Kullaanmurun ryhmäperhepäiväkoti

Opetushallituksen ohjeita kesälle ja syksylle 2020

Lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja paikallisia sekä lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen koronavirusepidemian aikana Aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö muistuttavat, että koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattaminen varhaiskasvatuksen toiminnassa ja tiloissa on tarpeen koko kesän ajan. Ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa edelleen, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja paikallisia sekä lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta esimerkiksi tehostamalla siivousta ja toimimalla tavallista pienemmissä ja pysyvissä ryhmissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja henkilöstö Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat vastaavat varhaiskasvatusympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu erityiseen riskiryhmään kuuluvia lapsia, tulee heidän osallistumiseensa kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. Kontaktien määrän minimointi edelleen tärkeää Toimenpiteet kontaktien minimoimiseksi: • Tarvittaessa muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti. • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. • Jos mahdollista, pidetään lasten määrä lapsiryhmässä normaalia pienempänä koko päivän ajan huomioiden henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku. • Lapsiryhmän toiminta on hyvä jakaa pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä ja, jos mahdollista, omissa tiloissa. • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää. • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua tulisi mahdollisuuksien mukaan porrastaa ja välttää ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa. • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet. Ryhmien yhteisessä ruokailutilassa on tärkeää porrastaa ruokailua ryhmittäin. Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja luontoympäristöjä. Luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen. Lähistön rakennetussa ympäristössä voidaan harjoitella esimerkiksi turvallisen liikkumisen sääntöjä ja lähiympäristön rakennukset voivat tarjota mahdollisuuksia kulttuuriperintöön tutustumiseen. Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Paikallisesti on tärkeää, että kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilöstö tietää työnjaon ja vastuut erilaisissa tilanteissa. Henkilöstölle ja huoltajille suunnatussa viestinnässä hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja. Samalla minimoidaan kontakteja henkilöstön kesken. Hyvä ja avoin viestintä lisää molemminpuolista luottamusta. Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja on suositeltavaa jatkaa Muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ovat: • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen. • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä. • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran. • Jokaisessa käytettävässä tilassa tulee huomioida tehostettu siivous ja puhtaanapito. • Henkilökunta käyttää varhaiskasvatuksessa työvaatteina pääsääntöisesti omia vaatteitaan. On hyvä sopia, olisiko mahdollista pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään esimerkiksi niin, että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi. • Huoltajille voidaan suositella, että myös lapsilla voi olla varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet. • Lelujen pesuun ja hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja osa leluista tulisi siirtää toistaiseksi pois käytöstä. Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Uusien lasten ja lapsiryhmien aloittamisesta syksyllä sekä varhaiskasvatukseen tutustuminen Koronavirusepidemia tulee huomioida syyskauden suunnittelussa esimerkiksi siinä, miten uudet lapset ja perheet otetaan vastaan sekä miten tutustumisjaksot toteutetaan ja uudet lapsiryhmät ryhmäytetään. Monella lapsella on saattanut olla pitkä tauko varhaiskasvatuksesta, jolloin lapset voivat tarvita tavallista enemmän tukea varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen palaamisessa. Poikkeusolojen vuoksi keväällä tai kesän alussa toteutettavat vierailut uuteen päiväkotiin, esiopetuspaikkaan tai perhepäivähoitoon ovat saattaneet jäädä kokonaan pois, jolloin aloituskäytänteet tarvitsevat jopa enemmän suunnittelua. Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa on tapana järjestää tutustumisaika, joka vaihtelee 1-2 viikon välillä, riippuen lapsen tarpeista. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö saa tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Riittävän pitkä tutustumisjakso luo perustan luottamuksella ja hyvälle yhteistyölle kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. Syyskaudella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisia, kuten esimerkiksi päiväkodin johtajan ja henkilöstön esittely, voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisella tiedotteella. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. Uusien lasten aloittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota hygieniaohjeistuksiin sekä siihen, miten lapset oppivat toimimaan uudessa ryhmässä turvallisesti. Yhteenkuuluvuuden tunne, lasten ja aikuisten keskinäinen tunteminen, välittäminen ja tuen antaminen sekä hyvä ryhmähenki ovat asioita, joihin uuden varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen lapsiryhmän aloittaessa kiinnitetään erityistä huomiota. Vanhempainillat Syyskaudella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestetään vanhempainiltoja. Koronavirusepidemian jatkuessa on tärkeää huomioida hygieniaohjeistukset sekä pohtia yksikölle kenties uudenlaista vanhempainillan järjestämisen tapaa. Olisiko vanhempainiltaa mahdollista järjestää esimerkiksi ulkotiloissa tai etäyhteydellä. Etäyhteydellä järjestettävissä vanhempainilloissa voi olla myös erilaisia pienryhmätehtäviä, kommentointimahdollisuuksia esimerkiksi viestiseinän tai chatin kautta, lyhyitä luentoja eri teemoista tai muuta osallistavaa toimintaa. Lapsen vasu- ja LEOPS keskustelut Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja etäyhteyksiä hyödyntämällä. Kevätkauden poikkeusolojen aikana lapsen vasu- ja LEOPS-keskusteluja pidettiin onnistuneesti etäyhteyksin joko erilaisten sovellusten kautta tai puhelimitse.

Tiedotus kuvakansion teknisestä ongelmasta

Hei!

Olemme havainneet teknisiä ongelmia avattaessa lukittua kuvakansiota (Kevät 2020). Valitettavasti pystymme vasta elokuussa korjaamaan ongelman. Kuvat ovat saatavilla tilanteen korjaannuttua.

Kiitos ymmärryksestä ja mukavaa kesää!

Hyvää Juhannusta & kesää kaikille!

juhannusjuhlat.jpg
Haluamme rantateemaisten juhannusjuhlien myötä toivottaa kaikille iloista Juhannuk-
sen aikaa!

Muistakaa napata lukitusta kansiosta vielä kuvia talteen, mikäli haluatte. Kuvat poistuvat
kansiosta elokuuhun mennessä, uuden toimintakauden startattua.

Ryhmis onkin enään ensiviikon (vk26) auki ja tämän jälkeen hoitoa tarvitsevat lapset
siirtyvät kesäpäivystykseen.

Oikein Rentouttavaa ja iloista kesänaikaa siis kaikille!

Monenmoista tekemistä ulkona ja sisällä!

Tällä viikolla lapset ovat tehneet pihalla uusista dinosaurus hiekkamuoteista upeita "fossiili" taideteoksia.
Lisäksi legoista ollaan rakenneltu maauimalaa ja ranta-aiheisia rakennuksia sekä pihalla ollaan kovalla tahdolla harjoiteltu hulavanteen pyörittämistä.
Osa lapsista on ottanut innokkaasti vastaan myös tehtävän lelujen pesemisestä hienolla yhteistyömeiningillä: toinen tiskaa, toinen huuhtelee ja kuivaa ! :)

Kesäisiä leikkejä

Mahtavaa, se on kesä nyt!
Tällä viikolla ollaan saatu nauttia auringonpaisteesta ja kesäisestä tunnelmasta. Pihaan ollaan rakennettu leikkivarjosta maja, jossa lapset ovat innoissaan leikkineet useampana päivänä . Ulkoiluun ollaan myös otettu mukaan vesiämpäreitä, joista lapset ovat saaneet hakea ravintolaleikkeihinsä vettä. Toiset ovat innostuneet "maalaamaan" ja "öljyämään" aitoja ja pihakalusteita sudeilla. Tänään barbeilla ja poneilla on lisäksi ollut pihassamme oma "kylpylä" (amme), jossa he ovat saaneet kunnon vaahtokylvyn useampaan otteeseen!

Liikenneviikko oli menestys!

Tällä viikolla ryhmiksessä nautittu aurinkoista ilmoista ja vauhdin huumasta- unohtamatta liikenneturvallisuutta! Olemme pyöräileet koulunpihassa joka päivä ja viikon päätteksi pyörät saivat vielä vaahtopesun, joten keltaa lähteä kesäkeleihin polkemaan.

Liikenneviikolla olemme myös tehneet liikennemerkki-suunnistusta lähimaastossa ja tutustuneet liikennesääntöihin ja harjoitelleet suojatien turvallista ylittämistä. Liikennelaulut ja leikit ovat ilahduttaneet sisällä leikkiessä.

Ryhmiksen henkilökunnan toimesta toivotamme kaikille hyvää alkavaa viikonloppua ja mukavaa kesälomaa lomansa aloittaville perheille!

Tutkimusretki metsään

Tällä viikolla kävimme metsässä tutkimassa ötököitä ja kevään merkkejä skooppien avulla.

Ennen retkelle lähtöä arvottiin pienryhmät. Jokaisella pienryhmällä oli oma skooppinsa ja lapset etsivät niihin ihmeteltävää omassa "tiimissään". Lapset toimivat hienosti pienryhmissä ja löydöksiä tutkittiin sekä ihmeteltiin yhdessä. Lapset ovatkin kevään mittaan tehneet ryhmiksessä olevaan luonnon havainnointitaulukkoon jo paljon hienoja havaintoja. Nyt päästiin vielä tarkastelemaan luontoa vähän lähempää skoopeilla!

Aistiviikko - aivopähkinöitä ja tutkimista lasten kanssa.

Tällä viikolle olemme lasten kanssa herätelleet aisteja monella eri tavalla.

Alkuviikosta teimme astimatkan tarinan tiimoilta ja tutkimme kuuloaistia musiikin ja soittimien parissa. Tänään hajuastin keinoin tunnistettu tuttuja ja vieraita hajuja ja huomenna maistellaan rohkeasti side silmillä! Vanilia lintu ollut mukana seuraamassa lasten huipputarkkaa työskentelyä ja kehoittaakin kaikkia kotona olevia perheitä tutkimaan yhtä innokkaasti - kenellä on teidän perheen super-hajuaisti tai tarkin kuuloaisti?

Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2020 alkaen. 

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Jos perheenne haluaa muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä määrästä (nyt esim. 20 h/vk tai 10pvää/kk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne hoitopaikan päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Tällöin laaditaan uusi päätös hoitoajan määrästä. Muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. 

Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö
Ulvilan kaupunki
puh. 0400-134656
Arja.kevatsalo@ulvila.fi

 

Koronaan liittyvä muistilista

KORONA ”MUISTILISTA”

 1. TULEMME VARHAISKASVATUKSEEN VAIN TERVEENÄ

– oireiset tai mahdollisesti altistuneet ovat yhteydessä omiin terveysasemiinsa ja toimivat saamiensa ohjeiden mukaan sekä tiedottavat asiasta varhaiskasvatukseen

- jos lapsi sairastuu kesken päivän, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen pyrkii välttämään lähikontaktia lapseen ja pyrkii pitämään etäisyyttä.

 1. RISKIRYHMIIN KUULUVAT NEUVOTTELEVAT TILANTEESTA HOITAVAN LÄÄKÄRIN KANSSA.
 2. PESEMME KÄSIÄ AKTIIVISESTI

- käsidesi käyttöön vain silloin, kun pesu ei ole mahdollista

 1. AIVASTAMME JA YSKIMME NENÄLIINAAN tai HIHAAN
 2. EMME KÄTTELE
 3. PIDÄMME AIKUISTEN KESKEN ETÄISYYTTÄ

- emme järjestä isoja yleisötilaisuuksia esim. kevätjuhlia

- vältämme tarpeettomia kontakteja

- käytämme etäyhteyksiä aina, kun se on mahdollista

- pidämme 1-2 metrin etäisyyttä kohtaamisissa aikuisten kesken

 1. JAAMME RUOAN YHDEN AIKUISEN TOIMESTA
 2. KOSKETUSPINTOJA PUHDISTAMME, LELUJA YM. PESEMME TEHOSTETUMMIN, PELEJÄ YM. PIDÄMME VÄLILLÄ SIVUSSA
 3. AIKUISTEN YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVIA VÄLINEITÄ PUHDISTAMME TEHOSTETUMMIN
 4. LEIKIMME PÄIVÄKODIN LELUILLA – OMAT LELUT PIDÄMME KOTONA
 5. TOIMIMME SAMOJEN LASTEN JA AIKUISTEN KANSSA NIIN HYVIN KUIN SE ON MAHDOLLISTA (tilat, ulkoilun porrastus)
 6. HENKILÖKUNTA KÄYTTÄÄ TYÖVAATTEET ERILLÄÄN KOTIVAATTEISTA
  olisi hyvä, jos mahdollista pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään, esim. niin että henkilökunta vaihtaa työpaikalle tullessaan työvaatteet ja päinvastoin lähtiessään kotiin.
 7. HUOLTAJILLE VOIDAAN SUOSITELLA, ETTÄ MYÖS LAPSILLA OLISI VARHAISKASVATUSAIKANA ERI VAATTEET
  siten, että päivän vaatteet puetaan aamulla varhaiskasvatukseen lähtiessä ja riisutaan pois kotiin mentäessä.
 8. KORONAVIRUSTARTUNNAN KOHDALLA OHJEET JA TARTUNTAKETJUJEN SELVITYSTYÖ KUULUVAT TARTUNTATAUDEISTA VASTAAVALLE LÄÄKÄRILLE, JONKA OHJEIDEN MUKAAN TOIMIMME

Vanilia ja viikon toimintakuva - Sateenkaari askartelu!

Tämän viikon aikana ryhmiksessä on aloitettu sateenkaari askartelua, jonka tekemistä myös Vanilia pääsi seuraamaan.
Tämä keväinen askartelua tuo iloista mieltä ja antaa hyvää saksiharjoittelua kaiken ikäisille lapsille.

Tähän askarteluun tarvitset paperia/kartonkia, sakset, kynän ja liimaa. Askartelun voi toteuttaa myös valkoiselle paperille ja värittää tai maalata haluamallasi tavalla. Sateenkaaressa olevat suikaleet voit leikata vaikka mainoslehdistä, mikäli kotoasi ei löydy värillisiä papereita.
Vain luovuus rajana!

Aurinkoista viikkoa kaikille perheille!

Tiedote perheille 31.3.2020

Hyvät varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat perheet!

Suomen hallitus on eilen 30.3.2020 päättänyt jatkaa poikkeusolojen järjestelyjä 13.5.2020 asti. Jatkamme  varhaiskasvatuksessa olemassa olevilla järjestelyillä ja mahdollisin muutamin muutoksin:

 1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta järjestetään palvelut lähipalveluna niille lapsille, joiden vanhemmat eivät pysty hoitoa itse järjestämään. Toivomme, että mahdollisimman monet perheet voisivat hoitaa lapset kotona, jolloin myös tartuntaketjuja voidaan ennaltaehkäistä.
  TÄLTÄ OSIN VARHAISKASVATUKSEN RYHMÄÄN TULEE ILMOITTAA PALVELUNTARVE
  TAI PERHEEN OMAT JÄRJESTELYT PE 3.4.2020 MENNESSÄ, JOS NIISTÄ EI OLE VIELÄ PIDEMÄLLE AJALLE ILMOITETTU.
 2.  Ulvilan kaupunki järjestää etäesiopetusta ryhmien ja vanhempien sopimalla tavalla. Pyydämme teitä vanhempia olemaan myös rohkeasti yhteydessä ryhmänne opettajiin lapsenne/ perheenne asioissa. Erityishuomiota tullaan kiinnittämään erityistä- tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin, sekä panostamme lasten sosiaaliseen etäkanssakäymiseen mahdollisuuksien mukaan.
 3.  Suunnittelemme mahdollisuutta pienten yksiköiden sulkemiseen ja palvelujen sijoittamiseen toisen päiväkodin yhteyteen taataksemme henkilökunnan riittävyyden, sekä mahdollistaaksemme tyhjän yksikön/ryhmän puhdistamisen mahdolliseen evakuointikäyttöön. Huolehdimme kuitenkin, että lapsiryhmät pysyvät pieninä ja henkilökunta mahdollisimman samana. Niille perheille, joita tämä koskee asiasta tiedotetaan erikseen.
 4.  Kun lapsen poissaolo jatkuu, maksuhyvitys päivähoitomaksusta jatkuu aina poikkeustilan kestoon asti.
 5.  Tilanteen ollessa monilta osin avoin, mietimme lisääkö kevään järjestelyt lapsimääräämme kesällä ja täten myös henkilökunnan tarvetta
  JOS TIEDÄTTE KESÄN LOMA-AJASTANNE PYYDÄMME TEITÄ JO TÄSSÄ KOHTAA ILMOITTAMAAN NIISTÄ VARHAISKASVATUSYKSIKKÖÖNNE


Nämä ovat poikkeuksellisia ja isoja muutoksia perheiden arkeen. Apua ja turvaa on tärkeä pyytää ja antaa. On tärkeää, että jokaisessa kodissa pyritään turvalliseen ja myönteiseen ilmapiiriin. Pidetään huolta toisistamme!

Nautitaan kevätauringoista kaikesta huolimatta!

Ulvilassa 31.3.2020

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Yhteydenottoja koteihin Korona-poikkeustilanteen aikana


Tulemme olemaan yhteydessä Korona-tilanteen vuoksi kotona olevien lasten perheisiin tulevan poikkeusolon aikana.
Tarkoituksemme on etänä tukea lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaista toimintaa kotona mahdollisuuksien mukaan.
Olemme siis kaikella tavalla lapsen ja huoltajien käytettävissä tässä tilanteessa. Ollaan siis yhteydessä puolin ja toisin, tilanteen mukaan.

Ohje korona-virukseen liittyen

Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat!

Varmasti jokainen meistä on tietoinen, että Koronavirus on levinnyt laajalti Euroopassa. Tällä hetkellä myös tilanne Suomessa alkaa olla huolestuttava. Tämän vuoksi tietoa ja varautumista on hyvä kasvattaa.

Jos perheenne on mahdollisesti altistunut tartunnalle, olkaa yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen varhaiskasvatukseen tuloa ja informoikaa omaan varhaiskasvatusyksikköönne poissaolostanne, kuten olette aiemmin ilmoittaneet.

Pääasialliset ohjeet ja tiedot varhaiskasvatusyksiköt saavat terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteista, jotka koskevat pääasiassa terveydenhuoltoa. Niissä on hyvää tietoa myös kodeille. Tässä linkki:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Ohjeita löytyy myös Opetushallituksen sivuilta:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
Olemme varhaiskasvatuksessa parantaneet käsihygieniaa ja harjoitelleet käsivarteen yskimistä ja aivastamista. Myös kotona on hyvä korostaa käsihygienian merkitystä ja harjoitella tätä yhdessä. Ohessa linkki THL:n ohjeistukseen käsienpesusta ja yskimisestä.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Tilanne voi tuntua ahdistavalta joillekin lapsista. Pääsääntöisesti elämme mahdollisimman normaalia arkea lastenne kanssa, mutta olemme varautuneet keskustelemaan tilanteesta lasten kanssa, jos he ottavat sen puheeksi. Tärkeää onkin mahdollisuuksien mukaan välttää myös kotona uutisten katselua tai yleensäkin aiheen avaamista lasten aikana, elleivät he itse ota sitä puheeksi.

Mikäli koti on suunnitellut ulkomaanmatkoja kevään aikana, pyydämme informoimaan päiväkotia matkoista. Jos lapsi tai lähiomainen palaa ulkomaanmatkalta alueelta, jossa esiintyy runsaasti sairastuneita, tulee ennen varhaiskasvatukseen paluuta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon oman neuvolan terveydenhoitajaan puhelimitse.

Tällä hetkellä jatkamme varhaiskasvatuksen arkea aivan normaalisti ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa yhdistämme ryhmiä ja yksiköitä. Jos muutoksia tulee, ilmoitamme niistä välittömästi. 

Jos perheenne joutuu kotikaranteeniin, parasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta lapsellenne on yhdessä tehtävät asiat, (tietenkin kuntoisuuden mukaan): kotitöissä auttaminen, satujen lukeminen, yhteiset metsäretket, erilaiset lautapelit, yhteiset leikit, mahdollisesti liikuntarata olohuoneessaJ. Pedanetin tai joissakin yksiköissä Wilman välityksellä lähetämme mahdollisuuksien mukaan esim. oman eskariryhmän tehtäviä.

Ulvilassa 13.3.2020

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Ohjeita Korona-viruksen ehkäisemiseen liittyen

Hei!

Valitettavasti nyt näyttäisi siltä, että Korona-virus jalkautuisi muutaman viikon sisällä meillekin asti.Saamme tarkempaa ohjeistusta Kuntaliitolta, OPH:lta tarpeen mukaan, mutta varaudutaan nyt joiltakin osin itse tässä kohtaa. Nämä ohjeet auttavat ihan tavallisen flunssankin torjunnassa.

Seuraavat toimenpiteet otetaan käyttöön Ulvilan varhaiskasvatuksessa heti:

 • jätetään kättelyt pois
 • ruoka jaetaan aikuisen toimesta
 • lasten käsienpesua ja käsidesin käyttöä tehostetaan ; harjoittelua ja valvontaa (kts. THL video) https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=isLPN0UdeDM&feature=emb_logo
 • harjoitellaan lasten kanssa hihaan aivastamisen
 • aikuiset huolehtivat hyvin lasten nenien niistämisestä kertakäyttöisellä liinalla ja pesevät kätensä jokaisen niistämisen jälkeen
 • lomalta palaavien lasten osalta kysytään perheeltä missä ovat olleet lomalla, kirjataan paikka ylös ja tarkkaillaan erityisesti näiden lasten vointia
 • riksialueilla tai mahdollisten altistuneiden kanssa tekemisissä olleiden osalta noudatetaan THL:n ohjeistusta

Mihinkään paniikkiin ei ole siis syytä, emmekä puhu Koronasta lasten aikana.Jos lapset puhuvat aiheesta itse, aihe otetaan puheeksi asiallisesti ja lievitetään mahdollisia pelkotiloja.Lisäohjeita saatte tarvittaessa.

Ulvilassa 2.3.2020
Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö

Kullaanmuru tukee perheiden liikkumista myös vapaa-ajalla! :)

Oletteko vanhemmat jo huomanneet, että lasten liikuntapolun viereen on ilmestynyt eteiseen nyt myös perheille oma taulu?

Vihreälle kartongille voit laittaa lapsesi kanssa aina tarran, kun vapaa-ajalla olette liikkuneet yhdessä mm. uimahallissa uiden, metsässä tai lähimaastossa retkeillen, koiran kanssa lenkkeillen ,radalla luistellen, leikkipuistossa yhdessä touhuten... Mukavaa yhteistä tekemistä tuleviin päiviin!

(halutessasi voi vielä kirjoittaa lapsen nimen ja yhdessä toteutuneen puuhan)

Vanhemmat, muistakaa huomioida lasten uusi pyöräilyalue.

HUOM! Vauhdikasta menoa Kullaanmurussa!

Hurjat pyöräilijät potkuttelevat koulun pihassa rajatulla alueella, joten pyydämme vanhempia huomioimaan lasta hakiessa, että autot tulisi pysäköidä ryhmiksen piha-aitaa vastapäätä, ei sivuun, jotta pyöräilijöillä olisi turvallista ja riittävästi tilaa touhuta ja mennä. Kiitos!

Uusien potkupyörien myötä toivottelemme kaikille perheille hyvää viikonloppua!

Syksyn sateet ovat saapuneet!

Syksyn myötä kuraleikit ovat taas suuressa suosiossa, joten tarkastathan lapsesi sadevarusteiden kunnon. Ryhmisessä ulkoilemme myös sateella, joten saappaat, sadetakki, kurahousut ja kurahanskat ovat tarpeen, jotta lapsesi ulkoilu olisi mukavaa ja miellyttävää märälläkin kelillä. :)

Hoitoviikon päätteksi aina perjantaina kannattaa tarkistaa sadevarusteiden kunto ja viedä viikonlopuksi kotiin pestäväksi, kiitos!

Kiitos vastauksistanne!

Kyselyn tulokset on laskettu ja nähtävissä ryhmiksen ovessa. Kiitos kaikille perheille osallistumisesta!

Näiden tuloksien tiimoilta pyrimme kehittämään toimintaamme ja tarjota laadukasta ja entistä parempaa varhaiskasvatusta.

T. Riia, Laura ja Aija

Liikuntaleppäkertut lensivät ryhmikseen

Kullaanmurun eteiskäytävän seinustalle on kevään myötä lennähtänyt muutama leppäkerttu. Leppäkerttujen tavoitteena on kannustaa lapsia liikkumaan vapaa-ajalla sekä lisäksi ne haluavat tietää, millaisia liikunnallisia puuhia ja leikkejä lapset toivoisivat tänne ryhmikseen. Eli nyt voit yhdessä lapsesi kanssa kirjata toiseen leppäkertuista liikuntatoiveita. Toiseen leppäkerttuun taas voit lisätä uuden täplän jokaisesta kerrasta, kun olet vapaa-ajalla harrastanut liikuntaa. Muistathan myös kirjoittaa täplään, millaisesta liikuntasuorituksesta on kyse. Loppukeväästä laskemme yhdessä lapsien kanssa leppäkertun iän -eli sen täplät-, joita toivottavasti on runsaasti.

Pääsiäisvalmistelut on aloitettu!

Tällä viikolla lasten kanssa on aloitettu pääsiäispuuhat; Lapset toivoivat, että ennen pääsiäistä askarreltaisiin pääsiäismunia. Niinpä tabletilta katselimme yhdessä lasten kanssa erilaisten muna-askarteluiden kuvia ja lapset ihastuivat tikkumuniin, joita yhteistuumin päätettiin alkaa tehdä. Jokainen sai itse koristella munan haluamallaan tavalla ja kyllä niistä tulikin ihania!

Talviliikuntaa

Ryhmiksessä liikutaan aktiivisesti myös talvella.
Nyt voikin tarkistaa luistimien ja suksienkin kuntoa ja oikeaa kokoa.Luistelut alkavat 4-5 -vuotialla. Luistellessa myös kypärät.
 luistimet.jpg

Syysloma viikon puuhastelua...

Syysloma viikolla olemme lasten kanssa saaneet ihastella ensimmäisiä pakkasen tuomia jäitä ja jopa lunta löytynyt ryhmiksen pihasta!

Pakkaskeleistä innostuneena toteutettiin yhteistyössä pakkas-mosaiikki taideteos isolle paperille ryhmiksen tiloihin. :) IMG_20181024_093143.jpgIMG_20181024_102756.jpg IMG_20181024_102822.jpg

 

Syyslomaviikoksi postia kotiin.

Heippa!

 

Lapset ovat innoissaan valmistaneet liikuntapasseja syyslomaviikolle! Ensi viikon lopulla kaikkiin koteihin lähtee lapsen valmistama liikuntapassi, joka sisältää mukavaa yhdessä tekemistä koko perheelle. Lapsi on itse saanut päättää oman passinsa sisällön ja tehtävät. Passin tavoitteena on tukea koko perheen yhteistä tekemistä ja puuhastelua. 

Toivomme, että passit palautuvat takaisin ryhmikseen syysloma viikon jälkeen tai viimeistään marraskuun aikana. Liikuntapasseja käydään ryhmiksessä vielä läpi yhdessä lapsiryhmän kesken ja lopuksi liitetään lapsen kasvun kansioon.

Mukavaa ja värikästä syksyä kaikille perheille!

IMG_20181011_152716.jpg

 

 

 

Muutos varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteisiin 1.1.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat 1.1.2018 alkaen

Eduskunta hyväksyi 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset koskien huoltajien tulorajojen korottamista ja sisaralennusta.

Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat heti vuodenvaihteessa. Perheille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.1.2018 alkaen voimassa olevien tulotietojen mukaan. Uudet maksupäätökset toimitetaan tammi-helmikuun aikana. Tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa, mikäli ne eivät ole muuttuneet.

Mikäli perhe on hyväksynyt korkeimman maksun perimisen ilman tulotietojen ilmoittamista, kannattaa perheen tulotaso tarkistaa suhteessa uusiin tulorajoihin ja tarvittaessa toimittaa uudet tuloselvitykset tammikuun 2018 aikana. Koska tulorajat nousevat, eivät kaikki maksimimaksua aiemmin maksaneet enää jatkossa kuulu tähän maksuryhmään.

Muutos koskee myös palveluseteliasiakkaita.

Maksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Perhekoko

Vähimmäisbruttoraja € / kk

Maksuprosentti

 Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2 050

10,70

4 760

3

2 646

10,70

5 356

4

3 003

10,70

5 713

5

3 361

10,70

6 071

6

3 718

10,70

6 428

 

Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Korkein maksu nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on edelleen 290 euroa/kk, mutta toisesta lapsesta 50 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.