Forssan yhteislyseo ja Kenia

Tiivistelmä

 • Forssan yhteislyseo on tehnyt vuodesta 2006 alkaen yhteistyötä kenialaisten lukioiden kanssa.
 • Hanke on laajentunut nin, että rotarit ovat auttaneet lukioita ostamaan yli 2 000 tietokonetta sekä hankkimaan atk-opetusta ja internet-yhteyksiä.
 • Yhteislyseon oppilaat ovat mm. tehneet yhteisiä projektitöitä kenialaisten kanssa, lyseolla on pidetty Kenia-kurssia, oppilas- ja opettajavaihtoakin on ollut.
 • Yhteydenpito tapahtuu pääosin Skypen, WhattsAppin ja Facebookin välityksellä.
 • Vuonna 2016 on aloitettu kahdessa kenialaisessa lukiossa Peda.netin käyttö ja oman lisäoppimateriaalin tuotanto.
 • Vuonna 2017 Keniaan matkustaa taas valtuuskunta yhteistyön merkeissä.
 • Julkaisu
 • Lisätietoja: rehtori simo.veistola@forssa.fi ja lehtori kirsi.pilhjerta-maki@forssa.fi

Taustaa

Forssan Rotaryklubi ja Sepänhaan Rotaryklubi sekä Forssan yhteislyseo ovat luoneet pitkäkestoisen Kenia-projektin. Muita hankkeessa mukana olleita toimijoita ovat olleet Rotaripiiri 1410 klubeineen ja ProKenia ry. Hanketta on rahoittanut ulkoasiainministeriö.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Kenian maaseudun lukioihin malli, jossa koulut saadaan verkotettua internetin välityksellä muuhun maailmaan, tiedon lähteille ja kanssakäymiseen suomalaisten lukiolaisten kanssa. Samalla koulut saadaan siirrettyä suoraan painetun oppikirjan vaiheen yli sähköiseen ympäristöön.


Hankkeen nimi on ”Tietotekniikan hyödyntäminen Länsi-Kenian maaseudun kouluissa”.


Kenian olosuhteet

Keniassa koulutusta arvostetaan suuresti, ja se nähdään ratkaisevana keinona nousta köyhyydestä parempaan elintasoon. Kenian hallituksella ei kuitenkaan ole osoittaa riittävästi varoja koulutukseen. Ainoastaan 30 % koulutukseen käytetyistä varoista tulee hallitukselta.

Koulumaksut ja paikallisten yhteisöjen tuki kattaa puuttuvan 70 % kustannuksista. Siksi köyhällä maaseudulla sijaitsevilla kouluilla ei ole samoja mahdollisuuksia tarjota hyvää opetusta lapsille kuin kaupunkikouluilla. Ilmeisintä tämä ero on uuden teknologian käyttöön otossa. Esim. tietotekniikkaa on otettu käyttöön Nairobin hyvissä kouluissa, mutta maaseudun kouluissa tähän ei ole ollut mitään mahdollisuutta. Esimerkiksi maaseudun kouluissa olevat oppilaat eivät ole edes ikinä nähneet tietokonetta!

Yhteistyökoulut

Yhteistyökouluina oli aluksi kaksi Länsi-Kenian maaseudun koulua, Aninin ja Cheplaskein lukiot.

Cheplaskein lukio sijaitsee kaupungin läheisellä maaseudulla ja vain 10 km päässä Eldoretin kaupungista, ja siten sen infrastruktuuri on kehittyneempää ja kaupungin palvelut lähettyvillä.

Aninin lukio sen sijaan sijaitsee 50 km päässä Eldoretistä köyhällä Rift Valleyn rinteellä ja edustaa köyhää syvän maaseudun koulua. Cheplaskein lukiossa on 180 oppilasta neljällä lukioluokalla ja Aninin lukiossa 325 oppilasta neljällä luokka-asteella, joilla kullakin on kaksi rinnakkaisluokkaa. Yhteistyölukioiden määrä on tämän jälkeen kasvanut.

Tavoitteena on ollut

- kansainvälinen yhteistyö suomalaisten ja kenialaisten opiskelijoiden ja opettajien välillä
- tuoda tietotekniikan suomat mahdollisuudet yhteistyökouluille:
- kouluttaa kenialaiset opettajat ja oppilaat hyödyntämään tietotekniikkaa
- hankkia kouluihin tarvittava tietotekninen välineistö
- tuottaa opetusmateriaalia kenialaisiin kouluihin
- toimia pilottihankkeena: ”Miten kehitysmaan koululaisten menestymistä voidaan tukea tuomalla tietoyhteiskunnan tietoja ja taitoja paikallisiin kouluihin?”
- alahankkeina kehittää seutukuntien yhteiskuntia:
- tietokoneet myös vanhempien käytössä
- Kerio Valley -alueen monipuolinen kehittäminen (eroosion estäminen, turismin kehittäminen)
- Cheplaskein alueen maankäytön suunnittelu

Rahoitus

Hankkeen rahoituksessa on ollut avainasemassa Rotarypiiri 1410 ja Forssan Rotaryklubit. Hankkeen rahoitus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa Rotary Säätiön ja piirin alueen rotaryklubien tuella on varustettu kenialaiset koulut tietokoneilla ja internetyhteyksillä.

Suomen ulkoasianministeriön rahoittamassa hankkeessa koulutetaan opettajat ja oppilaat käyttämään tietotekniikkaa opetuksessa. Tätä varten kumpaankin kenialaiseen kouluun on palkattu paikallinen atk-opettaja. Tämän budjetiltaan 120 000 euron nelivuotisen hankkeen tavoitteena oli kytkeä kenialaiset koulut internetin välityksellä Forssan yhteislyseon opetukseen. LIsärahoituksella 2015-2016 aloitettiin valmistelut oman oppimateriaalin tuottamiseen Peda.net-alustaan.Kenia-kurssilaiset Skypessa kenialaisten lukiolaisten kanssa joulukuussa 2015.

Mitä olemme tehneet?

Lähtötilanne vuonna 2006: Molemmissa kouluissa isoja luokkatiloja, joissa liitutaulu. Opetusvälineenä opettajan luennot. Opetusmateriaalia (esim. kirjoja) on äärimmäisen vähän.

Koska televisioita ei ole, eikä oppilaat ole matkustaneet käytännössä kotikylänsä ulkopuolelle, maailmankuva on ollut opettajien ja vanhempien kertomisen varassa. Tietokoneen on nähnyt Aninin koulussa vain muutama.

2007
- Aninin kouluun sähköt! (Tähän asti Aninissa on oltu pienen generaattorin varassa)
- Molempiin lukioihin 20 tietokonetta.
- Molempiin lukioihin palkataan atk-opettaja. Opetus alkaa. Koska koulut ovat sisäoppilaitoksia, opetusta voidaan antaa myös iltaisin.
- Langaton internet-yhteys toimii molemmissa kouluissa.
- Rehtorien välistä sähköpostiliikennettä.


2008
- Levottumuudet haittaavat koulutyötä alkuvuodesta, mutta tilanne rauhoittuu melko nopeasti.
- Atk-opetus jo normaalia koulun toimintaa.
- Lukioiden suosio seutukunnalla on kasvanut hankkeen ansiosta: paineet ottaa aiempaa enemmän uusia opiskelijoita on suuri.
- Syksyllä neljä opiskelijaa, rehtorit ja Aninin johtokunnan puheenjohtaja vierailevat Forssassa. Viemisinään he saivat kuulemma suuren määrän tietoa siitä, miten kouluja ja opetusta tullaan kehittämään. Suomessa käyneet opiskelijat tulevat toimimaan Keniassa ns. tutor-oppilaina (opettavat muita tietotekniikan käytössä).
- Vierailleiden opiskelijoiden tietokoneen käyttötaito oli äärimmäisen hyvä. He kertoivat, että suurin osa lukioidensa opiskelijoista on oppinut käyttämään koneita hyvin.

2009
- Kenian kouluissa vieraili suomalaisia opettajia ja kaksi opiskelijaa.
- Lukuvuoden 2009-2010 aikana tehtiin sekä Keniassa että Suomessa tutkimuksia ekoturismi- ja vesitalous-aiheista.
- Lukiossa oli mm. Kenia-näyttely ja asiantuntijaluento kehitysyhteistyöstä (FT Pentti Aspila).
- Forssassa perustettiin ProKenia ry., joka kehittää länsi-Kenian kouluoloja laajemmin. ProKenia on toimittanut lahjoitusvarojen avulla länsi-Kenian lukioihin tietokoneita. Paikalliset lukiot maksavat koneet, ProKenia välittää päivitetyt koneet Englannista Keniaan.
- Atk-opetus on normaali koulutyötä kenialaisissa lukioissa.
- Räjähdymäisesti lisääntynyt matkapuhelinverkkojen kuormitus estää kenialaisten normaalin internetin käytön koulupäivän aikana. Aletaan etsiä uusia ratkaisuja internet-yhetyksien parantamiseksi.

2010
- Keväällä valmistui kenialaisten opiskelijoiden kattavat raportit ekoturismin kehittämisestä ja vesihuollon järjestämisestä lukion seutukunnalla.Yhteislyseon Kenia-kurssin raportti samoista aihepiireistä valmistui myös keväällä 2010.
- Kesällä 2010 Keniassa kävi kaksi vapaaehtoista ulkopuolista arvioijaa evaluoimassa hankkeen vaikuttavuutta.
- Syyskuussa 2010 lyseolla aloitti uusi opiskelijaryhmä Kenia-kurssin opiskelun.
- Lokakuussa 2010 Feeniksissä järjestettiin ProKenia-konsertti, jonka esiintyjinä olivat mm. koulun entisiä ja nykyisiä opisklelijoita. Lokakuussa 2010 lyseon vieraina oli Keniasta mm. neljä opiskelijaa.

2011
- Lehtori Kirsi Pilhjerta vieraili Keniassa.
- Yhteistyö kahden uuden yhteistyökoulun (St. Catherine ja Kipsoen) aloitettiin.
- Päätös uuden hankkeen (2011-2013) rahoittamisesta ulkoasiainministeriön toimesta saatiin. Rotarypiiri ja paikalliset rotaryklubit ovat edelleen hankkeen toteuttamisessa tärkeässä roolissa.
- Kansainvälisen Interskola-verkoston (www.interskola.net) kokousta Keniaan suunnitellaan. Kokous olisi ensimmäinen käytännön toteutus koulujen kanssa toteutetussa ekoturismi-hankkeessa.

2012-2015
- Kansainvälinen Interskola-tapahtuma yhteistyölukioissa
- Forssan yhteislyseossa on jatkunut Kenia-kurssi.
- Forssassakin käynyt opiskelija, Nicholas, valmistui Moin yliopistossa. Nicholas ja muut Suomessa käyneet entiset lukiolaiset ovat rakentaneet verkoston, jolla he pyrkivät auttamaan alakoulujen tietoteknisessä kehittymisessä.

2016
- Kahdessa kenialaisessa lukiossa alkoi oman lisäoppimateriaalien työstäminen Peda.net-alustaan.


Artikkeleita

Julkaisu

Sävelet soivat Kenian hyväksi

ProKenia-konsertin juliste

Opettaja-lehti 20.5.2011

Rotary-lehdessä

Cheplaskein koulun tekemä "Water and Sanitation"-raportti

Aninin koulun tekemä "Ecotourism"-raportti

Mitä on tapahtunut - esimerkkinä Aninin lukio

Aninin lukio on Rift Valleyn reunalla oleva kolmensadan oppilaan lukio. Yhteistyön alkaessa lukiossa oli sekä poikia ja tyttöjä, mutta 2010-luvun alussa lukio muuttui tyttölukioksi.

Vuonna 2006

 • Kun kävimme paikalla ensimmäisen kerran vuonna 2006, lukiossa ei ollut sähköä ja vain kaksi oppilasta rohkeni kertoa kokeilleensa kerran elämässään tietokoneen käyttöä. Tietokoneen oli nähnyt vain muutama oppilas. Muille tietokone oli vieras väline.

Vuonna 2007

 • Kun saavuimme toukokuussa, lukiossa oli sähköt, tietokoneluokka ja internetyhteys.

Vuonna 2011

 • Kaikilla oppilailla ja opettajilla oli ”riittävät taidot” tieto- ja viestintätekniilkan käyttämiseen. Tähän oli päästy siten, että kouluun oli palkattu atk-opettaja, joka opetti oppilaita mm. iltaisin.


Vuonna 2012

 • Oppilaat pitivät powerpoint-esityksiä teemoista, joita he olivat tutkineet ongelmalähtöisen oppimisen periaatteilla. Muun muassa yhdellä ryhmällä oli esitys koulun hyvän juomaveden riittävyyden turvaamisen suunnitelmasta. Samana päivänä muutama oppilas oli Skype-yhteydessä suomalaiseen lukioon. Lukiossa toimii wifi.

Vuonna 2016

 • Koulu on muuttunut tyttölukioksi. At-opetus on osa normaalia koulunkäyntiä. Langaton verkko toimii.

Miten tähän on päästy?

It-hanketta on tuettu vuosittain muun muassa maksamalla kenialaisen atk-opettajan palkka. Suomalaisen yhteistyölukion tuella on kehitetty opetusta ja oppilaat ovat olleet yhteydessä keskenään internetin välityksellä ja jopa oppilasvierailuilla. Suomalaiset toimijat ovat vieneet Keniaan käytettyjä mutta päivitettyä tietokoneita, joita mm. Aninin koulu on ostanut.

Hankkeessa on mukana kolme muuta kenialaista lukiota, tietokoneita on ostanut kaikkiaan lähes sata kenialaista koulua. Kaikkiaan Keniaan on viety yli 1500 tietokonetta.Tietokoneiden vienti on tapahtunut siten, että rotarit keräsivät ensin alkupääoman, jolla hankittiin Englannista kontillinen päivitettyjä tietokoneita. Yhteistyötahona on toiminut IT Schools Africa. Keniassa koneiden jakamisen on hoitanut yhden lukion rehtori. Koulujen maksamilla rahoilla on voitu aloittaa uuden kontillisen hankkiminen.

Uutena konseptina lukioihin ollaan viemässä pilottihankkeena Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Peda.net-oppimisalustaa. Tavoitteena on aikaan saada malli, jossa kenialaiset voivat tuottaa omaa sähköistä materiaalia. Tähän pilottihankkeeseen ollaan ottamassa mukaan kaksi kenialaista tuhannen oppilaan lukiota, joiden oppilaat pääsevät hyvien arvosanojensa turvin suoraan yliopistoihin. Näiden lukioiden tulee vain ensivaiheessa saada atk-varustuksensa riittävän hyvään kuntoon, jotta oppimisalustan tehokas käyttö voi alkaa.

Mitä tämä kymmenvuotinen taival osoittaa?

Tietotekniikan käyttötaidot ja -varustelu voidaan saada hyvin nopeasti asialliselle tasolle, vaikka lähtötaso olisikin esimerkiksi sähkötön koulu.

– Internetin ja sähköisten materiaalien järkevä käyttö voikehittää kehitysmaiden koululaitosta hyvin nopeasti.

– Muualta voi aina oppia uutta. Kenialaisessa koululaitoksessa on ihailtavaa johtokunnan ja vanhempien sitoutuminen oppilaitokseen. Kävelisitkö 15 kilometriä yhteen suuntaan johtokunnan kokoukseen? Vaikka koulujen ulkoiset puitteet eivät aina ole loistokkaat, muun muassa kokeellisuutta ei tarvitse unohtaa. Esimerkiksi eräässä kenialaisessa maaseutulukiossa oli hienoa seurata kemian kurssikokeen vaiheita itsenäisestä laboratoriotyöskentelystä työselostuksentekemiseen.

– Rotariorganisaatio-lukioverkosto on luotettava ja tehokas toimija, jokapystyy saamaan laaja-alaista kehittymistä ilman suuria organisaatiokuluja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä