Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

YH4 Lakitieto (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Opintojaksolla harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen sekä hyvinvointiosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi oikeuskäytänteisiin tutustuminen sekä oikeudellisten tapausten käsittely.

Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä.
Keskeiset sisällöt
Oikeusjärjestyksen perusteet
 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos
Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla
 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • varallisuusoikeus
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
 • työoikeus
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
 • prosessi- ja rikosoikeus
 • ympäristöoikeus

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi eri kulttuuripiirejä käsittelevistä tehtävistä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan sekä lisätä kyvykkyyttä toimia omakohtaisissa oikeudellisissa asioissa. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista näytöistä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä