Hymy luokkaan -askelmalli

HYMY LUOKKAAN - TOIMINTAVINKKEJÄ HYMY-TUNNEILLE

Eri askeleet on suunniteltu toteutettavaksi pitkin kouluvuotta tai lukukautta. Tavoitteena on prosessi, jossa oppilailla on mahdollisuus tehdä havaintoja ja muuttaa omaa toimintaansa havaintojen ja itsearvioinnin pohjalta.

ASKEL 1 Johdatus aiheeseen

Jaetaan luokka 3-4 hengen pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa eri värisen tarralappunipun. Ryhmän valitsema kirjuri kirjoittaa lappuihin ryhmän keksimiä vastauksia opettajan esittämiin kysymyksiin. Kirjoitetaan aina yhteen lappuun yksi asia.

  • Millainen on hyvä kaveri?
  • Mikä voisi olla sellainen hyvä tai kiva teko, jonka koulukaveri voi tehdä toiselle?
  • Miltä kivat teot tuntuvat?


Ryhmillä on kunkin kysymyksen jälkeen noin viisi minuuttia aikaa täyttää lappuja. Sen jälkeen liimataan laput luokan seinälle ja luetaan ne ääneen. Kuinka paljon lappuja kertyi yhteensä? Tuliko ryhmien välillä paljon samoja asioita? Mikä ryhmä keksi eniten vastauksia?

ASKEL 2 Luokan tavoitteet

Tämä askel kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian ensimmäisen askeleen jälkeen, mahdollisuuksien mukaan jo seuraavalla tunnilla.

Käydään läpi edellisellä Hymy-tunnilla esille nousseita ajatuksia hyvästä kaveruudesta. Oppilaat saavat tulla lukemaan luokan seinälle kertyneitä tarralappuja tai niistä tehtyä koontia. Palataan omiin pienryhmiin ja ryhmäläiset valitsevat seinällä olleista lapuista 1-3 asiaa, jotka ovat heidän mielestään kaikkein tärkeimpiä.

Kootaan kunkin ryhmän valitsemat tärkeimmät asiat jälleen yhteen luokan seinälle. Poistetaan keskenään samankaltaiset asiat ja hyväksytään jäljelle jääneet luokan yhteisiksi tavoitteksi siitä, miten ollaan kavereita toisille. Askarrellaan näistä asioista luokan seinälle “huoneentaulu” muistuttamaan yhteisistä tavoitteista hyvään kaveruuteen liittyen.

ASKEL 3 Omat tavoitteet

Yhteisten tavoitteiden määrittelyn jälkeen oppilaat saavat miettiä omia henkilökohtaisia tavoitteitaan luokan yhteisten tavoitteiden pohjalta. Jokainen oppilas kirjaa itselleen omat tavoitteensa. Oppilaan on tarkoitus miettiä kunkin tavoitteen kohdalla mm. seuraavia asioita:

Onko minun helppo saavuttaa tavoite?
Olenko jo aiemmin toiminut tavoitteen mukaisesti?
Mitä minun pitää tehdä, jotta saavutan tavoitteen? Mitä jättää tekemättä?

Oppilaat voivat valita itselleen myös yhden erityistavoitteen. Se voi olla jokin luokan yhteisistä tavoitteista tai muu yhteisissä pohdinnoissa esille tullut asia. Erityistavoiteen tulee olla sellainen, jonka saavuttamista oppilas itse pitää erityisen tärkeänä tai itselleen haasteellisena.

ASKEL 4 Havainnointi ja itsearviointi

Tämä askel voidaan toteuttaa useamminkin kuin kerran. Tavoitteena on arvioida omaa toimintaa suhteessa luokan yhteisiin ja omiin tavoitteisiin.

Otetaan esille oppilaiden kirjaukset omista tavoitteistaan. Oppilaiden tehtävänä on miettiä, kuinka he ovat yrittäneet saavuttaa tavoitteita, ja ovatko he onnistuneet niiden saavuttamisessa. Muistellaan sellaisia tapahtumia, tekoja ja tilanteita, jotka joko edistivät tai heikensivät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat tekevät omia muistiinpanoja ja/tai keskustelevat yhteisesti tavoitteiden saavuttamisesta. Millainen luokkakaveri olen ollut toisille?

Arvioidaan luokkakavereiden toimintaa antamalla hyvää palautetta toisen toiminnasta, esimerkiksi pareittain.

ASKEL 5 Hymy-äänestys

Ennen äänestystä käydään vielä kerran läpi Hymyn arvot ja luokan kanssa sovitut tavoitteet siitä, millaisia kavereita pyritään olemaan toisille.

1. Käydään äänestysohjeet läpi:

  • Mitä äänestetään? (sitä joka on parhaiten noudattanut Hymyn arvoja ja luokan yhteisiä tavoitteita)
  • Miten äänestetään? (hiljaisuus äänestyksen aikana, suljettu lippuäänestys, vaalisalaisuus)
  • Äänten laskeminen (opettaja laskee / luotto-oppilaat laskevat)
  • Tulosten julkistaminen (heti ääntenlaskun jälkeen tai tilaisuudessa, jossa palkinnot jaetaan)

2. Jaetaan äänestysliput oppilaille. Jos äänestetään sekä tyttöä että poikaa, jaetaan kaksi äänestyslippua.

3. Äänestyslippuun kirjoitetaan äänestettävän etu- ja sukunimi, ja lippu suljetaan taittamalla se kahtia.

4. Äänestyslippu pudotetaan äänestyslaatikkoon näyttämättä sitä muille.


5. Opettaja tai kaksi luotto-oppilasta laskevat äänet. Tulos ilmoitetaan heti tai tilaisuudessa, jossa palkinnot jaetaan. Luotto-oppilaat pitävät tiedon salassa äänestyksen tuloksista aina Hymy-veistosten jakoon asti.