Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (RUA1) 1 op

Opintojakson tehtävänä on avata lukion ruotsin kielen opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa ruotsin kieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kehittämään ruotsin kielen taitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitojaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B2.1 (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä) ja B1.2 (taito tuottaa tekstejä).

Keskeiset sisällöt

 • vertailua äidinkieleen ja muihin kieliin ruotsin näkökulmasta
 • tavoitteiden asettelu lukion A-ruotsin opiskelulle
 • oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen ruotsin kielen näkökulmasta
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen keskustellen

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen kehittymistä voidaan tukea laatimalla erilaisia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kuten esimerkiksi digitarina tai blogi sekä toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opintojaksolla laaditaan yhdessä opettajan ja ryhmän opiskelijoiden kanssa opiskelijan henkilökohtaista kieliprofiilia ja kartoitetaan opiskelustrategioita esimerkiksi itsearviointia ja haastattelua hyödyntäen. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen (RUA2) 3 op

Opintojakson tehtävänä on tarkastella ruotsin kieltä lähiympäristöstä käsin Suomessa laajentaen näkökulmaa Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä globaalille tasolle. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Opintojaksossa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena. Opintojaksossa harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa. 

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • harjoittelee kielenkäyttöä monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan ruotsin kielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • pohjoismaiset ja kansainväliset suhteet arjessa ja lähiympäristössä, liikkuvuus
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • erilaiset ruotsin puhujat autenttisissa ympäristöissä, puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
 • ruotsin kielen äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen, ruotsin eri variantit ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyylit eri medioissa

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä voidaan opintojaksolla vahvistaa esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (RUA3) 2 op

Opintojakson tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä yksilön ja yhteisön arvojen moninaisuutta. Kulttuurin ja taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä omia kiinnostuksen kohteita. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ruotsinkieliset mediat
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi laatimalla esitelmä tai tuotos eri medioita hyödyntäen.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (RUA4) 2 op

Opintojaksossa kehitetään opiskelijan ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opintojaksossa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi
 • kehittää taitoaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää eri tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen tausta
 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Yhteiskunnallisen osaamisen kehittymistä tukevia työskentelytapoja voivat esimerkiksi olla pari- ja ryhmätyöskentely, mielipidekirjoitus ja puhe.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kestävä tulevaisuus ja tiede (RUA5) 2 op

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, sekä vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
 • esimerkkejä tieteellisistä teksteistä

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymistä voidaan vahvistaa esimerkiksi tutkimustehtävää ja artikkelianalyysiä hyödyntäen.


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (RUA6) 2 op

Opintojakson tehtävä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Opintojaksossa käsitellään asioita, jotka liittyvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään ruotsiksi myös muodollisissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • ruotsin kielen rooli jatkossa opiskelijan elämässä ja kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • pohjoismaiset yhteisöt tai yritykset työnantajina (vapaaehtoistoiminta, kansalaisjärjestöt)
 • itsenäistyvän nuoren elämänhallinta

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen ja vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Yhteiskunnallisen osaamisen kehittymistä voidaan tukea opintojaksolla esimerkiksi hyödyntämällä haastattelua ja vierailuja. Vuorovaikutusosaamisen taitoja voidaan vahvistaa toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. 


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä