9.5 Kieleen ja kulttuuriin liittyvät paikallisesti päätettävät asiat Sastamalassa

Sastamala

Perusopetus voidaan järjestämistavaltaan jakaa kaikille oppilaille tarkoitettuun perusopetukseen, ohjaukseen ja tukitoimiin sekä kotouttavaan maahanmuuttajaoppilaiden tarpeiden mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja tukeen.

Maahanmuuttajaoppilas ei ole erityisoppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuritaustansa perusteella. Nämä seikat tulee kuitenkin ottaa huomioon koulun arjessa ja suunniteltaessa opetuksen sisältöjä mm. henkilökohtaisen oppimissuunnitelman arvioinnissa ja koetehtävissä. Muilta osin maahanmuuttajaoppilas osallistuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita.

Maahanmuuttajaoppilas opiskelee suomea toisena kielenä ja muita oppiaineita toisen kielen kautta, jolloin suomen kieli on samanaikaisesti sekä oppimisen kohde että oppimisväline. Selviytyäkseen mahdollisimman hyvin suomen kielellä opiskelusta maahanmuuttajaoppilas tarvitsee opetusta vieraankielen oppijan näkökulmasta: perusopetukseen valmistavaa opetusta, S2-opetusta sekä maahanmuuttajan äidinkielen opetusta. Valmistavaa opetusta voidaan antaa joko valmistavan opetuksen opetusryhmässä tai lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä. Valmistavan opetuksen pituus voi vaihdella yhdestä lukuvuodesta useampaan.

Suomi toisena kielenä (S2)-opetus on perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvää opetusta. S2 on tarkoitettu kaikille niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielen tasoinen kielen kaikilla osa-alueilla. S2-opetusta järjestetään äidinkielen tunneilla eriytettynä, erillisinä S2-tunteina tai tukiopetuksena. Oppilaan todistuksessa S2-oppimäärä arvioidaan suomi äidinkielenä – oppimäärän sijasta.

Maahanmuuttajien äidinkieli on tarkoitettu esikoulua, peruskoulua ja lukiota käyville maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka puhuvat opetuskieltä äidinkielenään tai kotikielenään. Oman äidinkielen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tukee sekä lapsen että aikuisen vieraan kielen oppimista. Oman äidinkielen ja suomen kielen opiskelu yhdessä mahdollistavat toiminnallisen kaksikielisyyden syntymisen. Oman äidinkielen opetusta järjestetään harkinnan perusteella.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttajaoppilas ja hänen perheensä tarvitsevat riittävästi ohjausta ja tietoa koulujärjestelmästä, perusopetuksen ja kouluyksikön tavoitteista, mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat, joille koulumaailma on jo tuttu.

Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oppimissuunitelma.

Lasten ja nuorten kotouttamista edistävät toimenpiteet

JÄRJESTETTÄVÄT TOIMENPITEET

KENELLE TARKOITETTU

JÄRJESTÄMISESTÄ VASTAAVA TAHO

Esiopetus- / oma oppimissuunnitelma

6-vuotiaat esiopetuksessa olevat lapset

Päiväkoti tai koulu

Maahanmuuttajien harkinnanvarainen äidinkielen opetus

Perusopetuksessa oleva maahanmuuttajaoppilas

Perusopetus

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavassa opetusryhmässä tai lähikoulun perusopetusryhmässä

Perusopetuksen koulut

Perehdytys koulujärjestelmään ja koulun toimintakulttuuriin

Maahanmuuttajaoppilas ja hänen vanhempansa

Perusopetuksen koulut, ulkomaalaistoimisto, vastaanottokeskus

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma

Perusopetuksessa oleva ja sen päättävä maahanmuuttajaoppilas

Oppilaan opettajat

Suomi toisena kielenä -opetus

Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat

Perusopetuksen koulu, valmistavan opetuksen opettaja, S2-opettaja tai muu taho

Maahanmuuttajien harkinnanvarainen äidinkielen opetus

Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat

Opetuksen järjestäjän päättämä taho

Oman uskonnon opetus

Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat

Perusopetuksen koulu

Koulun oppilaskerhotyö ja muu koulun harrastustoiminta

Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat

Perusopetuksen koulu tai muu oppilaskerhotyöstä vastaava taho

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä