Kuuslahden koulun opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen

Kuuslahden koulun opetussuunnitelma

KUUSLAHDEN KOULUN ARVOT

Kuuslahden koulun arvopohjaa työstettiin keväällä ja syksyllä 2015 yhdessä huoltajien, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Kyselyn ja keskustelujen pohjalta tärkeiksi arvoiksi nousivat seuraavat asiat:

  • monipuoliset opetusmenetelmät
  • erilaiset oppimisympäristöt luokkahuoneen lisäksi
  • elinikäinen oppiminen
  • toisten kunnioitus ja hyvät käytöstavat
  • ihmisenä kasvaminen
  • avoin vuorovaikutus
  • yhteisöllisyys
  • joustavuus toiminnassa

 

 

KUUSLAHDEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

Opetuksen järjestäminen Kuuslahden koulussa

Kuuslahden koulussa opiskellaan yhdysluokissa. Oppiaineita opiskellaan sekä ikätason että vuorokurssiperiaatteen mukaisesti.

Tuemme ihmisenä kasvamista näillä keinoin

Kuuslahden koulussa arvostetaan ystävällistä käytöstä, hyviä tapoja ja toisten kunnioittamista. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja opiskelustaan sekä ponnistelemaan asioiden oppimisen eteen. Kuuslahden koulun toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Yhteistyötä tehdään yli luokkarajojen ekaluokkalaisesta kuudesluokkalaisiin esimerkiksi tapahtumia, teemapäiviä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia järjestettäessä, jolloin eri-ikäiset toimivat yhdessä samoissa ryhmissä.

Kuuslahden koulussa pyritään kasvatuskumppanuuden toteutumiseen kotien kanssa tiiviin ja avoimen yhteistyön kautta. Vanhempainyhdistys tukee toiminnallaan opettajien työtä ja auttaa yhteistyön toteutumisessa.

Henkilökunnan kouluttautuminen mahdollistetaan ja ammattitaidon kehittämiseen kannustetaan.

 

Oppimisympäristöt ja työtavat Kuuslahden koulussa

Kuuslahden koulussa opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia työtapoja, esimerkiksi toiminnallisuutta, itsenäistä työskentelyä ja ryhmässä työskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään koulun piha-aluetta sekä koulua ympäröivää luontoa, rantaa, metsää ja peltoja. Tiloja koulun sisällä muunnellaan luovasti ja tarkoituksenmukaisesti monipuolisia opetustapoja tukeviksi. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa hyödynnetään yhteisopettajuutta.

Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi paikalliset urheiluseurat, 4H, seurakunta ja yritykset, kuten Yara.

Kuuslahden koulussa kannustetaan liikunnallisuuteen esimerkiksi tarjoamalla oppilaiden käyttöön monipuolisia välituntivälineitä ja sisällyttämällä päivään pitkä välitunti.

Kuuslahden koulussa tavoitteena on lisätä opetuksen toiminnallisuutta. Tavoitteena on myös käyttää oppimisprosesseja, jotka alkavat oppilaan omasta suunnittelusta ja päättyvät työskentelyn arviointiin. Tässä prosessissa oppilaan aktiivinen ja vastuullinen rooli korostuu kaikissa vaiheissa.

Tieto- ja viestintäteknologia on osa opiskelua. Oppilaiden omia älylaitteita on mahdollista käyttää opetuksessa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

 

VALINNAISET AINEET KUUSLAHDEN KOULUSSA

Luokilla 3 ja 4 taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on Siilinjärven tuntijaon mukaan yksi vuosiviikkotunti. Koulu voi päättää niiden kiinnittämisestä tai antaa oppilaiden valita ne. Kuuslahden koulussa taide- ja taitoaineiden valinnainen tunti on 3. luokalla kiinnitetty kuvataiteeseen ja 4. luokalla musiikkiin.

Luokilla 5 ja 6 oppilas saa valita itse, mitä hän koulun valinnaisainetarjonnasta opiskelee. Valinta tehdään keväisin seuraavaa lukuvuotta varten valinnaisainetiedotteen pohjalta, jossa on lyhyesti esitelty seuraavana lukuvuonna tarjottavien valinnaisaineiden sisällöt. Valinnaisaine voi olla kestoltaan lukukauden mittainen, jolloin puhutaan lyhyestä valinnaisaineesta, tai se voi olla koko lukuvuoden mittainen, jolloin käytetään nimitystä pitkä valinnainen.

Viidesluokkalaiset valitsevat valinnaistarjottimelta 2 vuosiviikkotuntia. Pelkästään 5. luokan oppilaille suunnattu valinta voi olla kestoltaan koko lukuvuoden tai jaettuna kahteen halutuimpaan valintaan lukukauden mittaisena jaksona, riippuen oppilaiden tekemistä valinnoista. Toinen tunti, joka on yhteinen 5. ja 6. luokalle, jaetaan kahteen osaan: yksi valinnaisaine syyslukukaudelle ja toinen kevätlukukaudelle.

Kuudesluokkalaiset valitsevat yhden viikkotunnin. Se on jaettu kahteen osaan, siis yksi lyhyt valinta syyslukukaudelle ja toinen lyhyt valinta kevätlukukaudelle.

Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi määritellään lukuvuosisuunnitelmassa.

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä