Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Tyrväänkylän koulun järjestyssäännöt (muokattu 22.10.2014).

1. Yleistä

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

 

a. Oppilaan oikeudet

opetukseen

Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimisen tukeen.

työrauhaan

Jokaisella koulussa työskentelevällä on oikeus työrauhaan.

oppilashuoltoon

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada sellaista oppilashuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää, sekä yksilökohtaista oppilashuoltoa. Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

kouluruokailuun

Jokaisella oppilaalla on oikeus tarkoituksenmukaiseen ja ohjattuun kouluruokailuun. Ruokailemme hyviä tapoja noudattaen.

turvalliseen ympäristöön

Jokaisella koululla työskentelevällä on oikeus turvalliseen ympäristöön ja oikeus tuntea itsensä koulussa henkisesti ja fyysisesti turvatuksi.

 

b. Oppilaan velvollisuudet

Käyttäytyä asiallisesti

Käyttäydy kohteliaasti ja ystävällisesti. Tervehdi ja käytä asiallista kieltä.

Tehdä annetut tehtävät

Pyri jokaisena koulupäivänä omaan parhaaseesi. Tee huolellisesti annetut tehtävät. Merkitse kotitehtävät tarkasti ja tee ne seuraavalle oppitunnille.

Osallistua opetukseen

Osallistu opetukseen olemalla aktiivinen ja kiinnostunut. Viittaa ja osallistu keskusteluun. Tee kysymyksiä ja kysy tarvittaessa apua.

Antaa työrauha

Ole vastuullinen ja kunnioita sekä omaa että toisten työtä. Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

Käsitellä huolellisesti kaikkien omaisuutta

Käsittele koulun omaisuutta sekä toisten omaisuutta asiallisesti. Palauta tavarat omille paikoilleen. Älä tuo kouluun tarpeettomia esineitä tai aineita.

Hoitaa omat kouluasiansa

Huolehdi omasta koulunkäynnistäsi, koulutehtävistäsi ja -välineistäsi.

 

c. Vastuu omaisuudesta

Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen. Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti. Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle. Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava koulunjohtajalle tai opettajalle. Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

 

2. Koulumatkat

Varaa koulumatkaan riittävästi aikaa, tule kouluun täsmällisesti ja noudata liikkuessasi liikennesääntöjä. Ota koulumatkalla huomioon myös muut tienkäyttäjät. Käyttäydy koulukuljetuksessa asiallisesti ja noudata kuljettajan antamia ohjeita. Aseta pyörät, sukset ym. kulkuvälineet pihassa nille varatuille paikoille. Koulun päätyttyä mene välittömästi kotiisi, ellet ole sopinut huoltajiesi kanssa toisin.

 

3. Oppitunnit

Oppitunnille tullaan ajoissa

Saavu oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä. Aseta vaatteesi ja tavarasi huolellisesti paikoilleen.

Huolehdin opiskelupaikastani ja -välineistäni

Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti ja palauta käyttämäsi esineet paikoilleen. Pidä oppikirjat ja opiskeluvälineet hyvässä kunnossa. Huolehdi, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten. Ilmoita aiheutetusta vahingosta heti opettajalle.

Noudatan opettajan antamia ohjeita

Kuuntele opettajan ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaan. Kysy tarvittaessa neuvoa.

Osallistun työskentelyyn aktiivisesti ja annan toisille työrauhan

Kunniota omaa ja toisten työrauhaa. Pyydä puheenvuoroa viittaamalla. Auta, kehu ja kannusta toisia ihmisiä. Edistä omalla toiminnallasi omaa ja muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

4. Välitunnit

Tee välitunnista mukava tauko. Huolehdi välituntivälineet käytön jälkeen omalle paikalleen.

Välitunnit vietetään koulun välituntialueella, joka on ylä- ja alapiha. Koulupäivän aikana välituntialueelta saa poistua vain opettajan luvalla. Välituntisin ollaan ulkona, ellei opettaja anna toisenlaisia ohjeita.

Oleskelu pyörien säilytyspaikoilla on kielletty. Pyöriä tai muita kulkuneuvoja ei saa käyttää välituntisin. Lumipallojen, kivien tai muiden vaarallisten esineiden heittely on kielletty. Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

 

5. Ruokailu

Tee ruokailusta miellyttävä tapahtuma itsellesi ja toisille käyttäytymällä rauhallisesti ja kohteliaasti. Noudata ruokaillessa hyviä pöytätapoja.

 

6. Turvallisuus ja hyvinvointi

Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta välittömästi koululle. Huoltajat voivat anoa oppilaalle lupaa poissaoloon. Enintään kolmen päivän poissaolon myöntää luokanopettaja ja yli kolmen päivän poissaolon koulunjohtaja.

Kiusaaminen

Koulussamme ei hyväksytä minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta on heti ilmoitettava opettajalle.

Tapaturmat

Ilmoita koulupäivän aikana tapahtuneesta tapaturmasta heti opettajalle.

Päihteet

Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja. Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

Kielletyt ja häiritsevät esineet ja aineet

Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle. Tarvittaessa opettajalla ja koulunjohtajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

 

7. Rangaistukset

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa. Kurinpitokeinoja ovat luokasta tai koulun tilaisuudesta poistaminen, jälki-istunto, opetuksen epääminen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi. Jälki-istunnosta päättää opettaja. Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista. Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi. Rehtori antaa myös kirjallisen varoituksen. Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asettama asianomainen monijäseninen toimielin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä