Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

HI4 Eurooppalainen ihminen (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojakso tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi kuva-analyysi ja kulttuurityylien vertailu. Laaja-alaista osaamista opintojaksolla vahvistavat myös esimerkiksi käsiteltävät aihepiirit.


Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee keskeisen länsimaisen kulttuuriperinnön ja osaa eritellä sen muodostumista vuorovaikutuksessa muiden kulttuuripiirien kanssa
 • ymmärtää tieteen, taiteen, ihmiskuvan ja sukupuoliroolien muutoksen suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen
 • ymmärtää taiteen ja populaarikulttuurin merkityksen historiakäsityksen luomisessa
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • pystyy analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.
Keskeiset sisällöt
Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen
 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä
Eurooppalaisen kulttuurin juuret
 • antiikin kulttuurien yleispiirteet
 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty
 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus
Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen
 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa
 • reformaatio ja tiedon vallankumous
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen
 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset
Kohti nykyaikaa
 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen
 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat
 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat
 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen
 • sukupuoliroolien murros

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi kyvystä tulkita eri aikakausien eurooppalaisten kulttuurien ominaispiirteitä ja niiden eroja. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojakso tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Opintojaksolla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista painottuvat monitieteinen ja luova osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi asiatekstin tuottaminen, historiallisten dokumenttiaineistojen tulkitseminen sekä lähdekritiikkiharjoitukset.

Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee Suomen alueen historiallisia lähteitä ja osaa arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee suomalaista, saamelaista ja muiden vähemmistöryhmien kulttuuriperintöä ja arjen historiaa
 • hallitsee Suomen historialliset kehityslinjat sekä niiden yhteydet pohjoismaiseen kehitykseen ja Itämeren alueeseen
 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
 • osaa eritellä Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
 • osaa tarkastella Suomen historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa.
Keskeiset sisällöt
Suomen alue esihistoriallisella ajalla
 • tutkimusmenetelmät ja lähteet
 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
Keskiaika
 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri
Uusi aika
 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa
 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla
Suomi osana Venäjää
 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi asiatekstin tuottamisesta tai kriittiseen tiedonhakuun liittyvissä tehtävissä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Opintojaksolla tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen. Näitä harjoittavia työtapoja ovat esimerkiksi artikkelin kirjoittaminen Euroopan ulkopuolisesta kulttuurista, eri kulttuuripiirejä käsittelevän media-aineiston tulkinta sekä lähdekritiikkiharjoitukset.


Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää kulttuurien vuorovaikutusta koskevia teorioita ja käytänteitä
 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • osaa eritellä kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä historiallisessa että nykypäivän kontekstissa
 • analysoi esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
 • erittelee kulttuurien moninaisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy arvioimaan sille annettuja merkityksiä
 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä, eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita sekä kulttuurien vaikutusta yksilöön
 • tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista asiatekstiä käyttämällä monipuolisesti ja kriittisesti lähdeaineistoa.
Keskeiset sisällöt
Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
 • kulttuurit ja niiden vuorovaikutus
Opintojaksolla tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja seuraavilta alueilta:
 • Aasian kulttuurit
 • Afrikan kulttuurit
 • arktiset kulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
 • Lähi-idän kulttuurit
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.
Opintojakson arviointi

Opintojakson arviointi Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoivaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi eri kulttuuripiirejä käsittelevistä tehtävistä. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista ja sen soveltamiskykyä mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä