Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

YH5 Vuosi yrittäjänä (2op)

Opintojakson tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: 

 • saa tietoa yrittäjänä toimimisestaja tietää mistä saa apua yritystä perustaessaan
 • oppii yrittelijästä asennetta ja sen olevan yksi vaihtoehto palkkatyölle
 • oppii perusteet yrityksen perustamiseen tarvittavista askelista
 • tietää mistä voi saada neuvoja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa
 • oppii tekemään markkinointisuunnitelman ja vuosikatsauksia
 • osaa toimia tiimissä erilaisten ihmisten kanssa ja myös johtotehtävissä
 • tuntee kirjanpidon perusteet ja sen merkityksen
 • tietää, millainen merkitys yrityksillä on suomalaiselle yhteiskunnalle
 • oppii kokouksen sääntöjä ja omaksuu erilaisia rooleja

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • Opiskelijatiimin löytäminen
 • muihin opiskelijoihin tutustuminen
 • omien heikkouksin/vahvuuksien tunnistaminen
 • omien mielenkiinnon kohteiden sovittaminen yhteen toisten kanssa
 • Yritystoiminnan aloittaminen
 • Nuori Yrittäjyys –järjestön pelisääntöjen läpi käyminen
 • Yritys –neuvonantajan etsiminen ja yhteistyön aloittaminen hänen kanssaan
 • Pankkitoiminta ja kirjanpito erilaisten järjestelmien avulla
 • Yrityksen toiminta ja lopettaminen
 • kokoukset
 • yritystoiminnan pyörittäminen
 • osavuosikatsaukset ja muut raportit
 • mahdolliset messut ja tapahtumat

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.
 

YH6 Yrittäjyys 24h leiri (2op)

Opintojakso koostuu noin 6 oppitunnin valmistavasta osiosta, 24h leiristä ja 3 tunnin palautetilaisuudesta

Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. 

Opintojakson tavoitteet: 

Opintojakson leirin tavoitteena on saada leiriläiset asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että tiiminsä toiminnasta. 

Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää leiriläisten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leirin toi toteuttaa tarvittaessa myös Microsoft Challenge 24h -konseptia käyttäen.

Opintojakson sisällöt: 

 • Opiskelija osaa tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa 
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot 
 • Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia 
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja 
 • Opiskelija osaa tiivistää liiketoimintaidean esitykseksi ja esittää sen muille vakuuttavasti 

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan: s
uoritettu/hylätty.

YH7 Yhteiskuntaopin kertaus (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Opintojaksolla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Painopisteenä on keskeisten opintosisältöjen kertaaminen ja erilaisten aineistotyyppinen tulkinta ja vastaustekniikka. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat yhteiskunnallinen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä osa-alueita vahvistavat lähdekriittisyyden ja medialukutaidon tavoitteet ja sisällöt sekä ymmärrys yhteiskunnallisen tiedon käytöstä. 

Opintojakson tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa etsiä, tulkita ja arvioida lähdekriittisesti erilaisia kirjallisia, tilastollisia ja kuvallisia lähteitä 
 • kykenee tuottamaan tiedoistaan perustellun ja loogisen näkemyksen kirjallisesti 
   

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • yhteiskuntaopin keskeisten oppisisältöjen kertaaminen ja valmistautuminen ylioppilaskokeen reaalikirjoitukseen 
 • ajankohtaiset tapahtumat 
 • ylioppilaskoekysymyksiin vastaaminen mm. käymällä läpi eri aineistotehtäviä ja muita harjoituksia 
 • toiminta koetilanteessa 

Opintojakson arviointi  

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen ensin mainittuun. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tuottaa ylioppilaskokeessa vaadittavaa asiatekstiä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista tuotoksista. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä