Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppiminen ja koulunkäynnin tuki on kiinteä osa koulun päivittäistä arkea ja opetuksen järjestämistä. Tuella on kolme tasoa: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Siksi sitä kutsutaan myös kolmiportaiseksi tueksi. Tuen muotoja on monia ja kaikkia käytettävissä olevia tukimuotoja voidaan käyttää jokaisessa tuen vaiheessa. Yleisimpiä tukimuotoja ovat esim. tukiopetus, eriyttävät oppimateriaalit, koulunkäynnin ohjaus ja erityisopetus. Tukea voidaan antaa yleisen opetuksen yhteydessä tai erikseen esim. pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Yleinen tuki: Yleisen tuen piiriin kuuluvat kaikki oppilaat ja se on kiinteä osa pävittäistä koulutyötä ja myös oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevää toimintaa.

Tehostettu tuki: Jos oppilas ei yleisestä tuesta huolimatta etene ikäryhmänsä tavoitteiden mukaisesti, oppilaalle voidaan antaa tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan jatkuvaa, säännöllistä, intensiivisempää ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tukea annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. Tehostetun tuen kartoitusta varten tehdään oppilaan oppimisesta pedagoginen arvio, jonka perusteella voidaan tehdä päätös tehostetun tuen aloittamisesta ja tuen kirjaamisesta oppilaan omaan oppimissuunnitelmaan. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyässä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. (PoL §16a)

Erityinen tuki: Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun ja kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ei ole toteutunut muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan opintojen etenemisestä laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys tehdään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisilla tai lääketieteellisillä asiantuntijalausunnoilla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä (PoL17§). Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, joka ohjaa oppilaalle annettavaa tukea. Erityisen tuen päätöksellä oppilaalle laaditaan yksilöllistetty oppimäärä yhteen tai useampaan aineeseen.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuus ja tuen vaiheiden eteneminen on luettavissa opetussuunnitelmassa(luku7).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä