LUKU 6 Oppimisen arviointi

Oppimisen ja käyttäytymisen arviointi Sastamalassa vuosiluokilla 1-6


MILLOIN?

KOULU/LUOKKA

OPETTAJA/OPPILAS

HUOLTAJA

Elokuu-Syyskuu

Koko koulun ja luokkien vanhempainilta:

esitellään koulun toiminta-ajatus, koulun käyttämät arvioinnin muodot ja yhteisiä asioita.

Luokkakohtainen vanhempainilta: Opettaja esittelee

 • eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ko. lukuvuodelle
 • arviointikäytänteet
 • oman pedagogisen ajattelunsa
 • työtapansa jne.
 • kertoo, mitä oppilaalta odotetaan

Opettaja aloittaa kodin ja koulun yhteistyön.

Osallistuu koko koulun ja luokkakohtaiseen tilaisuuteen.

Saa selville, millaisia arviointikäytänteitä opettaja käyttää ja mitä oppilaalta odotetaan ko. lukuvuonna.

Elo-Syyskuu

Oppimisen suunnitelma

Opettaja ja oppilas käyvät keskustellen läpi oppilaan kevättodistuksen. Pohditaan vahvuuksia ja kehittymisen alueita. Asetetaan yhdessä tavoitteita ja kirjataan ne ylös tarvittaessa.

1.luokan opettaja pitää halutessaan tutustumisvartit, jossa pohditaan oppilaan vahvuuksia ja kehittymisen alueita ja asetetaan tavoitteita.

Syyslukukauden aikana

Kokeita, tarinoita, esseitä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai itse- ja vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Huoltaja allekirjoittaa kokeet ja testit ja tekee tarvittaessa oman osuutensa oppilaan itsearviointeihin.

Marraskuu-Tammikuu

Arviointikeskustelu, jossa huoltaja, oppilas ja opettaja.

HUOM!

Vuosiluokalla 2 keskustelun voi käydä vain oppilaan kanssa ja varsinainen arviointikeskustelu, jossa myös huoltaja on mukana, käydään keväällä.

HUOM!

6. luokan arviointikeskusteluun kiinnitetään erityistä huomiota (ops perusteet luku 6.4.4. Arviointi nivelkohdissa)

Opettaja, oppilas ja huoltaja arviointikeskustelussa. Keskustelun pohjana on monipuolinen arviointimateriaali, joka on voitu kerätä portfolion muotoon. Arviointikeskustelun pohjana käytetään alkuopetuksessa Tiedon ja taidon portaita ja 3.-6. luokilla arviointikeskustelurunkoa (liite). Lisäksi arviointikeskustelussa tarkastellaan opettajan kokoamia erilaisia kokeita, testejä, itsearviointeja, vertaisarviointeja, mahdollisesti syksyllä tehty oppimissuunnitelma sekä erilaisia oppilaan valitsemia töitä. Lopuksi asetetaan tavoitteita kevätlukukaudelle.

Kevätlukukauden aikana

Kokeita, testejä, esseitä, esitelmiä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai oppilaan itse- ja vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Huoltaja allekirjoittaa testit, kokeet ja tekee tarvittaessa oman osuutensa oppilaan itsearviointeihin.

Touko-Kesäkuu

Lukuvuositodistus ja joillakin luokilla arviointikeskustelu

HUOM!

2. luokan kiinnitetään erityistä huomiota (ops perusteet luku 6.4.4. Arviointi nivelkohdissa).

1lk Sanallinen arviointi

2lk Sanallinen arviointi ja arviointikeskustelu (oppilas, huoltaja sekä mahdollisesti oppilaan tuentarpeen vuoksi muita henkilöitä)

3lk Sanallinen arviointi

4lk Sanallinen arviointi

5lk numeroarviointi

6lk numeroarviointi ja keskustelu oppilaan kanssa (tähän kiinnitetään erityistä huomiota)

SASTAMALA

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

Sastamalan kaupungin perusopetuksen käyttäytymisen arvioinnin kriteerit.

ERINOMAINEN (10)

 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omaehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • vaikuttaa positiivisesti omalla käytöksellään toisten käyttäytymiseen
 • käyttäytyy mallikelpoisesti kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

KIITETTÄVÄ (9)

 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

HYVÄ (8)

 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ympäristöönsä myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti.

TYYDYTTÄVÄ (7)

 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa.

KOHTALAINEN (6)

 • tulee usein huonosti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aikana oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä.

VÄLTTÄVÄ (5)

 • suhtautuminen muihin ihmisiin ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vain vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • n saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin.

Oppimisen arviointi vuosiluokilla 7 - 9

Sastamalan perusopetuksen oppimisen arvioinnin taulukko vuosiluokille 7-9

Joulukuu

7.-9. luokat

Välitodistus: numeroarvosanat

Touko-kesäkuu

7.-9. luokat

Lukuvuositodistus: numeroarvosanat

9.luokalla päättötodistus

8. luokan aikana

8. luokka

Arviointikeskustelu

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta huoltajan ja oppilaan kanssa pedagogisessa tiimissä, jossa sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Opettajakunta tekee päätöksen oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä arvosanoja sekä luokalle jättämisestä, vaikka oppilaalla ei olisi hylättyjä arvosanoja.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot hylätyssä oppiaineessa. Tämä mahdollisuus voidaan järjestää lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana tai lukuvuoden päättymisen jälkeen.

Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä päättää pedagoginen tiimi ja päätös kirjataan HOJKSiin tai oppimissuunnitelmaan.

Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit kuvataan valinnaisaineoppaassa.

Päättöarviointi perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisten aineiden päättöarviointi suoritetaan suhteessa valinnaisaineoppaassa määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Käyttäytymisen arviointi suoritetaan samoin kriteerein kuin vuosiluokilla 1 - 6.

Sastamalassa käytetään Primuksella luotua yhtenäistä opetussuunnitelman perusteiden mukaista päättötodistuspohjaa.

Valinnaisten aineiden arviointi Sastamalassa

Vähintään kahden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet vuosiluokilla 5 - 9 arvioidaan numeroin. Alle kahden vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti: hyväksytty/hylätty.

Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit kuvataan koulun valinnaisainetarjottimessa tai koulun vuosisuunnitelmassa.