Tutkimus ja kehitystyö

Tutkimus

oppilaat1.jpgPeda.net kouluverkko toimii Koulutuksen tutkimuslaitoksen Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan- tutkimusryhmän yhteydessä. Tutkimusryhmän toiminta kohdistuu teknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimis- ja työympäristöissä, profiloituen erityisesti yhteisöllisen verkko-oppimisen ja pelinomaisten oppimisympäristöjen tutkimukseen. Lisäksi arvioidaan kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä kehitetään innovatiivisia opetus- ja ohjauskäyttänteitä ja niitä edistäviä teknologisia sovelluksia.

Tutkimuksen kohderyhminä ovat yksilöt ja ryhmät sellaisissa elämän eri vaiheissa ja tilanteissa, joissa tieto- ja viestintätekniikalla on merkitystä ja lisäarvoa oppimisen kannalta tai joissa teknologia luo uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Tutkimusryhmän tekemä tutkimus on yhtäältä monitieteistä, teoreettisesti painottunutta perustutkimusta sekä toisaalta käytännöllistä lähtökohdista nousevaa kehittämistutkimusta.

Peda.net kouluverkkoon liittyvä tutkimus on kehittämistutkimusta, joka tapahtuu läheisessä yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa. Eri oppilaitosten ja organisaatioiden henkilöstön lisäksi tutkimusyhteistyössä on mukana myös muita alan kansallisia ja kansainvälisiä asiantutkijoita.

Tutkimusryhmän johtaja:

Päivi Häkkinen
Professori (Tietoteknologian opetuskäyttö)
Puh. 014 260 3231
paivi.hakkinen@ktl.jyu.fi

Lisätietoa:
https://ktl.jyu.fi/tutkimus_vanha/tvt

Verkkotyövälineiden kehitystyö

Kehitystyön periaatteet

 • Käyttäjälähtöisten ja helppokäyttöisten työvälineiden kehittäminen yhteistyössä hankkeen jäsenten kanssa.
 • Työvälineille pitää olla selkeä perusteltu käyttötarkoitus ja niiden pitää olla hyödynnettävissä riittävän laajasti.
 • Toimintavarmuus ja käytettävyys myös mobiiliyhteyksin.
 • Työvälineiden ulkoasut suunnitellaan tarkoituksenmukaisiksi välttäen tarpeetonta "multimediaa ja vilkkuvaloa".
 • Työvälineet tarjotaan keskitetysti ylläpidetyiltä palvelimilta (ASP) selainkäyttöisinä. Oppilaitosten ei tarvitse huolehtia ylläpidosta eikä ohjelmistojen asennuksista sekä päivityksistä.
 • Riippumattomuus käyttöympäristöstä. Käyttäjää ei lukita esim. Windows-, Linux- tai Mac-järjestelmiin.
 • Eritysryhmien tarpeiden huomioiminen. Työvälineiden rakenne pyritään suunnittelemaan niin, että mahdollisten erityisryhmien (esim. näkövammaiset) erityistarpeet huomioidaan tai tarvittavien erityiskäyttöliittymien toteutus on mahdollisimman helppoa.
 • Useita kieliversioita, työvälineet ovat helposti käännettävissä.
 • Työvälineet rakennetaan käyttäen avoimia ohjelmistoja.

Peda.net verkkopalvelun tekninen kuvaus

1. Yleiskuvaus

Peda.net kehittää yhteistyössä jäsenistönsä kanssa opetuskäyttöön tarkoitettuja verkkosovelluksia. Sovellukset tarjotaan jäsenistön käyttöön ASP-periaatteella (Application Service Providing) verkkoselainkäyttöisesti https://peda.net -osoitteen kautta.

2. Sovelluskehitys

Peda.net sovelluskehitys tapahtuu pääasiassa ketterän ohjelmistokehityksen (Agile Development) ja osallistuvan suunnittelun (Participatory Design) menetelmien mukaisesti.

Tärkeimmät hyödynnetyt teknologiat:

 • HTML/XHTML
 • CSS
 • PHP
 • SQL
 • Linux


3. Palvelinjärjestelmä

Peda.net verkkopalvelut tuotetaan yhteen pisteeseen keskitetyllä palvelinjärjestelmällä. Palvelut näkyvät käyttäjille yhden osoitteen (https://peda.net) kautta.

Palvelinjärjestelmä muodostuu useammasta erillisestä palvelimesta, joiden kesken eri verkkosovellusten tehtävät on hajautettu.

Palvelinjärjestelmä sijaitsee ilmastoidussa laitetilassa.

topo6.jpg

4. Yhteydet

Peda.net palvelinjärjestelmät sijaitsevat Jyväskylän yliopiston verkossa, joka takaa nopeat ja luotettavat yhteydet maailmalle.

5. Tiedon säilyvyys

Palvelimien kovalevyjärjestelmät on peilattu (RAID1). Palvelimien tiedot varmuuskopioidaan päivittäin varsinaisesta palvelinlaitteistosta erillisessä tilassa olevalle varmuuskopiopalvelimelle. Varmuuskopiopalvelimella säilytetään seitsemän viimeisen päivän varmuuskopiot, sekä kuluvan ja edellisen kuukauden ensimmäisen päivän varmuuskopiot. Lisäksi viikoittain otetaan ns. "off-site"-varmuuskopio, jota ei säilytetä palvelinlaitteiston kanssa samassa rakennuksessa. Varmuuskopiot säilytetään siten, että kaikki tiedostojen kaikki kopiot eivät ole koskaan yhtä aikaa samassa rakennuksessa. Peda.net ei kuitenkaan voi taata, että mikään yksittäinen tiedosto ei voi koskaan tuhoutua, joten käyttäjien tulee tallentaa itselleen tärkeät tiedostot myös jonnekin muualle.

6. Tietoturva

Käyttäjien kommunikointi palvelimien kanssa tapahtuu ainoastaan selaimen kautta ja Peda.net-sovellusten välityksellä. Palvelinten käyttöjärjestelmätasolla on ainoastaan Peda.net henkilökunnan tunnuksia. Sovelluksesta riippuen käyttäjien tunnukset ovat joko henkilökohtaisia käyttäjätunnus/salasana-pareja tai yksinkertaisempia kaikille yhteisiä salasanoja. Sisäänkirjautumisten seuranta toteutetaan satunnaisgeneroitujen kertakäyttöisten ja istunnonaikaisten tunnisteiden (pääasiassa cookie/evästeitä) avulla.