Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (RUA7) 2 op

Opintojakson tehtävä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ruotsin kielellä. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta opintojaksossa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Opintojaksossa pyritään hyödyntämään yhteistyökontakteja ruotsinkielisten tai pohjoismaisten koulujen kanssa. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • hakee aiheeseen liittyvää tietoa ja laajentaa ilmaisuvarastoaan
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat eettisyyden ja ympäristöosaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä voidaan tukea hyödyntämällä erilaisia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kuten esimerkiksi mielipidekirjoitus ja puhe sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä.


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8) 2 op

Opintojakson tehtävä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimijuuteen, ja tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja sen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • ruotsin puhujien taustojen tai äidinkielten vaikutus puhetilanteissa
 • dialogisuus

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamisen taitojen kehittymistä voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua.


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita opintojaksolla ovat pääasiassa erilaiset suulliset tuotokset.Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä