Pakolliset opinnot

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Opintojakso keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi asiatekstin tuottaminen, yhteiskunnallisen keskustelutaidon harjoittaminen mediaa hyödyntäen ja tilastojen lukeminen.

Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä
 • ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
 • pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa.
Keskeiset sisällöt
Suomen yhteiskunnan rakenne
 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät
Demokratia ja oikeusvaltio
 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta
Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet
Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen
 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen sopimusyhteiskunta
 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen
Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta yhteiskunnallisen tiedon käsittelystä ja ymmärtämisestä esimerkiksi mediaharjoituksissa. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan aktiivisemmaksi kansalaiseksi sekä tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista näytöistä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

YH2 Taloustieto (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Taloustieteisiin pohjautuva opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Opintojaksolla käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Opintojaksolla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuu yhteiskunnallinen osaaminen. Muista osa-alueista opintojaksolla korostuvat eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä hyvinvointiosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi asiatekstin laatiminen, numeerisen ja graafisen aineiston tulkinta sekä tuottaminen. Eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä hyvinvointiosaaminen vahvistuvat myös esimerkiksi aihepiirien ja aineistojen käsittelyn kautta.

Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä
 • tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat
 • osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan
 • osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.
Keskeiset sisällöt
Kansantalous ja sen toimijat
 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus
 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla
 • työ, yrittäjyys ja yritykset
 • Suomi globaalin talouden osana
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset
Talouspolitiikka
 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • julkinen talous ja sen tasapaino
 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet
Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi tilastotehtävistä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista näytöistä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojakso perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Opintojaksolla seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Opintojaksolla on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat yhteiskunnallinen osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi ajankohtaisten uutismateriaalien sekä asiakirja-aineistojen analysointi. Laaja-alainen osaaminen vahvistuu myös suoraan opintojakson aihepiirien ja aineistojen kautta.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.
Keskeiset sisällöt
Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen
 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen
 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka
 • EU globaalina toimijana
Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi ajankohtaisten aineistojen käsittelystä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia ja tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamista mittaavista näytöistä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä