Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

MU5 Musiikin teoria ja rytmipaja (2op)

Opintojakson yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • perehtyy musiikin perusteoriaan ja rakenteisiin 
 • tutustuu musiikin eri aikakausiin 
 • tutustuu musiikkikulttuureiden ja tyylilajien yhteisiin ja eroaviin piirteisiin 
 • löytää omat vahvuutensa omakohtaisen musiikin tekemisessä. 

Opintojakson keskeiset sisällöt  

 • Opiskellaan teorian perusteet: nuottien nimet, kromaattiset merkit, sointutyypit, sointuasteet, dynamiikka- ja tempomerkinnät, melodia- ja bassolinja ja muotorakenteet. 
 • Tutustutaan eri esityskokoonpanoihin. 
 • Perehdytään sovittamisen ja säveltämisen perusperiaatteisiin ja tehdään omia sovituksia. 
 • Analysoidaan eri musiikkikulttuureiden musiikkirakenteita.

Opintojakson laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla korostuu globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteellinen ja luova osaaminen.

Tavoitteet: 

 • Opitaan etsimään eri musiikkikulttuureista niiden välisiä historiallisia yhteyksiä ja niille yhteisiä teoreettisia piirteitä 
 • Opitaan soveltamaan opittuja teorian perustaitoja ennakkoluulottomasti omissa sovituksissa Ja sävellyksissä 

Sisällöt: 

 • Analysoidaan audiovisuaalisista näytteistä musiikkikulttuureiden yhteisiä piirteitä ja eroja 
 • Tehdään sovitus, jossa hyödynnetään itse valitun musiikkikulttuurin tyypillisiä piirteitä 
 • Tehdään itse sovitus tai sävellys, jossa hyödynnetään aineksia itse valitusta musiikkikulttuurista  

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi: 

Arvioidaan yhdessä keskustellen tehtyjä sovituksia ja sävellyksiä. Yhdessä keskustellen arvioidaan myös eri musiikkikulttuureiden sisältöjä sekä tehtyjä sovituksia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

MU06-08 Kuoro (1-2 op)

Koulun kuorossa lauletaan monen tyylistä musiikkia. Kuoro on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille opiskelijoille, ei ainoastaan musiikkilinjan opiskelijoille. Ohjelmistoa esitetään koulun juhlissa ja muissa tapahtumissa. 

 
Opintojakson tavoitteet 
Kuorotoiminnan tavoitteena koulussa on, että opiskelija 

 • innostuu laulamisesta ja pyrkii siinä parhaimpaansa 
 • kehittää lauluääntään
 • oppii tuntemaan kuoro-ohjelmistoa. 

Opintojakson keskeiset sisällöt:

 • kuorossa tehdään äänenavausharjoituksia ja lauletaan monipuolista ohjelmistoa, niin kevyttä kuin vakavampaakin musiikkia
 • laulettavat sovitukset ovat pääasiassa 3-5-äänisiä. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla korostuu vuorovaikutusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen sekä kulttuuriosaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt 

Laulamalla opiskelija huoltaa ääntään. Erilaista ja eritasoista ohjelmistoa läpikäytäessä opiskelija oppii tunnistamaan äänelliset vahvuutensa ja heikkoutensa ja kehittymään eteenpäin. Ryhmässä laulaminen kehittää vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta. Juhlissa ja muissa tapahtumissa esiintyminen sekä eri kielillä laulaminen antaa itsevarmuutta ja kulttuuritietoutta. 


Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi

Opintojakso 
arvioidaan suoritettu/hylätty. 

Kuorolaisten sitoutuminen ja taitotaso moniäänisessä laulamisessa kertoo, miten on onnistuttu tavoitteissa.  

MU9 Yhtyelaulun perusteet (2op)

Tällä opintojaksolla harjoitetaan moniäänistä laulua, kehitetään omaa laulutekniikkaa sekä etsitään hyvää yhteissointia kulloisellekin ryhmälle. 

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson 
tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii erilaisia hengitys-, äänenmuodostus- ja artikulaatioharjoituksia 
 • oppii harjoitteiden kautta löytämään itselle sopivia tapoja kehittää äänensä sointia ja intensiteettiä 
 • laajentaa tuntemustaan yhtyelauluohjelmistosta 
 • tutustuu alustavasti mikrofonien käyttöön tarpeen mukaan. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • tunneilla tehdään erilaisia äänenavaus-, hengitys-, äänenmuodostus- ja artikulaatioharjoituksia 
 • lauluohjelmisto sisältää sovituksia musiikin eri tyylilajeista 
 • kappaleet voivat olla säestyksettömiä tai säestyksellisiä. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt

Laulamisen on tutkimusten mukaan todettu lisäävän hyvinvointia. Opintojaksolla pyritään luomaan tunnelma, jossa jokainen nauttii äänen tuottamisesta. Erilaisilla äänenkäyttöharjoituksilla vahvistetaan omaa ääntä ja parannetaan sen sointia. Yhdessä laulaen sosiaaliset taidot kehittyvät, koska on selkeä, yhteinen päämäärä. Musiikkiin voi myös liittää erilaisia tunnetiloja ja näin se toimii myös tunteiden säätelyssä sekä empatiataitojen kehittämisessä.  

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

Laulujen viimeistelyssä arvioidaan, miten hyvin yhdessä saadaan oikea sointi ja tunnelma tavoitettua. 

MU10 Yhtyelaulun jatko-opinnot (2op)

Opintojaksolla jatketaan erilaisten laulamiseen liittyvien harjoitteiden tekemistä. Oman äänen tuntemusta lisätään. Kokoonpanot ryhmän sisällä voivat vaihdella triosta isoon lauluyhtyeeseen. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii hyödyntämään erilaisista äänenkäyttöön liittyvistä harjoitteista saatavaa tietoutta 
 • kehittyy oman äänensä tarkkailussa suhteessa muihin laulajiin ja oppii myös hyödyntämään äänensä persoonallisia ominaisuuksia 
 • oppii mikrofonien käyttöä 
 • laajentaa edelleen tuntemustaan yhtyelauluohjelmistosta. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • laulamiseen liittyvät harjoitukset (hengitys-, äänenmuodostus- ja artikulaatioharjoitukset) ovat edelleen opintojakson keskeistä sisältöä 
 • monipuolisen ja osittain haastavankin ohjelmiston myötä oman äänentuntemus lisääntyy sekä kyky suhteuttaa ääntään muihin laulajiin. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt 

Kuten yhtyelaulun perusteissa myös tällä opintojaksolla tavoitteena on tuottaa hyvinvointia laulamalla. Tunneilla pyritään luomaan tunnelma, jossa jokainen nauttii äänen tuottamisesta. Erilaisilla äänenkäyttöharjoituksilla vahvistetaan omaa ääntä ja parannetaan sen sointia. Yhdessä laulaen sosiaaliset taidot kehittyvät, koska on selkeä, yhteinen päämäärä. Musiikkiin voi myös liittää erilaisia tunnetiloja ja näin se toimii myös tunteiden säätelyssä sekä empatiataitojen kehittämisessä. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Laulujen viimeistelyssä arvioidaan, miten hyvin yhdessä saadaan oikea sointi ja tunnelma tavoitettua ja miten hyvin ryhmän dynamiikka toimii. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU11 Kamarikuoro (2op)

Kamarikuorossa laulettava ohjelmisto on haasteellisempaa kuin suurkuoron (MU06, MU07, MU08). Tästä syystä opintojaksolle tulevien opiskelijoiden tulisi osata laulaa melko puhtaasti. Auttava nuotinlukutaito olisi myös suotavaa. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Kamarikuorossa opiskelija 

 • oppii tuntemaan haasteellista kuoro-ohjelmistoa 
 • kehittää omaa ääntään ja kuuntelukykyään suhteessa muihin laulajiin. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • opintojaksolla lauletaan haasteellista kuoro-ohjelmistoa 
 • erilaisilla harjoitteilla haetaan mahdollisimman hyvää yhteissointia ja esteettistä nautintoa eri tyylistä musiikkia edustavista kuorosovituksesta. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt

Kamarikuoron ohjelmisto on suhteellisen haasteellista. Tämä kehittää harjoittelun myötä opiskelijan sinnikkyyttä tavoitteeseen pääsemiseksi. Tunneilla pyritään luomaan tunnelma, jossa jokainen nauttii äänen tuottamisesta. Erilaisilla äänenkäyttöharjoituksilla vahvistetaan omaa ääntä ja parannetaan edelleen sen sointia. Yhdessä laulaen sosiaaliset taidot kehittyvät, koska on selkeä, yhteinen päämäärä. Musiikkiin voi myös liittää erilaisia tunnetiloja ja näin se toimii myös tunteiden säätelyssä sekä empatiataitojen kehittämisessä. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Laulujen viimeistelyssä arvioidaan, miten hyvin yhdessä saadaan oikea sointi ja tunnelma tavoitettua ja miten hyvin ryhmän dynamiikka toimii. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU12 Bändisoiton perusteet - avaimet onnistuneeseen yhtyesoittoon (2op)

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • perehtyy yhtyesoittamisen perusperiaatteisiin ja eri soittimien rooliin yhdessä soittamisessa 
 • tutustuu äänen vahvistamisen yleisiin periaatteisiin 
 • kehittää omaa soittotekniikkaansa valitsemassaan instrumentissa 
 • tutustuu kevyen musiikin soitinkokoonpanoihin 
 • harjoittaa omaa yhtyesoittotaitoaan ja toisten yhtyeen jäsenten kuuntelemisen taitoa 
 • oppii rakentamaan itselleen sopivan tasoisen soitto-ohjelmiston. 

Opintojakson keskeiset sisällöt

 • Tutustuu yhtyesoiton perussoittimiin: koskettimet, kitara, basso, rummut, ukulele ja laulu. 
 • Perehtyy onnistuneen äänentoiston perusteisiin ja äänentoistolaitteisiin. 
 • Kehittää yhden yhtyesoittimen soittotekniikkaansa mahdollisimman pitkälle. 
 • Tutustuu soololaulamiseen ja mikrofonin käyttöön. 
 • Harjoittelee yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pienen soitto-ohjelmiston. 
 • Tutustuu kevyen musiikin eri tyylilajeihin.  

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu vuorovaikutusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen. 

Tavoitteet

 •  Opiskelija oppii arvostamaan omaa ja muiden yhtyeen jäsenten osaamista ja taitoja. 
 • Ymmärtää, että laadukas yhteissoitto edellyttää toisten yhtyeen jäsenten kunnioittamista, yhteistä suunnittelua ja tavoitteiden asettelua, toisten kannustamista sekä sitkeää harjoittelua. 
 • Opiskelija pyrkii laadukkaaseen itsenäiseen harjoitteluun ja yhteissoittoon.
 • Opiskelija kehittää omaa musiikillista itseluottamusta ja esiintymiskykyä, rohkaistuu tuomaan esille omia musiikillisia ajatuksia ja omia tunteita. 

Sisällöt 

 • Kuunnellaan kokonaisuutta ja etsitään yhdessä keinoja parantaa lopputulosta. 
 • Aistitaan yhteissoiton tunnelmaa ja haetaan samasta kappaleesta eri tunnelmia ja tunnetiloja. 
 • Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä sovittu soitto-ohjelmisto sekä arvioidaan yhdessä lopputuloksen onnistumista. 
 • Yhtyeen jäsenten vuorovaikutuksessa pyritään asettamaan selkeitä yhteisiä tavoitteita.  
 • Harjoittelussa ja yhteissoitossa pyritään pitkäjänteisyyteen ja laadukkaaseen lopputulokseen. 

Opintojakson arviointi

Arvioidaan yhdessä keskustellen opintojakson aikana tapahtunut kehittyminen omassa soittotaidossa, yhteissoitossa ja ohjelmiston kypsymisessä sekä arvioidaan oma aktiivisuus harjoittelussa. Harjoitellun soitto-ohjelmiston kehittymisen arvioiminen yhdessä. Arvioidaan yhdessä oman tekemisen ja yhteistyön laatua.  

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

MU13 Bändisoiton jatko-opinnot – monipuolisuutta yhdessä soittamiseen (2op)

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: 

 • edelleen kehittää omaan henkilökohtaista soittotaitoaan yhtyesoittimessa 
 • kehittää yhteissoittotaitoaan monipuolisemmaksi ja vivahteikkaammaksi 
 • perehtyy tarkemmin musiikin eri tyylilajeihin ja eri musiikkikulttuureihin  
 • tutustuu kuunnellen erilaisiin äänenkäyttötapoihin 
 • parantaa kykyään rakentaa itselle sopiva soitto-ohjelmisto 
 • hankkii itseluottamusta ja esiintymistaitoa esiintymällä koulun tilaisuuksissa. 

Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • kehittää omaa soittotaitoaan harjoittelemalla haastavampaa ohjelmistoa ja tutustumalla soolojen soittamiseen 
 • kehittää yhteissoittotaitoaan monipuolisemmaksi ohjelmistolla, jossa on paljon esim. dynamiikan, tempon ja tunnelman vaihtelua  
 • kuuntelee esimerkkejä erilaisista äänen käytön tavoista ja laulutekniikoista  
 • rakentaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ohjelmiston koulun juhlaan tai konserttiin. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt

Opintojaksolla painottuu yhteiskunnallinen osaaminen ja eettinen ja ympäristöosaaminen.

Tavoitteet 

 • Tutustutaan vaatimuksiin, taitoihin ja menettelytapoihin, joita tarvitaan ammattimaisessa musiikin työelämässä sekä muusikkona ja musiikkialan yrittäjänä toimittaessa. 
 • Opitaan arvioimaan musiikin ja laajemminkin taiteen vaikutusta ihmisen arvoihin ja eettiseen toimintaan. 
 • Pohditaan muusikon vastuuta esittämänsä musiikin sisällöstä. 

Sisällöt 

 • Tehdään lyhyet tiivistelmät musiikin eri työtehtävistä ja niissä tarvittavista taidoista ja pätevyysvaatimuksesta. 
 • Pohditaan yhdessä rakennetun soitto- ja lauluohjelmiston kappaleiden arvoja ja eettisiä sisältöjä sekä niiden vaikutusta yleisöön. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Arvioidaan yhdessä kappaleiden kypsymistä, toteutuksen monipuolisuutta ja onnistumista konserttitilanteessa. Opettaja arvioi jokaisen opiskelijan lyhyen kirjallisen esityksen. Arvioidaan yhdessä juhlissa tai konserteissa esitettyjen kappaleiden vaikutusta yleisöön.

Opintojakson arviointi suoritettu/hylätty.

MU14 Bändipaja (1-2 op) 

Opintojaksolla tutustutaan ohjaajan avustuksella johonkin ennalta sovittuun musiikin osa-alueeseen (esim. tyylikauteen), ja tämän jälkeen opiskelijat valmistavat itsenäisesti bändeinä tai isompina yhtyeinä työskennellen pienen arvosteltavan ohjelmiston tyylinmukaisesti tältä musiikin alueelta.  

Opintojakson yleiset tavoitteet:

 • opiskelija tutustuu syvemmin johonkin musiikin osa-alueen
 • opiskelija valmistaa ryhmänsä kanssa hyvin harjoitellun ohjelmiston
 • opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • musiikin osa-alueisiin tutustuminen kuunnellen ja analysoiden sekä itse ryhmässä musisoiden. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet:

Yhteiskunnallinen osaaminen:
 

Tämä opintojakso edellyttää opiskelijalta aloitekykyä, organisointitaitoja ja itsenäistä työskentelyä. Näin ollen se valmistaa opiskelijaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja antaa valmiuksia työelämään. 

Vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaaminen 

Tämän opintojakson valinneet pääsevät nauttimaan yhdessä musisoinnin iloista ja myös mahdollisista hankaluuksista. Sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä kehitetään, kun erilaiset kemiat kohtaavat musiikillisissa mielipiteissä. Opitaan tekemään kompromisseja sekä kehitetään empatiakykyä. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Ryhmä on onnistunut tavoitteissaan, jos se pystyy valmistamaan ehyen kokonaisuuden soitto-ohjelmastaan. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. Hyväksyttävä suoritus edellyttää tuntikohtaisen yhteissoittopäiväkirjan pitämistä.

Opintojakson laajuus perustuu opiskelijan kerryttämään tuntimäärään. 

MU15 Rytmipaja (1 op) 

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin rytmisoittimiin eli perkussioihin. Eri maiden musiikkikulttuurien rytmiset elementit tulevat tutuksi kuunnellen ja soittaen. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii soittamaan käsirumpuja, lähinnä djemberummun tyyppistä afrikkalaista rumpua sekä myös muita perkussioita tuntien yhteissoitto-osuuksissa 
 • ryhmä harjoittelee polyrytmisen ohjelmiston, joka voidaan mahdollisuuksien mukaan esittää esimerkiksi jossain koulun tilaisuudessa. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • lyömäsoittimien soittotekniikat, pääpaino on käsirumpujen (djembe, congat, bongot jne.) soitolla 
 • eri musiikkikulttuurien rytminen musiikki.  

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen alueet:

Globaali- ja kulttuuriosaaminen:

Djemberummun ja muiden perkussioitten soittaminen syventää tietoa ja ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta. Eri musiikkikulttuureihin tutustuminen on mitä parasta kansainvälisyyskasvatusta. 

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen 

Yhteismusisointi kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuottaa parhaimmillaan mielihyvää. Se myös auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja siten rakentaa musiikillista identiteettiä. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi

Arvioidaan ryhmän yhteissoitto kykyä ja sitoutuneisuutta yhteiseen tekemiseen. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU16 Akustiset soittimet (2 op) 

Tällä opintojaksolla soitetaan akustisin instrumentein musiikkia yli tyylirajojen. Kappaleet työstetään osin yhdessä lähtökohtana opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden soitinkokoonpano. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Opintojaksolla opiskelija 

 • kehittää taitojaan yhden tai useamman akustisen instrumentin soitossa 
 • kehittää taitojaan yhteismusisoinnissa 
 • tutustuu akustisten soitinten sointiväreihin ja soittotapoihin. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • tunneilla soitetaan vaihtelevin kokoonpanoin akustista musiikkia 
 • opintojaksoon voi sisältyä myös esiintyminen koulun juhlassa tai muussa tilaisuudessa. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen sekä kulttuuriosaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt: 

Erilaisten akustisten soittimien käyttö opintojaksolla lisää opiskelijoiden kulttuurillista tietämystä instrumenttien käytöstä. Yhteismusisointi harjoittaa ja kehittää opiskelijan keskittymiskykyä ja sinnikkyyttä. Erilaisissa soittotehtävissä opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa ja näin pystyy rakentamaan musiikillista identiteettiään. Musisoitaessa myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Arvioidaan ryhmän yhteissoitto kykyä ja sitoutuneisuutta yhteiseen tekemiseen. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU17 Etnopop (2op) 

Opintojaksolla soitetaan kansanmusiikkilähtöisiä kappaleita Suomesta ja ympäri maailmaa sovitettuna pop/rock-kokoonpanoille. Sovituksissa akustiset soittimet soivat yhdessä sähköisten bändisoittimien ja moniäänisen laulun kera. Soitetaan ennakkoluulottomalla otteella myös opiskelijoiden omia instrumentteja hyödyntäen, ja mahdollisuuksien mukaan tutustutaan erilaisiin etnisiin soittimiin. 
 
Opintojakson yleiset tavoitteet: 

 • tutustuu etnisen musiikin vaikutukseen populaarimusiikissa 
 • oppii tunnistamaan erilaisia etnisiä piirteitä musiikkiesimerkeistä 
 • kehittää taitojaan yhteismusisoinnissa.
Opintojakson keskeiset sisällöt:
 • opintojaksolla soitetaan ja lauletaan erilaisin kokoonpanoin etnopoppia. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen alueet:

Globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä luova osaaminen
 

Etnomusiikissa voi olla vaikutteita mistä musiikkikulttuurista tahansa. Tunneilla opiskelija tutustuu kuunnellen ja musisoiden monien eri kulttuurien musiikkiin ja niiden tunnuspiirteisiin. Koska kansanmusiikki on luonteeltaan ajassa elävää ja muuntuvaista, tarjoutuu tällä opintojaksolla myös oiva tilaisuus käyttää opiskelijoiden luovaa panosta sovitusten teossa. 

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen 

Ryhmässä musisoitaessa toisten huomioon ottaminen on välttämätön edellytys yhteismusisoinnin onnistumiselle. Tunne- ja empatiataidot sekä sosiaaliset taidot kehittyvät. Palautetta annettaessa kehitetään rakentavan viestinnän taitoa. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi

Arvioidaan ryhmän yhteissoitto kykyä ja sitoutuneisuutta yhteiseen tekemiseen. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU18 Riimistä rapiksi (1-2 op)

Opintojaksolla pyritään löytämään opiskelijan vahvuudet solistisessa ilmaisussa, omien sanoitusten keksimisessä sekä antamaan valmiuksia erilaisten tulkitsemistapojen havaitsemiseen ja harjoittamiseen. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii muodostamaan sanoista riimejä sekä rimmailun tekniikoita helpoista haastaviin
 • tutustuu Beat Boxauksen alkeisiin
 • vapautuu kokeilemaan solistista esiintymistä ryhmän kanssa 
 • kokeilee erilaisia tulkitsemistapoja 
 • saa valmiuksia persoonalliseen ja musikaaliseen ilmaisuun.  

Opintojakson keskeiset sisällöt:

 • tehdään erilaisia ryhmäharjoituksia
 • paneudutaan suomalaisen räpin sanoituksiin
 • tutustuminen erilaisiin rap-kulttuureihin ja rinnakkaislajeihin
 • luodaan omia tekstejä ja sovitellaan sanoja eri rytmeihin
 • freestyle räppiin tutustuminen - opettajana alan Suomen mestari, Pure!
 • harjoitellaan kokonaisvaltaista esiintymistä (ilmeet, eleet, esiintymistilan käyttö)
 • keskustellaan esiintymisjännityksen hallintaan liittyvistä keinoista
 • opetustilanteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan vierailijoita ja tutustutaan myös paikalliseen musiikkitarjontaan 

Opintojaksolle otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen sekä luova osaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt:

Solistisessa ilmaisussa opiskelija laittaa itsensä alttiiksi muiden tarkkailulle
. Opiskelija harjoittaa esiintymistaitojaan ja samalla tutkiskelee itseään musiikin esittäjänä; vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Opiskelijan itsetuntemus lisääntyy ja hän voi harjoittaa myös rakentavan palautteen antamista. Opiskelijat saavat käyttää luovuuttaan sanoituksissa sekä etsiessään omaa, mielekästä tulkintaa kappaleelle. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Arvioidaan, miten välitön ja luottavainen ilmapiiri saadaan synnytettyä ryhmässä, jossa työstetään omaa musiikkia. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.

MU19 Musiikkistudio (1 op) 

Opintojaksolla perehdytään musiikin tekemisen elementteihin ja ilmiöihin. Tunneilla perehdytään musiikin säveltämisen tekniikoihin ja teoriaan, sekä äänittämiseen ja studiotyöskentelyyn. Opiskelijoiden tuele varautua myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn.

Opintojakson yleiset tavoitteet
 
Opintojakson tavoitteena on

 • antaa opiskelijialle tietoa ja valmiuksia musiikin tekemisen luovaan prosessiin ja tuotantoihin.
 • Tavoitteena on myös äänittää pienryhmissä yhdessä tehty kappale.

Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • Opintojaksolla tutustutaan studiotyöskentelyn mahdollisuuksiin
 • Opiskellaan musiikin äänittämistä digitaalisen audiotyöasemaohjelmiston (DAW) avulla.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu monitieteellinen osaaminen ja luova osaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt:

Studiotyöskentelyssä 
korostuvat äänen ominaisuuksien ymmärtäminen ja musiikkiteknologian, sekä tietotekniikan hallinta. Äänen fyysisten ominaisuuksien ymmärtäminen on käytännön studiotyön kannalta olennaista. Myös luova osaaminen on luonnollisesti olennaista, sillä äänittäminen ja miksaus ovat prosesseja, joiden perimmäinen tehtävä on tukea sävellyksen tunnelmaa. Esimerkiksi oikeanlaisten äänitys- ja miksauslaitteiden, mikrofonien ja akustisen ympäristön hallinnan kautta studiossa voidaan vaikuttaa lopputulokseen. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arvionti  

Aktiivinen osallistuminen ja osaamisen näyttäminen tunneilla erilaisissa tehtävissä kertovat siitä, miten tavoitteissa on onnistuttu. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU20-22 Teatterimusiikki (2- 5 op)

Koulun draaman ja teatterin opintojaksojen produktiot sisältävät runsaasti musiikillista ainesta. Osallistumisesta muusikkona näihin produktioihin voi opiskelija saada 2-4 opintopistettä ohjaavien opettajien harkinnan mukaisesti. Opintoihin otetaan pieni ryhmä instrumenttinsa hyvin hallitsevia soittajia ja laulajia musiikinopettajan harkinnan mukaan. Ryhmä valmistaa teatteriesityksen musiikin, äänimaiseman ja efektit produktion tarpeiden mukaan. Musiikkina voidaan käyttää valmiita sävellyksiä, tuottaa musiikkia improvisoiden tai säveltää itse. 

 
Opintojakson yleiset tavoitteet 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • oppii perusteita teatterimusiikin tekemisestä esim. äänimaisemien luomisesta, ryhmässä sovittamisesta ja säveltämisprosessista 
 • saa kokemusta liikkeen ym. ilmaisun ja musiikin yhdistämisestä. 

 
Opintojakson keskeiset sisällöt: 

 • tunneilla tehdään keskittymis- ja reagointiharjoituksia musiikillisin keinoin sekä erilaisia improvisaatioharjoituksia 
 • harjoitellaan valitut valmiit sävellykset, äänimaisemat sekä mahdolliset ryhmän tuottamat omat sävellykset 
 • opintojaksojen loppupuolella harjoitukset ovat yhdessä näyttelijöiden kanssa 
 • lopputulos esitetään kevään esityksissä yleisölle. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla korostuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen alueet:

Yhteiskunnallinen ja vuorovaikutusosaaminen:
 

Teatterimusiikkiprojektissa opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti ja yhdessä yhteiseen päämäärään ponnistellen erilaisten osaajien kanssa. Musiikin avulla opiskelija pystyy käsittelemään myös vaikeita aiheita. Opiskelijat työskentelevät kaksi jaksoa samassa ryhmässä, joka tulee tutuksi ja turvalliseksi. Tässä ympäristössä vuorovaikutustaidot kehittyvät sekä esteettinen harkintakyky. Opitaan ilmaisemaan omia ideoita, mielipiteitä ja myös kannustamaan muita. Tehdään luovia musiikillisia matkoja keskustellen, kuunnellen ja kokeillen, joiden lopputuloksena syntyy musiikit teatteriesitykseen. 

Hyvinvointiosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen:  

Musisoitaessa opiskelija syventää tuntemustaan omista vahvuuksistaan ja rakentaa samalla edelleen musiikillista itsetuntoaan. Opiskelija oppii myös sietämään pitkällisen projektin yhteydessä epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. Samalla opiskelija oppii, miten sinnikkyys palkitsee, vaikka muutoksia ja yllätyksiä tulee pitkin matkaa. Teatteriesitysten aiheet vaativat monenlaisien aiheiden tarkastelua. Työn lomassa opiskelija oppi lähdekriittisyyttä sekä luovaa ongelman ratkaisua.  

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi

Se, miten sitoutuneesti ryhmä toimii projektissa ja miten laadukasta ja näytelmään sopivaa musiikkia tuotetaan, kertoo, miten hyvin on onnistuttu. 

Opintojaksot arvioidaan suoritettu/hylätty. 

MU23 Raskasta rockia!  (2 op)

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään raskaamman rock-musiikin erilaisia tyylilajeja sekä historiallista kehitystä. Tärkein työskentelyn muoto opintojaksolla on yhteismusisointi, joka kehittää opiskelijan henkilökohtaisia musisointivalmiuksia sekä yhtyemusisoinnin taitoja. Opintojaksolla valikoidaan ja harjoitellaan opintojakson sisältöön sopiva soitto-ohjelmisto ja esiinnytään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi koulun tilaisuuksissa.

Sisältö

Opintojaksolla soitetaan ja lauletaan monipuolisesti raskaamman rockin ohjelmistoa. Opintojaksolle sisältyviä musiikin tyylilajeja ovat muun muassa hard rock sekä metallimusiikin erilaiset muodot. Opintojaksolle valikoitava ohjelmisto syventää ja monipuolistaa opiskelijan soitto- tai laulutekniikkaa.

Tavoitteet

 • Opiskelija tutustuu raskaamman rock-musiikin eri tyylilajeihin samalla muodostaen ja syventäen tuntemustaan tyylilajien historiasta sekä estetiikasta.
 • Opiskelija harjoittelee yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opintojakson sisältöön sopivaa soitto-ohjelmistoa, jonka valintaan opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaikuttaa.
 • Opiskelija saa opintojaksolta motivaatiota oman soitto- tai laulutaitonsa syventämiseen ja monipuolistamiseen raskaan musiikin konteksteissa.
 • Jos mahdollista, opiskelija myös kerryttää esiintymistaitoaan sekä -kokemustaan esittämällä harjoiteltua ohjelmistoa esimerkiksi koulun tilaisuuksissa.

Arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan suoritettu/hylätty.
Opiskelijan sitoutuminen oman osaamisen kehittämiseen ja yhteisen ohjelmiston edistämiseen kertovat siitä, miten tavoitteissa on onnistuttu. Opintojakson suoritus edellyttää myös aktiivista sekä muut opiskelijat huomioivaa osallistumista tunneilla tapahtuvaan työskentelyyn. Opettajan kanssa yhdessä keskustellen käydään läpi kehittyminen omassa soittotaidossa, yhteissoitettavan ohjelmiston hallinnassa sekä arvioidaan oma aktiivisuus harjoittelussa. Opetusryhmän yhteistoimintaa arvioidaan valmistuneen ohjelmiston laadukkuuden ja laajuuden pohjalta.

MU24 Biisin teko POP/EDM ja musiikin tuottaminen (2op)

E.D.M = -Termillä viitataan yleensä disco- ja funk-musiikista kehittyneisiin genreihin, kuten house, tekno, trance, hard dancebreakbeatelektrodrum’n’bassdubstep. 

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on tutustua EDM-musiikin ominaispiirteisiin ja historiaan, sekä sille ominaisiin soittimiin, laitteistoon ja niiden käyttöön. 

Opintojaksolle osallistuvan tulee varautua siihen, että osa tunneista voi olla erikseen sovittaessa iltapäivisin useamman tunnin erissä. 

Opintojakson keskeinen sisältö
 

Opintojaksolla
luodaan ja tutkitaan E.D.M-musiikkia. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt  

Opintojaksolla painottuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen alueet:

Vuorovaikutus
osaaminenluova osaaminen sekä monitieteellinen osaaminen

Musiikkia tehtäessä pienryhmissä vuorovaikutusosaaminen ja keskustelu on välttämätöntä. Jopa syvempien, abstraktien ja filosofisten tuntemusten ja ajatusten vaihtaminen muiden tekijöiden kanssa on mahdollista ja usein hyödyllistäKun musiikkia luodaan muiden kanssa, on olennaista myös, että opiskelija oppii sietämään mahdollisia näkemyseroja yhteisen tavoitteen toteutumiseksiLuovassa työssä merkittävä osa kohti valmista teosta on se, miten omat ideat ja ajatukset osaa tuoda ilmi. Tietotekniikka ja erilaisten musiikkilaitteiden hallinta ovat merkittävä osa-alue etenkin elektronisen ja modernin EDM- ja POP-musiikin luomisprosessissa. 

Globaali- ja kulttuuriosaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen 

Useiden eri populaarimusiikin genrejen syntyminen, kuten R’n’B ja rap, nivoutuvat olennaisesti yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Opintojaksolla käsitellään musiikin taustalla olevia globaaleja sekä toisaalta esimerkiksi maantieteellisten alueiden yksilöllisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi 

Opiskelijoiden sitoutuminen ryhmätöihin ja aktiivinen osallistuminen tunneilla tapahtuviin harjoitteisiin kertovat siitä, miten tavoitteissa on onnistuttu.

Arviointiin vaikuttaa tuntiaktiivisuus ja tehtyjen töiden onnistuminen. Arviointi asteikolla suoritettu / hylätty.

Musiikkikappaleen matka ideasta levylle ja radioaalloille on usein kirjava ja täynnä erilaisia vaiheita. Nämä kaikki vaiheet ovat olennaisia virstanpylväitä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Taiteellisen tuottajan rooli on hyvin vaihteleva, mutta siihen liittyy usein kaikkea luomisprosessiin osallistumisesta vaikkapa rekrytointiin ja teknisiin töihin. Olennaista on usein se, että kappale tarvitsee usein myös ulkopuolista näkökulmaa ja laadunvalvontaa. Ei ole myöskään tavatonta, että tuottaja on itse artisti tai joku bändin jäsenistä. Olennaista on osata tarkastella kappaletta objektiivisesti ja tavoitteellisesti. 

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisvaltainen kuva musiikkikappaleen tekoprosessista. Työskentely tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja harjoitellaan rakentavan palautteen antamista muille sekä objektiivisuutta omaa luomista kohtaan. 

Opintojaksolle osallistuvan tulee varautua siihen, että osa tunneista voi olla erikseen sovittaessa iltapäivisin useamman tunnin erissä. 

Opintojakson keskeiset sisällöt
 

Tuottaja tarvitsee työssään monipuolista osaamista ja tietotaitoa liittyen seuraaviin musiikinteon vaiheisiin: 
sävellys, lyriikka, sovitus, äänitys, miksaus, masterointi, tyylilajit ja teoria. On syytä kuitenkin muistaa, että tuottajan ei tarvitse olla huippuammattilainen jokaisessa yksittäisessä osa-alueessa, vaan tärkeämpää on hahmottaa prosessin kokonaiskuva ja osata tunnistaa hyviä ideoita. 
 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt 

Opintojaksolla painottuu vuorovaikutusosaaminen ja luova osaaminen.

Tavoitteet ja sisällöt:
Useimmiten musiikin taiteellinen tuottaja toimii ikään kuin artistien, yhtyeiden ja muusikoiden mentorina ja esimerkiksi kappaleen äänitysprosessissa eräänlaisena linkkinä kaikkien osapuolen välillä. Toisaalta tuottaja voi toimia myös esimerkiksi oman taiteellisen sooloprojektinsa parissa. Organisointi ja vuorovaikutuskyvyt korostuvat tuottajan roolissa. Tuottajan keskeistä osaamista ovat musiikkikappaleiden rakenteiden, jännitteen, mikro- ja makrotasojen hahmottaminen, sekä kyky analysoida sanoituksia, sävellyksiä ja sovituksia. Lisäksi tuottajalla on tietoa siitä, miten ja millaista teknologiaa voidaan hyödyntää musiikin eri tekovaiheissa. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arviointi  

Arvioinnissa korostuu se, kuinka laajasti opiskelija hahmottaa musiikinteon vaiheet ja itse musiikin elementtejä ja ilmiöitä. Opiskelijan aktiivisuus ja näytöt tunneilla, sekä mahdollisissa kirjallisissa tehtävissä kertovat siitä, miten tavoitteissa on onnistuttu.

Arviointiin vaikuttaa tuntiaktiivisuus ja tehtyjen töiden onnistuminen. Arviointi asteikolla suoritettu / hylätty. 

 

MU25-27 Esitystekniikka (2 op)

Opintojaksolla opiskellaan esitystekniikkaan liittyviä asioita: äänentoistoa ja valotekniikkaa koulun laitteistolla. Koska käytännön harjoitukset vievät melko paljon aikaa, on varauduttava myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn. 

Opintojakson yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • saa perustiedot äänentoiston tekniikasta, niin bändilaitteista kuin myös PA –laitteista 
 • saa perustiedot valotekniikasta 
 • perehtyy miksaamisen perusteisiin ja prosessointilaitteiden käyttöön 
 • saa käytännön harjoitusten kautta kokemusta instrumenttien mikityksestä ja miksaamisesta esim. koulun juhlissa ja erilaisissa musiikkitapahtumissa. 

Opintojakson keskeiset sisällöt 
Paneudutaan mm. seuraaviin asioihin: 

 • kuuloalue, desibelit, mikrofonit, efektit, akustiikka, taajuusoppi ja esityspsykologia 
 • äänentoistolaitteiston kokoaminen ja käyttö 
 • instrumenttien käsittely ja roudaus sekä laitteiden kunnossapito. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisällöt  

Opintojaksolla painottuvat seuraavat laaja-alaisen osaamisen alueet:

Vuorovaikutusosaaminen ja monitieteellinen osaaminen

Osallistumalla tapahtumien, kuten konserttien toteuttamiseen, opiskelija oppii toimimaan osana suurempaa kokonaisuutta. Tapahtumien tekninen ja logistinen toteutus vaatii runsaasti eri esitystekniikan alojen yhteistyötä. Opiskelijat toimivat erilaisissa rooleissa ja tiimeissä, jotka kommunikoivat tiiviisti keskenään kokonaisuuden onnistumiseksi.  

Luova osaaminen, kulttuuriosaaminen ja monitieteellinen osaaminen 

Esitystekniikan opintoihin kuuluu olennaisesti taiteen tulkinta- ja hahmotuskyvyn edistäminen, äänen fysiikkaa, tietotekniikkaa, laitteiden taloudellista käyttöä, sähköoppia, ergonomiaa ja englanninkielisen termistön hallintaa. Osallistuja oppii ymmärtämään kulttuuritapahtumien kulissien takana tapahtuvan työn merkityksen. 

Opintojakson ja laaja-alaisen osaamisen arvionti  

Esitystekniikan ryhmän sitoutuminen tapahtumien toteuttamiseen ja aktiivinen osallistuminen tunneilla tapahtuviin harjoitteisiin kertovat siitä, miten tavoitteissa on onnistuttu. 

Opintojakso arvioidaan suoritettu/ hylätty -asteikolla.

KUMU1 Äänestä kuvaa, kuvasta ääntä – taiteidenvälinen opintojakso (2op) (kopio)

Opintojaksolla yhdistyvät kuvantekemisen innovatiiviset kokeilevat maalaamisen, piirtämisen muodot ja luova ääni-improvisaatio ja kokeileva musiikki.  

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat  

 • kokeilevat rohkeasti omanlaisen äänimaiseman luomista eri instrumentein
 • kokeilevat rohkeasti omaa kuvailmaisuaan  
 • tuottavat esitettävää, julkaistavaa materiaalia syyskonsertin yhteyteen sekä koulun sosiaaliseen mediaan. Opintojaksolla hyödynnetään nykytaiteen keinoja.   

Keskeiset sisällöt:  

 • kuva- ja ääni-improvisaatio  
 • taiteidenvälinen lähestyminen 
 • tuottaminen, teosten jakaminen.  

Opintojakso tukee opiskelijan hyvinvointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja monitieteistä ja luovaa osaamista. Opintojakso sijoittuu toiseen jaksoon, muodostuu 1op. musiikkia ja 1op. kuvataidetta. Opettajina toimivat vuorotellen kuvataiteen opettaja ja musiikin opettaja.   

Opintojakson arviointi

Arviointi hyväksytty/hylätty lisättynä selventävällä sanallisella arvioinnilla tai suoritusmerkintä
 

TANSSI Vanhat tanssit (2op) - TEEMAOPINTO

Vanhat tanssit -opintojakson teemaopinnot yhdistävät tanssin ja musiikin opiskelua tutustuttamalla opiskelijat sekä tanssin- että musiikin historiaan. Musiikit ja tanssit elävät ajassa ja muotoutuvat kulloistenkin muutostarpeiden mukaan. 

Yleiset tavoitteet

 • Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja yhteisöllisyyden tunteminen
 • Tanssitaitojen edistäminen
 • Tanssien historiaan perehtyminen
 • Tanssikulttuuriin tutustumien vanhojen tanssien osalta
 • Vanhojen tanssimusiikkien rakenteiden hahmottaminen

Keskeiset sisällöt

 • Salonki- ja muiden historiallisten tanssien oppiminen
 • Vanhojenpäivän esitykset

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

 • Vuorovaikutusosaaminen

Opintojakson arviointi

Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä pyritään tukemaan antamalla palautetta jakson aikana esimerkiksi opiskelijan työskentelystä. Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn koko jakson aikana. 

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu - hylätty).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä