Pakolliset opinnot

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (S21) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • oppii havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä ja hyödyntämään sitä omassa kirjoittamisessaan
 • oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää kirjoitusprosessin eri vaiheisiin liittyviä taitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • pitkien tekstien lukeminen, mahdollisesti myös muilla opiskelijan osaamilla kielillä: tekstin tavoitteen ja sisällön ymmärtäminen
 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • luettavien tekstien ymmärtämisessä tarvittavat strategiat, abstraktin kielen taito, sana-, fraasi- ja käsitevaranto
 • kielen- ja tekstinhuoltoa
 • erilaisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi ryhmätyö, blogiteksti, kirje, tiivistelmä, kommentoiva referaatti, lukupäiväkirja, luova kirjoitustehtävä, aineistopohjaisen kirjoittamisen harjoittelu tai sähköisen artikkelin tuottaminen.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kielen monet merkitykset (S22) 1 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan
 • ymmärtää kielen merkityksen oppimiselle ja ajattelulle
 • oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä sekä käyttämään koko kielivarantoaan oppimisessa
 • oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan.
Keskeiset sisällöt
 • suomen kielen ominaispiirteet, vertailu opiskelijan aiemmin oppimiin ja koulussa opiskeltaviin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, monikielisyys, kielellinen repertuaari, monilukutaidon käsite, erilaiset tekstit ja niissä vakiintuneet ilmaisukeinot, esimerkiksi kirjoitetun kielen rakenteet
 • eri kielimuodot: puhekielen ja yleiskielen sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän erot, abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön erot
 • opetuspuheen, muodollisen puheen ja luetun ymmärtämisessä tarvittavat strategiat
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu yhteiskunnallinen osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi tietokirjan katkelman lukeminen, keskustelu, lukupäiväkirja, oppimispäiväkirja, videon tai tietoiskun tuottaminen sekä tutustumiskäynnit työpaikoille, kirjastoon tai oppilaitoksiin.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Vuorovaikutus vahvaksi (S23) 1 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana
 • lisää viestintärohkeuttaan ja syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puhekulttuurien näkökulmasta
 • oppii havainnoimaan ja ymmärtämään ryhmäviestinnän ilmiöitä.
Keskeiset sisällöt
 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, viestintärohkeus sekä harjaantuminen kuuntelevaan, tavoitteelliseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen
 • kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategiat ja institutionaalisen vuorovaikutuksen kielelliset keinot
 • tekstien kirjoittaminen osana suullisia vuorovaikutustilanteita: esimerkiksi yhteisten projektien suunnitelmat, muistiinpanot monimediaisista teksteistä
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
 • ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu vuorovaikutusosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi ryhmäytymis- ja rentoutusharjoitukset, ryhmätyö, parityö, tietoisku, haastattelu, puhe, paneelikeskustelu ja luovan kirjoittamisen harjoitukset.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Elämyksiä kirjallisuudesta (S24) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu lukemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä
 • kehittää ymmärrystään kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä ja ilmaisukeinoista
 • kiinnostuu ja oppii nauttimaan kirjallisuudesta
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • kehittää kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa lukemalla suomenkielistä kaunokirjallisuutta.
Keskeiset sisällöt
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • eläytyvää ja analyyttista kirjoittamista ja keskustelua kirjallisuuden pohjalta
 • kielen kuvallisuus ja kulttuurisidonnaisuus, monitulkintaisuus ja kielellä leikittely
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja itsenäisesti tai yhdessä luettuna
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi portfolion kokoaminen, luovan kirjoittamisen harjoitukset (sarjakuva, animaatio, novelli), kirjavinkkaus, kirjailijavierailu, pedagoginen draama, näytelmän visualisointi tai teatterivierailu.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Tulkitse ja vaikuta (S25) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja
 • osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana
 • oppii perustelemaan omia mielipiteitään yhä monipuolisemmin kirjoittajana ja puhujana.
Keskeiset sisällöt
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
 • perustelemisen harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet
 • argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin perehtyminen: geneeriset ilmaukset, modaalisuuden ja affektisuuden ilmaisukeinot
 • kielellisten keinojen valinta, tekstilaji ja tyyli
 • yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu yhteiskunnallinen osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi tekstianalyysi, argumentaatioanalyysi, arvostelu, mielipideteksti, tutkimustehtävä, vaikuttava puheenvuoro, väittely tai elokuva.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kehity kirjoittajana (S26) 1 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä
 • oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa.
Keskeiset sisällöt
 • kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien jakaminen ja vertaisarvioinnin taidot
 • sidosteisuus tekstin eri tasoilla, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenne, kappaleet, virke, sanajärjestys
 • asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi vertailu, prosessikirjoittaminen, yhteiskirjoittaminen, fiktiopaja tai mielipidekirjoitus.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen (S27) 1 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kuullun ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioita ja taitoja
 • lisää viestintärohkeuttaan ja kehittää esiintymistaitojaan niin, että pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
 • hahmottaa puheen toimintana, jossa jokainen vuoro sekä tulkitsee että rakentaa tilannetta
 • oppii tarkastelemaan kielen merkitystä ja vaihtelua vuorovaikutustilanteissa.
Keskeiset sisällöt
 • kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot, vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen
 • yksilön kielellinen repertuaari, kielenkäyttötilanteiden ja kielen vaihtelu sekä puheen kielellisiä keinoja ja retoriikkaa
 • esiintymistaidot: puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu hyvinvointiosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. haastattelu, vierailu, digitarina, jännityspuheenvuoro, interaktiivinen artikkeli, podcast, videotehtävä, draamaharjoitus, vlogi, puhe, tutkimustehtävä.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä