Kursseista ja suorituksista

Kursseista ja suorituksista

Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia

saadakseen lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen.

Yleisin opiskeluaika lukiossa on kolme vuotta. Opiskelijan on huolehdittava, että hän on suorittanut vähintään 75 kurssia kolmannen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Varmista kurssimäärä suorittamalla ensimmäisenä vuonna n. 30 kurssia, toisena vuonna n. 30 kurssia ja kolmantena vuonna loput n. 15 kurssia.

Oppiaineiden kurssien tehtävät on suoritettava valmiiksi kurssia seuraavan jakson loppuun mennessä, muutoin suoritukset vanhenevat ja opiskelija joutuu suorittamaan kurssin uudestaan. Opiskelijan on suoritettava tarvittavat tehtävät (poissaoloselvitykset, kirjalliset työt, palautukset jne.) kurssijakson aikana, viimeistään kurssia seuraavan jakson päättyessä.

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla opetukseen. Kurssin suorittaminen itsenäisesti on poikkeustapauksissa mahdollista. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa lukion erikoisaikataululla, suunnitelma opintojen etenemisestä tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Kursseja on mahdollista perustellusta syystä suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen kurssisuoritus sovitaan erikseen aineenopettajan kanssa.

Opintojen eteneminen ja kurssien uusinnat

Haapajärven lukiossa merkitään kurssin suorituksen kohdalle T-merkintä, mikäli opiskelija ei ole saanut kurssilla vaadittuja suorituksia valmiiksi ennen jakson arvioinnin valmistumista. T-kurssin suoritukset tulee täydentää seuraavan jakson aikana, ellei ole esittää perusteltua syytä lisäajalle. Jos kurssin suoritukset eivät valmistu, T-merkintä poistetaan ja opiskelijan on suoritettava koko kurssi uudestaan.

Opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijan opintojen etenemistä. Mikäli opiskelija saa hylätyn kurssiarvosanan, hän voi yrittää korottaa sitä enintään kaksi kertaa kuulustelupäivinä. Jos opiskelija ei saa kurssia suoritetuksi, hänen tulee käydä koko kurssin uudelleen.

Opiskelija saa uusia tietyin rajoituksin mitä kursseja haluaa. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa saa yrittää korottaa yhden kerran yleiskorotuspäivänä. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi. Vieraiden kielten ja matematiikan hyväksyttyjä kursseja voi korottaa vain saman tai seuraavan lukukauden aikana. Muissa aineissa korotusmahdollisuutta ei rajata. Poikkeuksena ovat ulkomailla vaihto-oppilaana olleet opiskelijat, joilla aika lasketaan poissaoloajan verran pidemmäksi.

Uusintakuulustelu koskee yleensä kurssin koko oppimäärää, ja arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa.

Nelosuusinnat

Mikäli opiskelija saa kurssikokeestaan nelosen, on hänen neuvoteltava tukitoimista aineenopettajan kanssa. Nämä tukitoimet ovat mm. lisäharjoituksia ja lisätehtäviä, joita tehdään opettajan antamien ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen vielä harkitaan, tarvitaanko tukiopetusta asioiden kertaamiseksi. Opiskelija voi osallistua nelosuusintaan, kun annetut tehtävät ja mahdollinen tukiopetus on suoritettu. Nelosuusintaan ilmoittaudutaan kansliasta saatavalla lomakkeella viimeistään viikkoa ennen koetta.

Koepäivinä sairauden takia rästiin jääneet kokeet suoritetaan nelosuusintapäivinä. Myös rästiin jääneisiin kokeisiin ilmoittaudutaan viikkoa ennen nelosuusintaa.