SEURAAMUKSET OPPILAAN EPÄASIALLISESTA KÄYTÖKSESTÄ

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (12.12.2014/1040)

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. (30.12.2013/1267)

*

Kasvatustyö ja oppilaan velvollisuudet

Hamulan koulun toimintakulttuurissa korostuvat hyvinvointiin ja viihtyvyyteen painottava ennaltaehkäisevä kasvatustyö, ryhmäyttäminen ja tunnetaitojen opettaminen ja opiskelu. Tätä työtä ohjaa opetussuunnitelma, koulun ja luokkien järjestyssäännöt sekä oppilashuollon suunnitelma. Hamulan kouussa on käytössä Yhteispelillä-menetelmä, jjolla harjoitellaan ja opetellaan tunne- sekä vuorovaikutustaitoja.

Kasvatustyötä suunnitellaan ja ohjataan johtoryhmässä (tiimivastaavat) ja yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä opettajien yhteisissä tiimeissä ja kokouksissa. Työtä toteutetaan luokka-asteiden yhteisen suunnittelun perusteella ja tarvittaessa luokkakohtaisesti.

Mikäli oppilas ei ennaltaehkäisevästä opiskelusta huolimatta noudata koulun sääntöjä ja käyttäytyy epäasiallisesti, otetaan koulussa käyttöön tämän sivun alaotsikoissa tarkemmin määritellyt seuraamukset tai kurinpitotoimet tapauskohtaisesti arvioiden.

Hamulan koulun toimintakulttuurin mukaan kasvatustyö tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Onnistuessaan erilaiset seuraamukset toimivat kasvatuksillisina tapahtumina, joissa ensiarvoista on koulun ja kodin yhteistyö ja sitoutuminen käyttäytymisen parantamiseen yhdessä. Oppilaan kannalta on ensiarvoista, että opettaja tai muu koulun aikuinen sekä huoltaja keskustelevat mahdollisista ristiriidoista avoimesti pyrkien aidosti kohti yhteistä ymmärrystä tilanteesta. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä