Järjestyssäännöt

Pentti Haanpään koulun järjestyssäännöt

Pentti Haanpään koulu

J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla luodaan rauhallinen ja turvallinen opiskelu- ja kouluympäristö, jossa on viih­tyisä työskennellä. Samalla opitaan huomioimaan kaikki kouluyhteisön jäsenet.

Koulumme säännöt ovat voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

Oppilaalla on oikeus myös muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin, kuten tuki- ja erityisopetukseen sekä oppilas- ja terveydenhuoltoon. Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee noudattaa koulunjohtajan, opettajien ja koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Hänen tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Poissaolot

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairastumisesta pikimmiten. Muihin poissaoloihin huoltaja pyytää hyvissä ajoin luvan etukäteen. Luokanopettaja voi myöntää luvan poissaoloihin enintään kolmeksi päiväksi, koulunjohtaja enintään kahdeksi viikoksi. Johtokunta voi vapauttaa koulunkäynnistä kahta viikkoa pitemmäksi ajaksi.
 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvät tavat

Koulussamme noudatetaan hyviä käytöstapoja, joita ovat toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen. Kaikkia kohtaan käyttäydytään ystävällisesti ja kunnioittavaksi. Ketään ei kiusata, nimitellä tai loukata. Koulussamme ei käytetä kirosanoja

Ruokailu

Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen: Pestään kädet ennen ruokailua, ja mennään ruokalaan kävellen aikuisen johdolla ja odotetaan vuoroa rauhallisesti. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksetaan syödä ja ruokaillaan hyvien tapojen mukaisesti. Ruokailun jälkeen astiat viedään siististi niille varattuun paikkaan, nostetaan tuoli paikoilleen ja kiitetään ruoasta.

Välipala

Oppilaille on välipala niinä päivinä, kun koulu jatkuu klo 15.00 saakka. Välipalalla voi syödä myös omia terveellisiä eväitä tai ruokailussa jälkiruoaksi tarkoitetun hedelmän tai mehun. Energiajuomia ei tuoda kouluun.

Pukeutuminen

Kouluun ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla eikä hyvän tavan vastaisesti. Asiallinen pukeutuminen on tilanteeseen tarkoituksenmukaista pukeutumista. Juhlaan pukeudutaan sen vaatimalla tavalla ja liikuntatunneilla pukeudutaan liikuntalajin vaatimalla tavalla. Kengät jätetään lasikäytävän telineisiin ja vaatteet omaan naulakkoon.

Oppitunnit

Oppitunneille saavutaan ajoissa tarvittavat välineet ja kirjat mukanaan. Jokaisen oppilaan on omalta osaltaan säilytettävä työrauha oppitunneilla.

Oppilastyöt ja kuvaaminen

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toista henkilöä ei saa myöskään kuvata ilman hänen lupaansa.

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunti

Välitunnin alkaessa mennään viivyttelemättä ulos ja pysytään sovitulla välituntialueella. Sisävälitunnit vietetään oman luokan vuorolla salissa, ATK-luokassa tai omassa luokassa – ei käytävillä. Pakkasraja on -20 astetta. Välituntialueen kartta on koulun ilmoitustaululla. Wc:ssä eikä lasikäytävällä oleskella.

Koulumatka Koulumatkalla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä, koulukuljettajan antamia ohjeita ja käyttäydytään kohteliaasti ja rauhallisesti. Kyyditysoppilaat odottavat rauhallisesti kouluauton tuloa ja autoon mennessäni tervehditään kuljettajaa. Polkupyörän ja potkukelkan säilytän koulun pihalla niille varatuilla paikoilla. En koske niihin välitunneilla, enkä aja niillä koulun pihalla koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana. Pyöräillessä käytän pyöräilykypärää.

Jos oppilaalla on asiaa koulun johtajalle tai opettajalle, hän odottaa tämän saapumista ovelle ja menee opettajainhuoneeseen vain pyydettäessä.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Yhteistä ja yksityistä omaisuutta tulee kunnioittaa ja käsitellä varoen. Vahingosta tai rikkoontumisesta ilmoitetaan välittömästi opettajalle tai rehtorille. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai sääntöjen vastaisella toiminnallaan aiheuttamansa vahingon sekä siistimään aiheuttamansa sotkut. Koulun piha- alueella ei syljeskellä.

Koulu ei ole korvausvelvollinen, jos jokin kouluun tuotu esine rikkoontuu tai menee hukkaan.

Koulun ympäristö pidetään siistinä.

Turvallisuus

Lumipallojen ja kivien heittely on kiellettyä. Koulun käytävillä ei saa juosta. Koulun retkillä on noudatettava kyseisen kohteen turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia erillisiä ohjeita.

Koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta tapaturmasta on ilmoitettava heti opettajalle.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita ei käytetä kouluaikana oppitunneilla eikä välitunneilla, muuta kuin opettajan erillisellä luvalla. Laitteet säilytetään äänettömänä repussa tai laukussa.

Koulu ei vastaa oppilaiden matkapuhelimista tai muista mobiililaitteista. Häiritsevästi matkapuhelinta tai muuta mobiililaitteita käyttävän oppilaan puhelin tai muu mobiililaite voidaan takavarikoida korkeintaan takavarikoida korkeintaan loppukoulupäivän ajaksi.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Kouluun ei saa tuoda sellaisia tavaroita, jotka vaarantavat turvallisuuden tai häiritsevät opetusta. Kouluun ei saa tuoda tupakkaa, tupakkatuotteita eikä tulentekovälineitä.

Kurinpito

Kurinpidossa noudatetaan perusopetuslain ja -asetuksen määräämiä ohjeita. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. He voivat ottaa vaaralliset tai häiritsevät esineet tarvittaessa haltuunsa.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat opetussuunnitelmassa osana oppilashuollon suunnitelmaa, ja ne ovat nähtävillä koulun ilmoitustaululla. Oppilaita järjestyssäännöistä tiedotetaan aina lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöt ovat luettavissa Wilmassa. Koulunjohtaja ja opettajat tarkistavat järjestyssäännöt lukuvuoden alkaessa. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa yhteistyössä oppilaskunnan hallituksen ja huoltajien edustajien kanssa.

Niissä tilanteissa, joista ei näissä järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Rangaistusmuotoina käytetään: wilma-merkintöjä pienemmistä rikkeistä, toistuvista merkinnöistä kasvatuskeskustelua, kurinpitorangaistuksia perusopetuslaissa ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus, oppilaanerottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.