Peda.net yleinen lisenssi

Peda.net yleinen lisenssi tarkoittaa palvelun käyttöehtojen mukaista lisensointia

Käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa käyttöehtojen nojalla palvelussa jaeltavaan materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palvelun tarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa samaa kuin "kaikki oikeudet pidätetään", sillä poikkeuksella, että Peda.net saa oikeuden jaella alkuperäisiä kopioita ja johdannaisia teoksia (esimerkiksi valokuvasta palvelimella luotu ikoni) sivuston julkisuuden mukaisesti, sekä tehdä sisällöstä esimerkiksi varmuuskopioita.

Palveluun ei voi tallentaa mitään tekijänoikeuden alaista materaalia hyväksymättä käyttöehtoja, joten kaikki materiaali on lisensoitu vähintään käyttöehtojen mukaisesti.

Peda.net-palvelun käyttöehdot

Versio 1, julkaistu 9.4.2013

PEDA.NET-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖEHDOT.

Jyväskylän yliopiston (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Peda.net on keskitetysti ylläpidetty verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensisijassa oppilaitosten sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat käyttää myös yhdistykset ja yritykset. Palveluun kuuluu mm. käyttäjän henkilökohtainen profiili (OmaTila), oppilaitosten verkko-oppimisympäristö sekä oppilaitosten kotisivupalvelu. Näitä käyttöehtoja sovelletaan yllä kuvatun palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjien (jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välistä suhdetta. Oikeudet Palveluun omistaa Palvelun tarjoaja ja Käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää Palvelua. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

2. TIETOSUOJA.

Palvelun tarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta, joka Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee lukea.

3. REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUS.

Kullakin Palvelun käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen.

Henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi luoda käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä Käyttäjäksi itse.

Alle 15-vuotiaalla henkilöllä täytyy olla huoltajan/edunvalvojan suostumus Palvelun käyttöön. Suostumuksen saamiseksi alle 15-vuotiaan tulee rekisteröityessään ilmoittaa Palvelun tarjoajalle huoltajansa/edunvalvojansa sähköpostiosoite. Palvelun tarjoaja lähettää ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tiedon Palvelun käyttöön noudatettavista käyttöehdoista sekä Palveluun rekisteröitymiseen tarvittavat muut tiedot. Huoltajan/edunvalvojan tulee ennen suostumuksen antamistaan käydä käyttöehdot huolellisesti läpi yhdessä alle 15-vuotiaan Palvelun käyttäjän kanssa. Huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus myös Palveluun rekisteröitymisen jälkeen estää alle 15-vuotiaan henkilön Palvelun käyttö Palvelun tarjoajalle tehtävällä ilmoituksella. Tällöin huoltajan/edunvalvojan tulee kyetä osoittamaan olevansa poistettavan tunnuksen haltijan huoltaja/edunvalvoja.

Käyttäjän on Palveluun rekisteröityessään sekä Palvelua käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Palvelun tarjoaja voi käyttää näiden käyttöehtojen kohdan 10 mukaista oikeuttaan lukita tai poistaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä on pyrkinyt erehdyttämään Palvelun tarjoajaa esimerkiksi ilmoittamalla huoltajan/edunvalvojan suostumuksen varmistamiseksi tarvittavan sähköpostiosoitteen väärin.

Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Palvelun tarjoajalle.

4. TIETOJEN SÄILYTYS JA VARMUUSKOPIOINTI.

Palvelun käyttäjä voi tallentaa materiaalia Palvelun tarjoajan palvelimelle. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tietojen säilyttämiseksi Palvelun käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan palveluntarjoajan palvelimelle tallennettujen tietojen ja aineistojen varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen.

5. VASTUU PALVELUN KÄYTÖSTÄ JA KÄYTTÄJÄN VÄLITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ.

Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaali Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palvelun tarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun toimittamaa materiaalia, eikä siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

- joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia - jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta - joka haittaa palvelun toimivuutta - joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista.

Palvelua ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa.

Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

6. OIKEUDET KÄYTTÄJÄN LUOMAAN SISÄLTÖÖN.

Näillä käyttöehdoilla ei ole vaikutusta Käyttäjän Palveluun toimittaman materiaalin omistusoikeuteen, vaan oikeudet säilyvät niiden laillisilla haltijoilla. Palvelun tarjoaja ei saa näiden käyttöehtojen nojalla edellä mainittuun materiaaliin muita oikeuksia kuin mitä Palvelun tarjoaja tarvitsee Palvelun toteuttamiseksi käyttöehtojen mukaisesti.

Esimerkki: Palveluun lähetetty kuva jaellaan alkuperäisenä tai muokattuna versiona muille Palvelun Käyttäjille kuvalle määritellyn julkisuuden mukaisesti. Kuvan eri versiot voidaan tarvittaessa valmistaa ja jaella kolmannen osapuolen välityspalvelimien kautta esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseksi.

Edelleen Palvelun tarjoaja voi käyttää kohdassa 10 (”Käyttöehtojen vastaisen toiminnan seuraukset”) mainittuja oikeuksiaan (mm. poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali Palvelusta).

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN.

Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

8. PALVELUN YLLÄPITO JA PÄIVITYKSET.

Palvelun tarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun ja Palvelu onkin lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista.

Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluun voidaan tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palvelun tarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa.

9. PALVELUN KÄYTTÖKATKOKSET.

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista.

10. KÄYTTÖEHTOJEN VASTAISEN TOIMINNAN SEURAUKSET.

Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelussa oleva tai estää Palvelua hyväksi käyttäen jaettu materiaali, joka Palvelun tarjoajan arvion mukaan rikkoo näissä käyttöehdoissa mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Palvelun käyttäjän käyttäjätili, jos Käyttäjä rikkoo näistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan (esimerkiksi lisäämällä Palveluun käyttöehtojen vastaista materiaalia, käyttämällä Palvelua hyvien tapojen vastaisesti tai muulla vastaavalla tavalla).

Saatuaan tiedon rikkomuksesta Palvelun tarjoaja voi lukita käyttäjätilin/tunnuksen välittömästi. Tällöin rikkomukseen syyllistynyt Palvelun käyttäjä ei pääse enää kirjautumaan käyttäjätililleen eikä ko. käyttäjätunnuksen OmaTila näy muille käyttäjille. Käyttäjän yrittäessä kirjautua tililleen, hänelle ilmoitetaan tunnuksen olevan lukittu ja ilmoitetaan Palvelun tarjoajan yhteystiedot rikkomuksen seuraamusten selvittämiseksi. Mikäli Käyttäjä ottaa yhteyden Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa käyttäjätunnuksen lukitsemisesta, Palvelun tarjoaja ja Käyttäjä voivat keskustella rikkomuksen seuraamuksista ja mahdollisesta Palvelun käytön jatkamisesta, mikäli rikkomus ei ole vakava. Mikäli Käyttäjä ei ota yhteyttä Palvelun tarjoajaan 90 vuorokauden kuluessa , voidaan käyttäjätili poistaa kokonaan.

11. KÄYTTÄJÄTILIN LUKITSEMINEN/POISTAMINEN MUULLA KUIN KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMISEN PERUSTEELLA.

Kohdassa 10 mainitun lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus lukita käyttäjätili/tunnus seuraavien edellytysten täyttyessä:

- Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen/ käyttänyt tunnustaan 12 kuukauteen ja - yllä mainitusta seikasta on ilmoitettu Käyttäjälle Käyttäjän palvelun yhteystietoihin antamaan sähköpostiosoitteeseen ja Käyttäjää on pyydetty vastaamaan ilmoitukseen siinä erikseen mainitulla tavalla; ja - Käyttäjä ei vastaa viestiin 90 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä lukien.

Jos Palvelun tarjoaja ei saa yhteydenottoa 180 vuorokauden sisällä käyttäjätilin/tunnuksen lukitsemisesta, käyttäjätili/tunnus voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä neuvotteluin, riita ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä