Slummista suomalaisten tutkijoiden oppaaksi ja avustajaksi

Pitkä tie suomalaisten tutkijoiden avustajaksi

Elämä Keniassa ja Afrikassa ylipäätään on yrittäjyyttä ja menestyäkseen tulee mukautua muuttuvaan talouteen. Sen takia useat kenialaiset ovatkin olleet yrittäjiä jossain vaiheessa elämäänsä, mitä erilaisimmilla aloilla, safareista boda-bodaliikenteeseen ja katukauppiaaseen.
Saimme viettää matkan kenialaisen monilahjakkaan yrittäjän, Kenin opastuksessa. Ken M. Gicheru on 40-vuotias, ahkera kenialainen safariopas, joka myös avustaa suomalaisia tutkijoita, jotka tekevät tutkimusta Keniassa. Oppaan työhön kuuluu erilaisten matkojen järjestäminen, ohjelman suunnitelu ja Kenian monimuotoisen ja värikkään, oma- ja ainutlaatuisen luonnon esittely ja kaiken tuon Ken osasi todella hyvin.
Ennen matkaoppaaksi ryhtymistä Ken on toiminut monien muiden tavoin monissa erilaisissa ammateissa monilla erilaisilla aloilla. Muutamina ammatteina on ollut autonkorjaaja, sikojen kasvattaja ja Gilletten myyntimies.
Työpaikkojen puute ja tiettyjen alojen, kuten turismin, epävarmuus voivat aiheuttaa työpaikasta toiseen hyppimistä. Varasuunnitelman miettiminen on siis järkevää ja myös yleistä.
Haastattelimme Keniä ja kysyimme muutamia kysymyksiä koskien hänen elämäänsä sekä ihmisenä että yrittäjänä.

Guidens berättelse

Ken M. Gicheru är en 40-årig safariguide från Kenya. Vi intervjuade honom om hans liv och företagande. Till en guides yrke hör organisering av resor, planering av program och att visa upp Kenyas mångsidiga och vackra natur. Före sitt nuvarande yrke har han jobbat som säljningsman och företagare. Bristen på lediga jobb och till exempel turismens osäkerhet kan leda till snabba yrkesbyten så en B-plan är ofta klokt att ha. Livet i Kenya är verkligen som företagande och för att nå framgång måste man anpassa sig till den ostabila ekonomin.

Kolmas sektori - syvällisempää tietoa

Yhteiskuntaelämän talous koostuu neljästä erilaisesta sektorista. Kolmas sektori on yksityisen (ensimmäinen sektori), julkisen sektorin (toinen sektori) ja perheiden (neljäs sektori) väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous, vapaaehtoisuus ja kansalaistoiminta. Jos vuotuista voittoa tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan.
Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Organisaatiot vaihtelevat suuresti niin kokonsa kuin toimintojensakin puolesta. Organisaatioihin luetaan muun muassa avustusjärjestöt, kirkot, ammatilliset järjestöt, yhdyskuntien paikallisyhdistykset ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Kolmen sektorin hypoteesi on talousteoria, joka jakaa kansantaloudet kolmeen sektoriin:
  1. tuotanto (primääri)
  2. jalostus (sekundääri)
  3. palvelut (tertiääri)
Hypoteesin mukaan taloudellisen aktiivisuuden painopiste siirtyy raaka-aineiden tuotannosta valmistuksen kautta lopulta palveluihin. Alhaisten asukasta kohden laskettujen tulojen maat ovat teorian varhaisessa kehitysvaiheessa (esim. Keniassa), sillä valtaosa niiden bruttokansantuotteesta syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Keskimääräisen tulotason maat ovat kehittyneempiä, sillä tulot syntyvät pääasiassa valmistuksessa. Korkeasti kehittyneissä maissa suurin osa talouden kokonaistuotannosta syntyy palvelusektorilla.

Talouden ulkopuolella toimii myös ns. harmaa talous. Harmaa talous tarkoittaa muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja, esimerkiksi sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Euroopan unioni laskee harmaaseen talouteen myös laittoman kaupan, kuten huumekaupan.
Kehitysmaissa harmaa talous muodostaa suuren osan taloudellisesta toiminnasta ja sen keskimääräinen osuus kansantaloudesta on teollistuneita maita suurempi. Liiketoimintaa koskeva lainsäädäntö ja sen valvonta ovat näissä maissa pienempiä kuin teollisuusmaissa. Tämän vuoksi kehitysmaiden kohdalla puhutaan epävirallisesta taloudesta.

Epävirallisen talouden muodostavat suorat epäviralliset vaihtokaupat, katukauppa, pienyhteisöjen keskenäinen vapaaehtoistyö sekä harmaa talous. Suurin osa maapallon väestöstä elää ja tekee töitä epävirallisessa taloudessa. Termi liitetään usein kehitysmaihin, joissa on noin 60% epävirallisen talouden työvoimasta. Koska toiminta on hallinnon säätelyn ulkopuolella, sen yleisyydestä on vaikea saada luotettavaa tietoa. Monissa kehittyvissä maissa noin 50–70% bruttokansantuotteesta tuotetaan kuitenkin virallisen sektorin ulkopuolella.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med begreppet sektor syftar man på uppdelningen av samhället. Sektorerna representerar olika sociala områden och var och en av dem har en egen identitet och egna funktioner.

Tredje sektorn är sektorn som blir imellan den statliga (första sektorn), privata (andra sektorn) och familjesektorn (fjärde sektorn). Tredje sektorns kännetecken är ideella organisationer, frivilligarbete och medborgarverksamhet. Om det blir en vinst investeras den i organisationens verksamhet.
Inom den tredje sektorn hittar man bland annat olika förbund, stiftelser och ekonomiska föreningar. Organisationerna varierar stort till både storlek och verksamhet. Oftast ligger grunden i samhälleliga eller etiska målsättningar samt demokrati.
Till organisationer räknas till exempel biståndsorganisationer, kyrkor, yrkessammanslutningar, lokala föreningar och olika välfärdstjänster.

Tredje sektorns hypotes är en ekonomisk teori som delar in nationalekonomin i tre sektorer:
  1. produktion (primär)
  2. förädling (sekundär)
  3. service (tertiär)
Enligt teorin flyttas ekonomins tyngdpunkt från produktion av råvaror slutligen till service. Länder med låga inkomster per invånare anses vara i teorins första skede eftersom att en stor del av deras bruttonationalprodukt kommer från produktion av råvaror. Länder med en medelmåttig inkomstnivå är längre utvecklade eftersom att inkomster till största delen kommer från förädling av råvaror. I högt utvecklade länder kommer den största delen av inkomsterna från service sektorn.

Utanför ekonomin fungerar också den så kallade svarta marknaden. Med svarta marknaden menar man annars lagliga företag och verksamheter som inte betalar skatter och olika avgifter (t.ex. pensionsavifter). Europeiska unionen anser dessutom också att olagliga marknader som drogförsäljning hör till den svarta marknaden. Företagslagstiftning och dens övervakning är inte lika utvecklad i länder som Kenya om man jämför med industriländer.

Informella ekonomin byggs upp av informell byteshandel, gatuförsäljning, småförbunds frivilligarbete och svarta marknaden. Största delen av jordens befolkning lever och arbetar inom den informella marknaden. Begreppet förknippas ofta med utvecklingsländer där cirka 60% av marknaden är informell. Eftersom att verksamheten är utanför regeringens bestämmelser är det svårt att få pålitlig information. I många utvecklingsländer är ändå 50-70% av bruttonationalprodukten ändå utanför den officiella sektorn.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä