Struven ketju 2017-2018

Toiminta Struven ketju-hankkeessa 2017-2018

Struve -hankkeessa kehitetään kansainvälistä yhteistyötä Struven ketjun varrella sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten kanssa ja vaihdetaan kokemuksia ja lisätään ymmärrystä luonnon- ja kulttuurien monimuotoisuudesta ja vaihteluista eri leveyspiireillä.

Hanke on kolmiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään ongelma-analyysi Struven ketjun opetustarpeista (kulttuuriperinteen merkitys, kartografia ja maanmittaus, tilan ja maiseman hahmotus ja kuvaaminen) ja kehitetään tehtäviä yläkoululaisille keväällä 2017. Tehtävät suunnitellaan oppilaslähtöisisiksi ja tutkimusperustaisiksi ja niiden käyttöä pilotoidaan Korpilahden Oravivuorella. Toisessa vaiheessa tehtäviä laaditaan alakoululaisille sekä lukiolaisille syyslukukaudella 2017. Kolmannessa vaiheessa keväällä 2018 kokeiluja laajennetaan Jyväskylän UNESCO-koulujen testattaviksi. Pilotoinnit dokumentoidaan ja tehtäviä parannetaan kehittämistutkimuksen menetelmillä. Pilotointivaiheessa testatut Struven ketjun oppimistehtävät sijoitetaan Peda.net-oppimisympäristöön vapaaseen käyttöön.

Yhteistyössä ovat mukana opettajankoulutuslaitoksen luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoita, joille Struven ketju järjestetään valinnaisopintoina, jonne pyydetään asiantuntijoita opastamaan aiheeseen ja sen tutkimukseen. Myös koululaisten on suunniteltu tulevan vierailuille maanmittauslaitokselle ja kertakokoelmiin sekä Oravivuorelle. Alun kokeiluvaiheessa mukaan ovat lupautuneet aihetta kehittämään Jyväskylän UNESCO ASP-koulujen opettajia oppilaineen.

Struven ketjuun liittyvät tehtävät suunnitellaan neljän eri näkökulman pohjalta:

  • Struven ketjun kulttuurihistoriallinen merkitys ja;
  • maanmittauksen ja kartografian matemaattinen hahmottaminen sekä
  • ketjun ympäristön luonnontieteellinen ja
  • esteettinen kokeminen

Tehtäviä ja materiaalia on tarkoitus kehittää eri ikäryhmille 1) esikoulu ja 1-2 -luokka, 2) 3-6 –luokka, 3) yläkoulu 7-9 -luokka ja 4) lukio. Keväällä 2017 tehtäviä suunniteltiin Kilpisen ja Viitaniemen yläkoululaisten kanssa. Myös Norssin lukion kuvataiteen kurssi liittyin Struven ketjuun, siitä myös raportti.

Syksyllä 2017 kokeilu laajenee Tikkalan alakouluun, Lyseon lukioon, Viitaniemen 9. luokkiin ja Huhtasuon 8.luokkiin sekä Kristilliseen opistoon. OKL:n kaikkiin Struven ketjuun liittyviin opintoihin sisältyy Struven ketjua valottava 12.9. klo16-18 alkava yleisöluentosarja Struven ketjulla maapalloa mittaamaan. Luennot ovat päärakennuksessa C1 -salissa 19., ja 26.9. sekä 3.10. ja viimeinen luento on keskiviikkona 11.10. Luentojen videotaltioinnit on nähtävissä yliopiston Moniviestimessä.

Kurssin POMM1005 tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
  • ymmärrät integroivien oppimiskokonaisuuksien luonteen perusopetuksessa
  • ymmärrät UNESCO:n maailmanperintökohteiden merkityksen kulttuuriympäristökasvatuksessa
  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida Struven ketjuun liittyviä oppimiskokonaisuuksia koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä
Sisältö:
Integroivissa oppimiskokonaisuuksissa on mukana useamman
oppiaineen (luonnontiede, matematiikka, historia ja kuvataide) näkökulma ja käsiteltävät oppimiskokonaisuudet (erityisesti L1, L2 ja L7) ovat samat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opintojaksolla lähestytään oppimiskokonaisuuksia ns.
ilmiölähtöisesti. Kurssilla suunnitellaan oppimiskokonaisuuksien opetusta eri ikäryhmille 1) esikoulu ja 1-2 -luokka, 2) 3-6 –luokka, 3) yläkoulu 7-9 -luokka ja 4) lukio.

Opetustavat: Luento ja/tai pienryhmäopiskelu
Suoritustavat: Oppimistehtävät.
Oppimateriaali: Tarkentuu kurssin alussa
Arviointi: 0–5
(50% itsearviointi ja ryhmäarviointi/50% opettaja-arviointi seminaarituotos/opetusmateriaalit)
Vastuuhenkilö: Marjo Autio-Hiltunen ja Sonja Betancourt/ Ilkka Ratinen k2017