Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ekologian perusteet (BI2) 1 op

Opintojaksossa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen
 • osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla
 • osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet

 • ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus
 • hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • populaatioiden ominaisuudet
 • sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys
 • lajien väliset suhteet

Luonnon monimuotoisuus

 • lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus
 • monimuotoisuuden merkitys

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat monitieteinen ja luova osaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. Monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan artikkelianalyysin, tutkimustehtävän tai vierailun avulla. Yhteiskunnallisten taitojen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi tekemällä ja analysoimalla uutisseuranta tai toteuttamalla haastattelu- tai vaikuttamistehtävä.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi tiedon analysoinnista ja luonnon monimuotoisuuden merkityksen pohdinnasta. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kehittämään omia tiedonkäsittelytaitojaan ja tulemaan tietoiseksi ihmisten ja yhteiskuntien toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (BI3) 1 op

Opintojakson keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia
 • osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.

Keskeiset sisällöt

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin
 • happamoituminen
 • rehevöityminen
 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa
 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Kestävää tulevaisuutta kohti

 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen


Laaja-alainen osaaminen


Opintojaksolla käytetyt työtavat valitaan niin, että ne tukevat laaja-alaisen osaamisen osa-alueista erityisesti eettisyyden ja ympäristöosaamisen sekä globaali-ja kulttuuriosaamisen tavoitteiden saavuttamista. Eettistä ajattelua ja ympäristöosaamista voidaan edistää esimerkiksi erilaisin keskustelu- tai perustelutehtävin luonnon monimuotoisuuden merkityksen tai yksittäisen ympäristöongelman kontekstissa. Globaali- ja kulttuuriosaamisen tavoitteisiin voidaan opintojaksolla pyrkiä esimerkiksi kansainvälisen uutisseurannan tai kestävän kehityksen arviointi- tai vertailutehtävän avulla.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi tehtävissä, joihin liittyy yksittäisten ihmisten ja yhteiskuntien ympäristövaikutusten tai kestävän tulevaisuuden arviointia. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kehittämään ja perustelemaan omia näkemyksiään itsestään sekä omasta yhteiskunnastaan osana globaalia yhteisöä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Solu ja perinnöllisyys (BI4) 2 op

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta, toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Solujen toimintoja havainnollistetaan kokeellisella työskentelyllä.

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa nimetä solun perusrakenteet 
 • osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja 
 • hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla 
 • osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita 
 • osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn.  


Keskeiset sisällöt
 

Tumallisen solun rakenne ja toiminta  

 • solu tutkimuskohteena 
 • biomolekyylit 
 • eläin-, kasvi- ja sienisolu 
 • geenien ilmeneminen ja sen säätely 
 • fotosynteesi 
 • soluhengitys, käymisreaktiot 

Solujen lisääntyminen  

 • mitoosi ja solun jakautuminen 
 • meioosi ja sukusolujen synty 

Periytymisen perusteet  

 • geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit 
 • mendelistinen periytyminen 
 • kodominanttiperiytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta 


Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista opintojaksolla painottuvatvuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen.Vuorovaikutusosaamisen taitoja voidaan harjoittaa esimerkiksi perinnöllisyyteen liittyvien tehtävien ratkomisella pienissä ryhmissä tai parityönä. Monitieteistä ja luovaa osaamista voidaan kehittää esimerkiksi biologisten prosessien mallinnusten avulla tai yksinkertaisten koejärjestelyiden avulla.

Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä vuorovaikutustilanteissa tai kokeellisen työskentelyn yhteydessä. Opiskelun aikainen palaute ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan ja vuorovaikutustaidoistaan esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävien yhteydessä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

Ihmisen biologia (BI5) 2 op

Opintojaksossa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita 
 • ymmärtää, mitä homeostasiaon, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä  
 • osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään 
 • osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin 
 • osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan 
 • osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään 
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja esittää sen tulokset.  

 

Keskeiset sisällöt   

Solu, kudos, elin  

 • solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut 
 • elinten muodostuminen eri kudostyypeistä  

Elimistön säätely  

 • hermoston rakenne ja toiminta 
 • umpirauhaset ja hormonit 

Aineenvaihdunta  

 • ruoansulatuselimistö 
 • verenkiertoelimistö 
 • hengityselimistö 
 • kuona-aineiden eritys 

Liikkuminen  

 • tuki- ja liikuntaelimistö 

Elimistön sopeutuminen ympäristöön  

 • iho ja lämmönsäätely 
 • aistit 
 • puolustusjärjestelmä 

Lisääntyminen  

 • sukuelimet ja sukupuolen kehitys 
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys 

 
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista hyvinvointiosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen korostuvat tällä opintojaksolla. Laaja-alaisen osaamisen taitoja kehitetään esimerkiksi kytkemällä ihmisen anatomia ja fysiologia ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jota opiskellaan myös terveystiedon opintojaksoilla. Laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi mallinnusten tai animaatioiden avulla. 


Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Laaja-alaisen osaamisen taitoja kehitetään esimerkiksi arvioimalla opiskelijan tietoja oman kehon toiminnasta ja taitoja yhdistää terveellisten elämäntapojen merkitys elimistön hyvinvoinnille. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

Biotekniikka ja sen sovellukset (BI6) 2 op

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Opintojaksolla esitellään uusimpia biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla.

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

 • tuntee eri mikrobien rakenteet ja ymmärtää niiden perustoiminnot 
 • osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten mikrobeja voidaan hyödyntää biotekniikassa 
 • syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa 
 • osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa 
 • osaa tunnistaa ja arvioida biotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä sekä esittää niistä perusteltuja eettisiä mielipiteitä 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeellisen työn.  

Keskeiset sisällöt 

Mikrobit  

 • mikrobien luokittelu 
 • bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi 
 • virusten rakenne ja lisääntyminen 
 • mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa 

DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla  

 • tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot 
 • DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu  
 • DNA:n sisältämän informaation selvittäminen 
 • geenien siirto- ja muokkausmenetelmät 

Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys  

 • perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus 
 • lääketieteet 
 • genomitieto ja sen hyödyntäminen 
 • DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus 
 • ympäristönsuojelu 
 • teollisuus 


Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista erityisesti eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen korostuvat tällä opintojaksolla. Eettisyyttä ja ympäristöosaamista sekä yhteiskunnallista osaamista vahvistetaan esimerkiksi valitsemalla niitä tukevia työskentelytapoja, kuten mediaseuranta, aineistoihin pohjautuva arvopohdinta tai haastattelu-/kyselytutkimus. 


Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Laaja-alaista osaamista arvioidaan esimerkiksi sen perusteella, kuinka opiskelija kykenee perustelemaan mielipiteitään/näkemyksiään ja ymmärtämään niiden yhteyksiä yhteiskuntaan. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä