Pakolliset opinnot

Funktiot ja yhtälöt 1 (MAA2) 3 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä tietää polynomifunktion nollakohtien ja polynomin tekijöiden välisen yhteyden
 • osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja matemaattisessa mallintamisessa, polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö
 • 2. asteen yhtälön ratkaisukaava
 • polynomien tulo ja binomikaavat (summan neliö, summan ja erotuksen tulo)
 • polynomien tekijät
 • potenssifunktio ja potenssiyhtälö (eksponenttina positiivinen kokonaisluku)
 • rationaalifunktiot ja -yhtälöt
 • juurifunktiot ja –yhtälöt

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan tukea opintojaksolla toteutettavan ryhmätyön avulla, joka voi sisältää esimerkiksi haitta-aineiden hajoamisen mallintamista opintojakson teoriaa hyödyntäen, sekä tekemällä aiheeseen liittyvää eettistä pohdintaa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Geometria (MAA3) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
 • osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa
 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sisältäviä lauseita
 • osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa.


Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • monikulmioihin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen laskeminen
 • ympyrän ja sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa
 • suoraan lieriöön ja suoraan kartioon sekä palloon liittyvien pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan ryhmämuotoisen tutkimustehtävän avulla, joka voi sijoittua esimerkiksi insinöörisuunnittelun pariin. Kulttuuriosaamisen osa-aluetta voidaan kehittää esimerkiksi tutustuen kultaiseen leikkaukseen, joka voidaan matemaattisesti mallintaa taideteoksien mittasuhteista.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Analyyttinen geometria ja vektorit (MAA4) 3 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 • ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen
 • osaa ratkaista muotoa | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | olevia itseisarvoyhtälöitä
 • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
 • osaa tutkia kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
 • osaa ratkaista tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla
 • osaa käyttää ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.

Keskeiset sisällöt

 • käyrän yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö
 • yhtälöryhmä
 • suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus
 • itseisarvoyhtälö
 • pisteen etäisyys suorasta
 • vektoreiden perusominaisuudet
 • tason vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku sekä tason vektorin kertominen luvulla
 • tason vektoreiden pistetulo, tason vektoreiden välinen kulma

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, sekä hyvinvointiosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan ryhmämuotoisen tutkimustehtävän avulla, joka voi tutkia esimerkiksi vektorilaskennan soveltamista eri tieteenaloilla, tai vektoreiden käyttöä suunnistuksessa.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Funktiot ja yhtälöt 2 (MAA5) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla
 • tutkii sini- ja kosinifunktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 • osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)
 • osaa soveltaa sini- ja kosinifunktioiden yhteyttä sin2 x + cos2 x = 1
 • tuntee eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktioiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisemisessa ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • suunnattu kulma ja radiaani
 • yksikköympyrä
 • sini- ja kosinifunktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen
 • murtopotenssi ja sen yhteys juureen
 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 • logaritmi ja logaritmin laskusäännöt
 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat eettisyys ja ympäristöosaaminen, sekä hyvinvointiosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi tekemällä animaatioita luonnonilmiöistä käyttäen opintojaksolla opetettavia matemaattisia mallinnusmenetelmiä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Derivaatta (MAA6) 3 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla
 • omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta ja jatkuvuudesta
 • ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
 • kykenee määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat
 • osaa derivoida yhdistettyjä funktioita
 • hallitsee funktioiden kulun tutkimisen derivaatan avulla ja osaa määrittää niiden ääriarvot suljetulla välillä
 • osaa käyttää ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktion derivaatat
 • sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat •
 • funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
 • funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
 • yhdistetty funktio ja sen derivointi
 • funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

 

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen, sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi harjoittelemalla tuoton optimointia erilaisissa talouteen liittyvissä tutkimustehtävissä derivaattaa hyödyntäen.

 

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Integraalilaskenta (MAA7) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita
 • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä tutustuu numeeriseen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä
 • osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
 • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä numeerisessa integroinnissa.

Keskeiset sisällöt

 • integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi
 • määrätty integraali
 • suorakaidesääntö
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat globaali- ja kultturiosaaminen, sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi luomalla yhteyksiä fysiikassa tarvittavaan integraalilaskentaan oppilastöiden avulla ja pohtia myös kyseisen matematiikan osa-alueen merkitystä fysiikan kehityksessä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Tilastot ja todennäköisyys (MAA8) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja
 • osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • keskiluvut ja keskihajonta
 • korrelaatio ja lineaarinen regressio
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • permutaatiot ja kombinaatiot
 • todennäköisyyden laskusäännöt
 • binomijakauma
 • diskreetti todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat vuorovaikutusosaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen, sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojaksolla voidaan esimerkiksi tutkia ryhmätyönä tilastollisin ja todennäköisyyslaskennan menetelmin peliteoriaa, jonka kohteena voi olla eri yritysten käyttämät pelien säännöt.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Talousmatematiikka (MAA9) 1 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 • soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 • oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

 

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat erityisesti vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, sekä hyvinvointiosaaminen. Opintojaksolla voidaan valita työtavat siten, että monialaista osaamista kehitetään esimerkiksi opiskelijan oman talouden pitoon liittyvissä näkökohdissa, jotka välittömästi vaikuttavat omaan hyvinvointiin. Tätä oppimista voisi tukea esimerkiksi tekemällä sijoituksiin ja lainanottoon liittyviä harjoitteita.

 

Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 matematiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin matematiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu matematiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voidaan ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä