Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on hyväksytty Jyväskylän kristillisen opiston säätiön hallituksen kokouksessa 14.6.2022 (10 §). Järjestyssäännöt astuvat voimaan 1.8.2022 alkaen. 

 1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän kristillisellä opistolla, johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-aluetta. Opiskeluksi katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat ja työpaikalla järjestävässä koulutuksessa, joissa toiminta tai opetus on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä.  

 

 1. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiston opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet määritetään laissa vapaasta sivistystyöstä (632/98) sekä tämän lain muutoksessa (965)/(2017), perusopetuslaissa (628)/(1998), laissa ammatillisessa koulutuksesta (531)/(2017), oppivelvollisuuslaissa (1214)/(2020), lukiolaki (714)/(2018) sekä laissa oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287)/(2013) ja laissa tämän lain muuttamisesta (886)/(2017) sekä lakeihin liittyvissä asetuksissa ja määräyksissä. Toimintaamme velvoittaa myös oppivelvollisuuslaki (1214)/(2020) ja lastensuojelulaki (417)/(2007).  

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta ja velvollisuus osallistua opintoihin kuuluvaan opetukseen. 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Oppilaitoksella on suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä suunnitelma opiskelijan suojelemiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä.  

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja oppilaitoksen kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan suoritettava hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei oppilaalle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Opiskelija, joka ei kuulu oppivelvollisuuden piiriin on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin, työvälineet ja työvaatetuksen. 

 

 1. Käytänteitä
 • Kännykän käyttö oppitunnilla on kielletty. Opettaja voi erikseen antaa luvan kännykän käyttöön oppitunnilla. 
 • Toisten henkilöiden kuvaaminen ja tallentaminen opiston alueella on ilman lupaa kielletty. 
 • Toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista eli plagiointi on kielletty. 
 • Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapoja. 
 • Ulkovaatteiden säilytys on naulakoissa tai lokerikoissa, ei luokissa. 
 • Koetilanteessa sallitut apuvälineet ilmoitetaan.  
 • Kaikenlainen vilppi, kuten lunttaaminen on kielletty.  
 • Älylaitteet kuten kännykät, älykellot ym. ovat kielletty.  
 • Poissaolot ilmoitetaan ryhmänohjaajalle. Mikäli selvittämättömiä poissaoloja on paljon ja opinnot eivät etene arvioidaan koulutusalan lain perusteella mahdollisuutta jatkaa opiskelua.  
 • Jyväskylän kristillisellä opistolla on koulutusaloittain opintojen keskeyttämis- ja lopettamiskäytänteet (peda.net). 
 • Asuntolassa on tämän järjestyssäännön lisäksi sääntöjä, joihin asukas sitoutuu. 
 • Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on noudatettava. Tarvittavat suojavälineet on pidettävä kunnossa, havaituista epäkohdista on ilmoitettava välittömästi opiston henkilökunnalle. Mikäli opiskelija kieltäytyy pitämään suojavarusteita, hän ei saa tehdä kyseisiä töitä. 
 • Opiskelijat ovat vakuutettuja opetuksen, työharjoittelun, työssäoppimisjaksojen aikana. Tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle, terveydenhoitajalle tai muulle opiston tai työharjoittelu- tai työelämässä oppimispaikan henkilökuntaan kuuluvalle. 
 • Luokissa oppituntien aikana ei saa ruokailla.  

 

 1. Tupakointi

Jyväskylän kristillinen opisto on savuton oppilaitos. Tupakointi on kielletty Jyväskylän kristillisellä opistolla, sen hallinnoimissa tiloissa ja tilojen yhteydessä olevilla ulkoalueilla. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden ja välineiden hallussapito on kielletty laissa alle 18 v. Oppilaitoksen henkilökunnan jäsenet voivat pyytää alaikäistä opiskelijaa luovuttamaan tupakkatuotteensa, mutta ottamiseen ei saa käyttää voimakeinoja. Tarkastaminen ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille. 

 

 1.  Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden ja käyttövälineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty oppilaitoksen alueella, työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. Opiskelija on velvollinen esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen koulutuksen sitä edellyttäessä, tai jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai hänellä on riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytyksenä on, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi tai jos opiskelija vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä tai turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännösten suojaa tai merkittävästi lisää huumausainekaupan tai leviämisen riskiä. 

 

 1. Oppilaitoksen ja toisten omaisuus

Koulun ja toisten opiskelijoiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta. 

Oppilaitoksen omaisuutta on opiskelijan käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Oppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista. 

  

 1. Kurinpito

Opiskelija, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä, käyttäytyy väkivaltaisesti, rangaistaan kurinpidollisesti opiskelijaa koskevan koulutuksen lainsäädännön mukaisesti. 

Kurinpitotoimena voi olla kirjallinen varoitus tai määräajaksi erottaminen. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi. Muiden kuin ammatillisessa koulutuksessa olevien oppivelvollisten opiskelijoiden määräaikaisen erottamisen antaa Jyväskylän kristillisen opiston monijäsenisenä toimielimenä toimiva johtoryhmä. 

Ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättävä taho on koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin.  

Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta. Jos opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi. Alaikäisen kohdalla tehdään sosiaalitoimeen lastensuojeluilmoitus määrättäessä kirjallinen varoitus tai määräaikainen erotus. Rikostapauksissa ilmoitamme tapahtuman aina poliisille. 

SORA-säädökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja, laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). JKOn toimintamalli SORA-säädösten soveltamisesta on kuvattu (peda.net). 

Opintojen keskeyttäminen sekä opiskelun päättämisprosessit on kuvattu Jyväskylän kristillisellä opistolla (peda.net).  

 

 1. Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. 

Opettajalla, apulaisrehtorilla ja rehtorilla on perustelluista syistä oikeus tarkastaa opiskelijan reppu, laukku tai taskut. Tarkastuksen yhteydessä tulee olla kaksi koulun aikuista paikalla. Alaikäisen huoltajalle tulee ilmoittaa alaikäisen opiskelijan repun tarkastaminen. Tarvittaessa pyydetään poliisilta apua. 

 

 1. Asiaton oleskelu oppilaitoksen alueella ja tiloissa on kielletty

Jyväskylän kristillisen opiston alueella asiaton oleskelu on kielletty. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä