja muut työvapaat, matkakorvaukset, oman auton käyttö)
 • Työsuhde-edut

Työpaikan turvallisuus ja työhyvinvoinnin edistäminen

Perehdytettävä
 • huolehtii omalta osaltaan työ- ja tietoturvallisuudesta
 • huolehtii omalta osaltaan työn fyysisestä, hengellisestä ja henkisestä hyvinvoinnista
 • osaa tunnistaa osaamisensa ja jaksamisensa rajat

Sisällöt
 • Työ- ja tietoturvallisuusohjeet (pelastussuunnitelma, paloturvallisuusohjeet, ympäristöhuolto, menettelytavat tapaturma- tai häiriötilanteissa)
 • Työsuojelu, ensiapu, vakuutukset
 • Työterveyshuolto
 • Työn fyysinen, hengellinen ja henkinen hyvinvointi
 • Omasta jaksamisesta huolehtiminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä