Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

MU3 Genre - globaali uteliaisuus (2op)

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä
 • suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin
 • hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa
 • tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset
 • musiikkikulttuurit kulttuurin osana
 • monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa

Opintojakson laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä niitä tukevat sisällöt ja työtavat: 

Globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen 

Opiskelija avartaa näkemyksiään erilaisista musiikkikulttuureista sekä niiden merkityksestä yhteiskuntaan. Musiikin erilaiset tekemisen tavat ja aiheet auttavat näkemään myös mahdollisia ristiriitoja, jotka voivat liittyä epädemokraattisiin arvoihin tai erilaisiin raja-aitoihin. Opiskelijan ymmärrys omasta ja muiden maiden kulttuureista syvenee. Moninaisuuden kunnioitus edistää myös erilaisten ryhmien välistä dialogia. 

Sisällöt ja työtavat esimerkiksi: 

 • tutustutaan eri maiden musiikkikulttuureihin soittaen, laulaen ja kuunnellen sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikkuen ja tanssien 
 • pyritään etsimään alkuperäisiä äänimaailmoja ja tunnelmia myös teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen 
 • tutkitaan kulttuureita ja niiden ominaispiirteitä sekä keskustellen että erilaisten tehtävien ja tutkielmien kautta  

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen

Opiskelija oppii lisää itsestään ja vahvuuksistaan sekä käyttää taitojaan ryhmän yhteiseksi eduksi. Yhdessä oppimisen taidot sekä tunnetaidot kehittyvät. Erilaisten musiikkikulttuurien avartumisen myötä opiskelija myös tuntee kiinnostusta musiikkikulttuurien omaleimaisuutta ja alkuperäisyyttä kohtaan sekä ymmärtää niiden arvon musiikin monimuotoisuuden säilyttäjänä.

Sisällöt ja työtavat esimerkiksi: 

 • sisällöltään ja tasoltaan monipuoliset soitto- ja laulutehtävät  
 • eläytyvä ja analyyttinen musiikin kuunteleminen 
 • tehtäviä, jotka antavat mahdollisuuden myös tuoda esille musiikin sovittamistaitoja 
 • pienimuotoiset tutkimustehtävät yksin ja/tai ryhmissä 

 

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin opintojakson tavoitteita kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta erilaisista soitto- ja laulutehtävistä. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan musiikillisen osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia, työskentelyn tuloksia ja mahdollisten tietopohjaisten sisältöjen osaamista. Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista.

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia.

Opintojakso arvioidaan summatiivisesti 4-10. Numeroarviointia voidaan selventää sanallisella arvioinnilla.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

MU4 Demo - luovasti yhdessä (2op)

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa
 • ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta
 • syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista
 • hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Keskeiset sisällöt

 • opintojakson tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu
 • musiikillinen tai taiteidenvälinen ryhmän resurssien mukaan
 • musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa

Opintojakson laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä niitä tukevat sisällöt ja työtavat: 

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen

Opiskelija tunnistaa musiikilliset vahvuutensa sekä rohkaistuu käyttämään ja kehittämään niitä edelleen. Yhteisissä musisointitehtävissä myös vuorovaikutustaidot kehittyvät. 

Sisällöt ja työtavat esimerkiksi:  

 • monenlaiset musisointitehtävät ja mahdolliset ryhmätyöt 

Yhteiskunnallinen sekä monitieteinen ja luova osaaminen

Opiskelija ymmärtää, miten moninaisissa yhteyksissä musiikilla pyritään vaikuttamaan ja miten musiikki on tärkeä osa erilaisia taiteen, terapian ja viestinnän muotoja. Myös tietoisuus musiikkiin liittyvistä ammateista lisääntyy. Erilaisten esimerkkien kautta opiskelija saa kuvan mahdollisuuksistaan musiikillisena kansalaisaktivistina. Opiskelijan kulttuurillinen monilukutaito kehittyy ja hän oppii tarkastelemaan mediaa ja ääniympäristöään kriittisesti. Luodaan turvallinen ympäristö uuden keksinnälle ja luovan ajattelun kehittymiselle.  

Sisällöt ja työtavat esimerkiksi: 

 • monipuoliset useampaa taiteenlajia yhdistävät audiovisuaaliset esimerkit ja musisointitehtävät 
 • mahdollisuuksien mukaan erilaisiin musiikkiin liittyviin ammatteihin tutustuminen (esim. vierailukäynnit, asiantuntijoiden tapaaminen, tutkielmat ja haastattelut yms.) 
 • luovaa tuottamista ja keksintää mahdollistavat tehtävät 

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin opintojakson tavoitteita kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta erilaisista soitto- ja laulutehtävistä. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan musiikillisen osaamisen kehittymistä, oppimisprosessia, työskentelyn tuloksia ja mahdollisten tietopohjaisten sisältöjen osaamista. Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista. 

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia.  

Opintojakso arvioidaan summatiivisesti 4-10. Numeroarviointia voidaan selventää sanallisella arvioinnilla.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä