1.4 Paikallisesti päätettävät asiat: Sastamala

Sastamalan kaupungin opetussuunnitelman laatimiseen liittyviä ratkaisuja ja toimintatapoja

Sastamalassa perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu siten, että valtakunnallisissa perusteissa määritellyt opetuksen järjestäjän päätettäväksi määrätyt asiat on kuvattu kouluille yhteisessä kaupungin opetussuunnitelmassa. Koska opetussuunnitelman rakenne on hierarkinen, on pyritty välttämään valtakunnallisen opetussuunnitelmatekstin toistamista. Asiat käsitellään perusteiden mukaisessa järjestyksessä siten, että paikallinen osa seuraa aina perustetekstiä. Koulukohtaiset tai vuosittain muuttuvat asiat kuvataan koulujen vuosisuunnitelmissa. Vuosisunnitelman runko ja suunnitelmassa päätettävät asiat määritellään omana kohtanaan opetussuunnitelmassa.

Sastamalan kaupungin opetussuunnitelma laaditaan suomenkielisenä. Suunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa Peda.net-ympäristössä sekä tulostettavana pdf-versiona.

Opetussuunnitelmaprosessia on Sastamalassa johtanut perusopetuksen johtavan rehtorin kokoama ydinryhmä. Valmistelutyötä on tehty opettajista muodostetuissa valmisteluryhmissä oppiaineittain sekä yleisten osien osalta ja mm. erityisopetuksen ja tvt-opetuksen osalta. Opetussuunnitelmatekstit on julkaistu Peda.net-ympäristössä, jossa henkilöstöllä ja huoltajilla, sekä oppilailla huoltajiensa kautta, on ollut mahdollisuus niihin tutustua ja niitä kommentoida.

Kevään 2016 aikana opetussuunnitelman valmisteluun on osallistettu oppilaita Unelmakoulu-työpajojen kautta. Vanhempainyhdistysten puheenjohtajille on erikseen tiedotettu opetussuunnitelmatyön etenemisestä helmikuussa ja vanhempainyhdistyksiä on kehotettu tutustumaan Peda.net-ympäristön kautta opetussuunnitelmaan ja kommentoimaan sitä. Paikallislehti Tyrvään Sanomissa on tiedotettu opetussuunnitelmatyöstä keväällä 2016 julkaistun OPS2016-juttusarjan myötä. Yhteistyökumppaneille on järjestetty maaliskuussa 2016 ops-yhteistyöseminaari, jossa opetussuunnitelman ydinkohtia on esitelty.

Siirtymävaiheet esiopetuksesta kouluun ja perusopetuksesta toiselle asteelle on laadittu yhteistyössä ko. tahojen kanssa. Vuosiluokkien 1-2 opetussuunnitelman valmistelusta vastaava ydinryhmä tekee yhteistyötä esiopetuksen opetussuunnitelmaa laativien tahojen kanssa sekä varhaiskasvatuksen edustajien kanssa. Keväällä 2016 on järjestetty avoin ops-yhteistyöseminaari yhdessä lukiokoulutuksen kanssa.

Sastamalan opetusuunnitelman laadintaan ja kehittämiseen sekä arviointiin liittyvät asiat

Opetussuunnitelman laadintaan ja kehittämiseen sekä arviointiin liittyvät asiat

Oppilashuoltoa koskeva opetussuunnitelman luku on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan pääasiassa koulujen itsearviointina lukuvuosittain. Lukuvuosittain toteutetaan hyvinvointiprofiilikyselyt oppilaille ja henkilökunnalle. Huoltajia kuullaan huoltajakyselyn kautta noin joka toinen vuosi. Kyselyistä saadaan tuloksia sekä koko perusopetuksen että yksittäisten koulujen osalta. Tulosten perusteella suunnitellaan kehittämiskohteet ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Koulun vuosisuunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Sastamalan kaupungin opetussuunnitelmaa täydentävät ja toteuttavat paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Sastamalan aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

Kestävän kehityksen suunnitelma

TVT-opetussuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ohjaussuunnitelma

Koulukohtainen yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan erillisenä suunnitelmana ja liitetään koulujen lukuvuosisuunnitelmaan.

Sastamala on julistettu Suomen kirjapääkaupungiksi. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen kirjainstituutin säätiön ylläpitämän Pukstaavin kanssa. Yhteistyö kuvataan tarkemmin koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.

Sastamalan kaupungin kieliohjelma

Sastamalan perusopetuksessa

  • A1-kielenä opetetaan englantia, jonka opetus alkaa 3. vuosiluokalla.
  • B1- kielenä opetetaan ruotsia, jonka opetus alkaa 6. vuosiluokalla
  • B2-kielinä voidaan opiskella 8. vuosiluokalla alkavina valinnaisaineina koulukohtaisilla päätöksillä järjestettäviä vieraita kieliä.
  • Vapaaehtoista A2-kieltä voidaan opetuksen järjestäjän erillisellä päätöksellä järjestää 5. vuosiluokalta alkaen.

Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet määritellään koulukohtaisesti vuosisuunnitelmissa tai niihin liitettävissä valinnaisaineohjelmissa.

Valinnaisaineiden opetuksen sijoittaminen eri vuosiluokille ilmenee Sastamalan perusopetuksen tuntijaossa.

Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut

Opetussuunnitelmassa on kuvattu opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut perusopetuksen yhtenäisyyttä edistävästä siirtymä-vaiheisiin liittyvästä yhteistyöstä. Siirtymävaiheilla tarkoitetaan oppilaan siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen, siirtymistä vuosiluokkakokonaisuudesta (1-2 lk, 3-6 lk ja 7-9 lk) seuraavaan sekä peruskoulusta toiselle asteelle.

Oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun varmistetaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien siirtäminen. Wilma-oppilashallinnon ohjelma turvaa oppilaan tarvitseman ja saaman tuen tietojen siirtymisen Sastamalan koulujen välillä. Koulun vaihdosten yhteydessä oppilasryhmille järjestetään ryhmäytymispäiviä ja erilaisia tapahtumia.

Opetusta voidaan järjestää pääsääntöisesti tai satunnaisesti yhdysluokkaopetuksena. Opetusjärjestelyt voivat perustua koulukohtaisten ikäluokkien kokoon tai erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Yhdysluokkaopetuksen opetusjärjestelyt kuvataan koulun vuosisuunnitelmassa.

Opetus järjestetään pääosin vuosiluokittain etenevänä. Oppilaskohtaisesti voidaan tehdä päätös vuosiluokkiin sitomattomasti etenevästä, oppilaan omiin opinto-ohjelmiin perustuvasta opetuksesta. Päätöksen tekee rehtori.

Sastamalassa perusopetus järjestetään paikallisesti päätetyn tuntijaon mukaan ainejakoisena siten, että monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan eri oppiaineiden yhteistyönä. Eheyttäminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen kuvataan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä