Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

HI7 Valloituksia ja valtakuntia (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Valtakuntia ja imperiumeja on harvoin rakennettu ilman sotimista. Opintojaksolla tutustutaan valittuihin valtakuntiin ja kansoihin, jotka ovat omana aikanaan nousseet merkittävään asemaan. Samalla perehdytään sotataidon ja tekniikan kehittymiseen näiden menestystarinoiden taustalla. Myös ennestään tuttuja aiheita syvennetään uusien näkökulmien myötä. Tarkasteltava ajanjakso kulkee antiikista  lähelle nykypäivää sisältäen myös mikrohistoriallisia tarkastelukohteita. 

Laaja-alaisen osaamisen aluista painottuvat globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä osa-alueita vahvistavat eri alueiden ja kansojen kulttuuriperinteeseen tutustuminen sekä lähdekriittisyyden ja medialukutaidon tavoitteet ja sisällöt.

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • syventää osaamistaan eri aikakausien luonteesta ja niiden taustalla vaikuttavista historiallisista prosesseista. 
 • Tutustuu sotatekniikan kehitykseen ja merkitykseen eri aikakausina osana voimapolitiikkaa. 
 • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan historiaan ja ymmärrystään sen merkityksellisyydestä. 

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • Välimeri ja Keski-Eurooppa antiikin aikana 
  • Hopliittisotilaat Kreikan kaupunkivaltioissa 
  • Soturikunniaa vaalivat keltit 
  • Legioonat Rooman imperiumin turvana 
 • Hevosen merkitys sota- ja voimapolitiikassa 
  • Kansainvaellukset 
  • Ristiretket 
  • Mongolien levittäytyminen 
 • Purjehdustaidon kehittyminen 
  • Viikinkien valtakausi 
  • Euroopan merivallat rakentavat imperiumejaan 
 • Ruutiaseiden kehitys tulikeihäistä kivääreihin 
  • Kiina ruutiaseiden edelläkävijänä 
  • Japanin samurailuokka murroksessa 
  • Napoleonin sodat ja tykistön merkitys
  • Yhdysvaltain sisällissota 
 • 1900-luvun sotatekninen harppaus 
  • Ensimmäinen maailmansota - ensimmäinen teollinen sota 
  • Vastarintaliikkeiden toiminta toisessa maailmansodassa
  • Atomipommi muuttaa maailmaa 


Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen ensin mainittuun. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tulkita historiallista lähdeaineistoa sekä kyvystä hahmottaa historiallisten ilmiöiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on myös ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista tuotoksista. 

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

HI8 Elävä arki (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojakso
lla perehdytään uusimman ajan arjen historiaa1800-luvulta nykypäivään. Tarkastelun kohteena ovat arjen tutkiminen ja kokeminen sekä yksilön ja yhteiskunnan suhde eri elämänalueilla. Esimerkkejä vapaavalintaisista tutkimuskohteista voivat olla nuorison alakulttuurit, asuminen ja teknologian kehitys. 
 
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi arjesta kertovan media-aineiston tulkintavierailut sekä asiatekstin tuottaminen. 
 
Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • perehtyy arkielämään 1800-luvulta nykyaikaan ja tuntee eri elämänalueiden arkea sekä niiden moninaisuutta ja merkitystä
 • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta historiaan ja ymmärrystä sen merkityksellisyydestä
 • harjoittelee tutkimuksellisia taitoja käyttäen lähteinä historiallisia tekstejä sekä mediaa ja vahvistaa kykyään tuottaa asiatekstiä

Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • johdatus arjen historiaan ja sen tutkimiseen
 • vapaavalintaisia arjen teemoja ovat esimerkiksi nuorison alakulttuurit, musiikkityylit, asuminen, ruoka, pelit, sota-aika, teknologian kehitys ja työnkuva jossakin ammatissa
 • yhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan museon ja Kansallisarkiston Joensuun toimipisteen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa historiallisen arjen tutkimisen ja välittämisen osalta
 • tutkielman, esitelmän, opintojaksokansion tai muun suorituksen laatiminen
 
Opintojakson arviointi  

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tulkita uusimman ajan arjen eri ilmiöitä lähdekritiikkiä hyödyntäen. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista tuotoksista. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. 

HI9 Urheilun historia (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään urheilun historiaan sen varhaisvaiheista nykyaikaiseen kilpaurheiluun. 

Suomen historian osalla opintojakso painottuu kansallisurheilun nousuun ja urheilun merkitykseen suomalaisen identiteetin rakentajana tämän päivän urheilusankaruuteen saakka. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä hyvinvointiosaaminen 

 

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan historiaan ja ymmärrystään sen merkityksellisyydestä.
 • tuntee historian laaja-alaisuuden ja ymmärtää kulttuurien erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden monimuotoisuutta.
 • osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja arvioida ihmisten toimintaa eri aikoina kunkin ajan omista lähtökohdista, sekä kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon sekä syventämään historiatietoisuuttaan.
 • osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia, mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen. Urheiluhistorian tuntija osaa tarkastella myös historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa.
 • osaa hyödyntää historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisessa ja arvioida kriittisesti historian käyttöä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona sekä muissa yhteyksissä. 

 Opintojakson keskeiset sisällöt 

 • Varhaisimmat tunnetut urheilumuodot 
 • Olympiaurheilun käynnistymien ja kehitys antiikin aikana 
 • Keskiajan ja uuden ajan urheilulajit 
 • Modernin ammattiurheilun synty 1800-luvun jälkipuolella 
 • Suomen kansallisurheilun suuri nousu ja merkitys kansallisen identiteetin rakentajana 
 • Nykyaikaisen olympiaurheilun aika: urheilulajien kehitys sekä urheilutähteyden synty. 
 • Opintojakso suoritetaan luentojen, oppilasesitysten ja vierailujen muodossa 

Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen ensin mainittuun. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tulkita urheiluhistoriaa lähdekritiikkiä hyödyntäen. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista tuotoksista. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. 

Opintojakson suoritus hyväksi luetaan urheilulukiolaisten linjaopintoihin.

HI10 Historian kertaus (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Opintojaksolla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Painopisteenä on keskeisten opintosisältöjen kertaaminen ja erilaisten aineistotyyppinen tulkinta ja vastaustekniikka. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat yhteiskunnallinen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä osa-alueita vahvistavat lähdekriittisyyden ja medialukutaidon tavoitteet ja sisällöt sekä ymmärrys historiallisen tiedon poliittisesta ja yhteiskunnallisesta käytöstä.

Opintojakson yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa etsiä, tulkita ja arvioida lähdekriittisesti erilaisia kirjallisia, tilastollisia ja kuvallisia lähteitä 
 • kykenee tuottamaan tiedoistaan perustellun ja loogisen näkemyksen kirjallisesti 
   

Opintojakson eskeiset sisällöt 

 • historian keskeisten oppisisältöjen kertaaminen ja valmistautuminen ylioppilaskokeen reaalikirjoitukseen 
 • ajankohtaiset konfliktit ja tapahtumat 
 • ylioppilaskoekysymyksiin vastaaminen mm. käymällä läpi eri aineistotehtäviä ja muita harjoituksia 
 • toiminta koetilanteessa

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen ensin mainittuun. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tuottaa ylioppilaskokeessa vaadittavaa asiatekstiä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista tuotoksista. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä