Vuosisuunnitelma 2023-2024

Teksti

Opetuksen yleinen järjestäminen

Pehulan koulussa noudatetaan Sastamalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Se löytyy Sastamalan kaupungin sivuilta, www.sastamalankaupunki.fi. Opetussuunnitelma on nähtävissä myös koulumme pedanet-sivustolla.

TIEDOTTAMINEN
Opettajat tiedottavat luokan asioista huoltajille henkilökohtaisesti ilmoittamallaan tavalla. Kaikkia oppilaita koskevista yhteisistä asioista huoltajia tiedotetaan Wilman välityksellä. Myös paperisia tiedotteita lähetetään kotiin tarvittaessa. Tällöin tiedotteen saa tavallisesti perheen vanhin lapsi.


LOMAN MYÖNTÄMINEN
Luokanopettaja voi myöntää oppilaalleen luvan poissaoloon loman tms. hyväksyttävän syyn takia enintään kolmen päivän ajaksi. Koulun johtaja myöntää luvat pidempiaikaisiin poissaoloihin. Loma haetaan Wilmasta löytyvällä hakemuksella. Huoltajan on huomattava, että oppilasta ei ole vapautettu oppivelvollisuuden suorittamisesta. Oppilaan on näin ollen suoritettava poissaolonsa aikaiset koulutehtävät joko ennen lomaa, sen aikana tai heti loman jälkeen luokanopettajan kanssa sovitulla tavalla.


POISSAOLOT
Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta luokanopettajalle viimeistään ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.
Poissaoloista ilmoitetaan Wilman välityksellä, tekstiviestillä tai puhelimitse. Pehulan koulussa käytössä Sastamalan kaupungin yhteinen poissaolomalli "Jokainen koulupäivä on tärkeä" sekä Poissaolorobotti.

 

Perustiedot

Koulussa toimivat esiopetusryhmä, perusopetuksen luokat 1-6, pienryhmät luokille 1-3 ja 4-6 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerho. Esiopetusta annetaan klo 9.00-13.00, hoito alkaa klo 6.30 ja päättyy klo 17.00. Esiopetus toimii väistötiloissa Puuhalan nuorisotiloissa. Koulun aamutoimintaa järjestetään klo 7.30-9.00 ja iltapäivätoimintaa klo 13.00-17.00.

 

Koulun toiminta-ajatus

Koulun tavoitteena on tarjota sekä oppilaille että henkilökunnalle turvallinen ja toiset huomioonottava työskentely-ympäristö. Monipuolisten opetusmenetelmien ja yhteisöllisten toimintamallien avulla koulun henkilökunta pyrkii kasvattamaan oppilaista yhteistyökykyisiä, vastuuntuntoisia ja oikeudenmukaisia kansalaisia. Lisäksi me koulun aikuiset haluamme oppia asioita yhdessä lasten kanssa.

Oppilaat pyritään huomioimaan yksilöinä ja heidän oppimisensa tarpeisiin vastataan mahdollisimman joustavasti heidän kehitystään ja oppimistaan tukien. Oppilaat saavat opetusta ja tukea luokanopettajilta, koulunkäynninohjaajilta, erityisopettajilta, S2-opettajalta ja opiskeluhuollon ammattilaisilta. Koululla toimivat pienryhmät tarjoavat tukea oppilaille, joiden on haasteellista työskennellä isommassa ryhmässä. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi oppisi monipuolisesti tietoja ja taitoja ja yltäisi omaan parhaimpaansa.

Arvopohjan koulukohtaiset lisäykset

Pehulan koulussa toiminnan arvopohjan muodostavat seuraavat periaatteet:

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

- Yksilöllisyyden ja peroonallisuuden huomioiminen ja erilaiset työtavat
- Positiivisuus ja myönteisyys lapsen ja aikuisen kohtaamisessa, positiivinen pedagogiikka läsnä kouluarjen eri tilanteissa
- Myönteinen vuorovaikutus ja yhteistyö lasten välillä

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

- Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen sekä huomioiminen
- Oikeudenmukaisuus, ystävällisyys ja empaattisuus koulun arjessa
- Avoin ja rehellinen yhdessä tekeminen luovat turvallisen toimintaympäristön

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

- Avoin ja joustava suhtautuminen uuteen
- Uskallus tutustua uusiin asioihin, ilmiöihin, ihmisiin, uskontoihin, kieliin ja kulttuureihin
- Erilaisuuden hyväksyminen
- Yhteispeli

Kestävän elämäntavan välttämättömyys
- Tyytyväisyys ja kohtuus kaikessa toiminnassa

Yhteistyö

- Yhteistyössä on voimaa
- Yhteistyötä sekä koulu väen kesken että lähialueiden eri toimijoiden kanssa
- Oman kotiseudun tunteminen ja arvostaminen

 

Koulun painopiste toimintakulttuurin periaatteista

Sastamalan kaupungin perusopetuksen painopistealueiksi opetussuunnitelman perusteissa olevista toimintakulttuurin periaatteista on valittu opiskeluhuolto (koululäsnäolon tukeminen, poissaolot) ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen.

Näiden lisäksi Pehulan koulussa painotetaan positiivista, rakentavaa ja monipuolista vuorovaikutusta niin oppilaiden kesken kuin aikuisten ja oppilaiden välillä. Pehulassa halutaan nähdä oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä ja monipuolistaa yhteistyömuotoja huoltajien kanssa edelleen. Huoltajien ja oppilaiden osallistaminen yleisesti tärkeätä. Pyritään vahvistamaan edelleen kaveritaitoja sekä kiusaamistilanteissa oikein toimimista. Lisäksi tavoitteena tehdä koulun arkea paremmin näkyväksi huoltajille sekä nostattaa koko koulun yhteishenkeä.

Lukuvuoden aikana koko kaupungin alueella kiinnitetään huomiota myös

- TVT-strategian jalkauttamiseen
- lukutaidon ja lukumotivaation tukemiseen

 

Järjestyssäännöt

Järjestysäännöt ovat edellytys koulun toiminnalle. Pehulan koulussa järjestyssäännöt on pohdittu yhdessä oppilaiden ja koulun aikuisten kesken. Oppilaskunnan hallitus on yhdessä oppilaskunnan ohjaavien opettajien kanssa poiminut ehdotuksista parhaiten koulun arjen sujumista tukevat säännöt, jotka on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan ja löytyvät myös koulun pedanet-sivuilta. Kiteytetty versio järjestysäännöistä on käyty läpi oppilaiden kanssa luokittain ja vanhempien kanssa vanhempainillassa.

Lukuvuoden 2023-2024 aikana tarkoitus käydä järjestyssäännöt jälleen läpi sekä oppilaiden että vanhempaintoimikunnan edustajien kanssa. Tavoitteena on selkeyttää sääntöjä ja varmistaa, että ne ovat ajantasaiset.

Henkilöstö

Pehulan koulussa työskentelee seitsemän luokanopettajaa

1.lk Virpi Kaunisto

2.lk Tanja Kallio

3.lk Essi Koivuharju

4.lk Jenni Jernman

5.lk Antti Virta

6.lk Emilia Suhonen ja Katja Kesti,

kaksi erityisluokanopettajaa

2.-4.pr Sanna Hinkkanen

5.-6.pr Ella Ollila,

esikouluopettaja

Tuija Laurinmäki, 

neljä koulunkäynninohjaajaa

Mervi Pelttari

Katja Rouvinen

Eija Sairanen

Jussi Virtanen,

yksi lastenhoitaja

Satu Inkinen,

esikouluavustaja

Jenna Ala-Pappila,

kouluterveydenhoitaja (1-2 pv/vko)

Kirsi Koivuniemi,

koulupsykologi (0,5pv / vko)

Sipi Kylmälä,

koulukuraattori (1pv /vko)

Miia Koivuniemi,

kiinteistönhoitaja

Fredrik Torkkeli,

keittiön palvelutyöntekijä

Teija Palonen ja 

siistijä

Päivi Hirvonen.

Ruotsinopettaja Anne-Marie Roos on tavattavissa kahdesti viikossa. S2-opettaja Päivi Tabell toimii koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Lisäksi S2-opetusta antavat Virpi Kaunisto ja Essi Koivuharju.


Opetusjärjestelyt poikkeustilan aikana

Poikkeusolojen aikana lähiopetusta järjestetään halukkaille 1-3.luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille sekä valmistavan opetuksen oppilaille. Muut oppilaat saavat etäopetusta. Etäopetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Etäopetuksen järjestämiseen liittyen kouluja on ohjeistettu erillisillä toimintaohjeilla.

Työajat

Sastamalan peruskouluissa noudatetaan sivistyslautakunnassa vahvistettua tuntijakoa ja lukuvuosittaisia työ- ja loma-aikoja. Työajat luokka-asteittain määräytyvät sen mukaisesti.

Koulujen työ- ja loma-ajat sekä jaksotus

Lukuvuoden työajat
syyslukukausi 10.8.-22.12.2023
kevätlukukausi 8.1.-1.6.2024

Loma- ja vapaapäivät
syysloma 16.-20.10.2023 (viikko 42)
itsenäisyyspäivä 6.12.2023 
joululoma 23.12.2023-7.1.2024
talviloma 26.2.-1.3.2024 (viikko 9)
pääsiäinen 29.3.-1.4.2024
helatorstai 9.5.2024


Koulun päivittäiset työajat: tuntien alkamis- ja päättymisajat

Pehulan koulun oppitunnit ja ruokailuajat

Esiopetus klo 9.00-13.00. Esioppilaiden aamuhoitoa järjestetään klo 6.30-9.00 ja iltapäivähoitoa klo 13.00-17.00. Ruokailuajat: aamupala klo 8.15, lounas klo 11.15 ja välipala klo 14.00.

Koulun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään klo 7.30-9.00 ja klo 13.00-17.00. Koulun aamupäivätoiminnassa aamupala on klo 8.15 ja iltapäivätoiminnassa välipala on klo 13.00.

Oppitunnit

1. oppitunti

08.00-08.45

2.-3. oppitunti

09.00-10.30

ruokailu ja välitunnit

10.30-11.30

4.-5. oppitunti

11.30-13.00

6.-7. oppitunti

13.15-14.00/14.05-14.50

 

1.-2. lk

Oppitunnit

Kello

1.-2.

9.00-10.30

Ruokailu ja ulkoilu

10.30-11.30

3.-4.

11.30-13.00

Välitunti

13-13.15

5. 

13.15-14.00

 

3.-4. lk

1.

8.00-8.45

2.-3.

9.00-10.30

Sisävälitunti

10.30-10.45 

Ruokailu

10.45-11.00 

Välitunti

11.00-11.30 

3.-4.

11.30-13.00

Välitunti

13.00-13.15

6.-7.

13.15-14.00/14.50

 

5.-6. lk

1.

8.00-8.45

2.-3.

9.00-10.30

Välitunti

10.30-11.00

Ruokailu

11.00-11.15

Sisävälitunti

11.15-11.30

4.-5.

11.30-13.00

Välitunti

13.00-13.15

6.-7.

13.15-14.00/14.50


Työjärjestys

Työjärjestykset nähtävillä huoltajille sekä oppilaille Wilmassa.

Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta

Pehulan koulussa järjestetään lukuvuoden aikana monenlaista toimintaa, joka tukee oppimista. Esimerkkeinä näistä mm. koko koulun ja luokkien omat teemapäivät, retket lähiympäristöön, urheilutapahtumat sekä päivä- ja yöleirikoulut seurakunnan kanssa tehtävänä yhteistyönä. Näistä ilmoitetaan huoltajille etukäteen silloin, kun toiminnot tapahtuvat tavallista koulupäivää pidemmissä/lyhyemmissä pätkissä tai edellyttävät oppilailta erityisvalmistautumista tai tavallisesta poikkeavaa vaatetusta/materiaalia tms. Kotitiedote koskee tällöin päivän sisältöjä, aikataulutusta sekä mahdollisia tavallisesta poikkeavia kuljetuksia.

Osa opetuksesta voidaan järjestää luokkahuoneiden ja koulun ulkopuolella sekä iltakouluna työjärjestyksestä poikkeavana ajankohtana.

Kotiseudun ja lähitienoon luontoa, liikelaitoksia ja yrityksiä voidaan tehdä tutuiksi mm. opintokäyntien ja vierailujen kautta joko kävellen, pyöräillen ja taksi- tai linja-autokuljetuksilla.

Myös Pehulan koulun oppilaskunnan hallitus järjestää lukuvuoden aikana työjärjestyksestä poikkeavia tapahtumia.

Työjärjestyksestä poikkeva opetus voi pitää sisällään muutoksia lukuvuoden aikana. 

Työjärjestyksestä poikkeava opetus

Elokuu

Harrastemessut 18.8.

Koulurauhan julistus 23.8. 

Luokkakohtaisia museovierailuja

Pesisauto 30.-31.8.

Syyskuu

Srk:n aamunavaus

Yrittäjyyspäivä 5.9.

Huoltajien ilta 6.9.

Liikenneturvallisuusviikko 11.-15.9. (luokat huomioivat viikon teeman haluamallaan tavalla, pyörärata)

Luokkakohtaisia museovierailuja

Suunnistuspäivät Eräperkoon 28.-29.9. (Kodin ja koulun päivä)

Hammashoitajan tunnit 1., 3., ja 5. lk

Luokkakohtaisia metsä- ja luontoretkiä, esimerkiksi pururadan maastoon sekä Puurijärvelle

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

KOR-kokous

Loka- ja marraskuu

Srk:n aamunavaus

Luokkakohtaisia metsä- ja luontoretkiä, esimerkiksi pururadan maastoon sekä Puurijärvelle

Elokuvaviikko 2.-8.10. (luokat huomioivat viikon teeman haluamallaan tavalla)

Pelastautumisharjoitus

Syysloma viikolla 42

Kulttuuriviikot Sastamalassa vko 42-44

i) 1.-2.lk musiikkipaja ja esitys

ii) 3.lk draamapaja

iii) 4.lk sanataidepaja

iv) 5.lk museovierailu 15.11.

v) 6.lk elokuvatyöpaja

vi) Kulttuuriviikko huipentuu Lankkutapahtumaan 18.11.

Päihdekasvatusviikko 45

19.11. Yllätysten yön tapahtuma koululla (vanhempaintoimikunta)

Lasten oikeuksien päivä 20.11., päivänavaus salissa

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja ja metsäretkiä esimerkiksi Puurijärvelle tai pururadan maastoon

Joulukuu

Srk:n aamunavaus

Joulukirkko 21.12. Keikyän kirkossa

i) Elämänkatsomustietoa opiskeleville oppilaille korvaava hetki koululla + yhteinen lyhtykävely

Pikkujoulut 22.12.

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Tammikuu

Srk:n päivävänavaus

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Helmikuu

Srk:n päivänavaus

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Mediataitoviikko (luokkakohtaiset huomioinnit, sanomalehtitilaukset)

Talviliikuntapäivä 14.2. 

Talvilomaviikko vko 9

Maaliskuu

Srk:n päivänavaus

Päihdekasvatustunnit, 6. lk

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Huhtikuu

Via Dolorosa-pääsiäisvaellukset Vammalan srk-talossa, 2. ja 4. lk

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Lukutaitoviikko 22.-28.4.

Yläkouluesittelyt, 6.lk

Vappuhulinaa (oppilaskunta) 30.4.

Luokkakohtaisia metsä- ja luontoretkiä, esimerkiksi pururadan maastoon sekä Puurijärvelle

Toukokuu

Srk:n päivänavaus

Yleisurheilupäivä 10.5. 

Yrityskylä, 6. lk

Äetsän kouluun tutustuminen, 6. lk

Luokkaretkipäivät helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa 3.-6.lk ja Raunion pihapiirissä 1.-2.lk

Luokkakohtaisia kirjastovierailuja

Luokkakohtaisia museovierailuja

Luokkakohtaisia metsä- ja luontoretkiä, esimerkiksi pururadan maastoon sekä Puurijärvelle

Otamus-seikkailu, 5. lk

Kevätjuhla 29.5. klo 17.30

Päätöstilaisuus 1.6.

 

Kerhotoiminta

Pehulan koulussa järjestetään seuraavia kerhoja:

Kaupungin liikuntatoimen järjestämä liikuntakerho, joka on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille. Kerhon vetäjinä toimivat liikuntatoimen liikunnanohjaajat. Ajankohta perjantaisin klo 13.15-14.15.

Suomen mallin harrastekerhot: Tassukerho 1.-5.lk (maanantaisin klo 14.15-15.15) ja mysteerikerho 1.-2.lk (keskiviikkoisin klo 13.30-14.30). Pehulan koulun oppilaat voivat osallistua myös Suomen mallin - etäkerhoihin sekä Pukstaavilla järjestettävään kerhotoimintaan.

Seurakunnan askartelukerho (maanantaisin klo 14-15)

Lisäksi lukuvuoden aikana vaihdellen tarjolla Jalkapallokerho 3.-5.lk (kutsukerhona), Antin säbäkerho sekä Kepparikerho 5.lk.

Koululla järjestettävistä kerhoista tiedotetaan huoltajia Wilma-viesteillä.

Koulun ulkopuolella annettava opetus

Koulun ulkopuolella annettavaa opetusta on koko koulun ja luokkien omina teemapäivinä tehtävät retket, muut retket, yökoulut ja leirikoulut. Myös oppitunteja voidaan järjestää koulun rajojen ulkopuolella. Koulun lähiympäristöä ja lähellä sijaitsevia liikunta- ja retkikohteita pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia paikkoja ovat mm. Honkolan urheilukenttä, Äetsän alueen kukkapellot, Lammelan latumaja ja sen ympäristö, Patsaspuisto, Metsästysmaja Eräperko lähimetsineen, koulun läheiset pellot ja Kemiran palloiluhalli ympäristöineen ja frisbeegolfratoineen.

Koulun ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta koteihin tiedotetaan Wilmassa. Viestissä kerrotaan päivän sisällöistä, aikatauluista sekä mahdollisista kuljetuksista.

Oppilailla on tänä lukuvuonna uimahallivuoroja 2-4 krt kevätlukukaudella/luokka.

Muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat

OPPILASHUOLTO

Oppilashuoltotyötä tehdään Pehulan koululla joka päivä luokanopettajien, koulunkäynninohjaajien ja koulun johtajan toimesta. Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korvaavaa toimintaa. Oppilashuollollisissa asioissa koulu pyrkii hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön kotien kanssa. Tavoitteena on tarvittavan tuen tarjoaminen ja mahdollistaminen oppilaalle oppimisen edistämiseksi.

Pedagoginen tiimi huolehtii oppilashuollosta silloin, kun kysessä ovat oppilaan oppimiseen liittyvät asiat, jotka eivät ota ratketakseen tukiopetuksella, keskusteluilla oppilaan kanssa tai yhteydenpidolla oppilaan kotiin tai kun haasteet ovat muuten pitkään jatkuneita ja toistuvia. Koulun pedagogisen tiimin muodostavat koulun johtaja ja erityisluokanopettaja, luokanopettaja ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan myös koulukuraattori tai koulupsykologi. Pedagoginen tiimi kokoontuu säännöllisesti joka tiistai klo 8.00-9.00. Ajanvaraus tiimiin tehdään opettajien huoneessa olevaan listaan. Tiimiin tuotavasta asiasta tiedotetaan oppilaan huoltajia Sastamalan kaupungin oppilashuollollisten ohjeiden mukaisesti.

Tarvittaessa koolle voidaan kutsua myös monialainen työryhmä, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan asiaa laajemmin.

Kaksi kertaa lukuvuodessa koululla kokoontuu myös koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka kokoonpanoon kuuluvat mm. koulun johtaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, -psykologi, luokanopettajaedustaja tai tarpeen tullen kaikki opettajat, kiinteistönhoitaja ja oppilaskunnan hallituksen jäsenistöä sekä vanhempaintoimikunnan edustajat. Kor-kokoontumisessa käsitellään koko kouluyhteisöön liittyviä oppilashuollollisia asioita. Näissä tapaamisissa käsitellään koulutyöhön ja terveyteen liittyvien kyselyiden tuloksia ja koulutoiminnan sekä -ympäristön turvallisuutta ja viihtyvyyttä ja mietitään toimenpiteitä näissä esiin tulleiden asioiden parantamiseksi. 

 

Kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt

Kodin ja koulun yhteistyön perustana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä huomioidaan erilaiset perheet sekä heidän tiedon ja tuen tarpeensa. Yhteistyö onnistuu parhaiten koulun henkilöstön ja huoltajien rakentavan vuorovaikutuksen sekä monipuolisen viestinnän avulla. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Muistetaan huolehtia siitä, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi.

Huoltajan vastuulla on seurata lapsensa koulunkäyntiä säännöllisesti sekä toimia yhteistyössä koulun kanssa. Koulun tiedotuskanavana toimii pääsääntöisesti Wilma ja sen käyttöä edellytetään jokaisen oppilaan huoltajilta. Wilmaan kirjataan mm. oppilaan poissolot, tehdään tuntimerkintöjä, tiedotetaan kokeista, tapahtumista ja poikkeuksista työjärjestyksessä. Myös koko koulua koskevat tiedotteet tulevat Wilmaan.

Tarvittaessa huoltajille soitetaan ja/tai kutsutaan koululle keskustelemaan oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Myös huoltajilta toivotaan yhteydenottoa koululle silloin, jos jokin asia mietityttää lapsen oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai perheessä on tapahtunut jokin muutos, joka saattaa vaikuttaa oppilaan koulunkäyntiin. Erityisen tärkeää on ottaa yhteyttä kouluun, jos hiukankaan epäilee oppilaaseen kohdistuvan kiusaamista.

Tavoitteena kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä on kasvatusvastuun jakaminen ja keskinäinen tukeminen niin, että oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus lisääntyvät ja kehittyvät. Koulu myös pyrkii osaltaan edistämään ja tukemaan perheitä, jotta he löytävät tarvittaessa oikean koulun ulkopuolisen tuen.

Tänä lukuvuonna pyritään yhteistyötä lisäämään ja tehostamaan. Syksyn aikana koulun henkilökunta ja vanhempaintoimikunta istuvat yhdessä alas suunnittelemaan ja sopimaan yhteistyömuodoista.

Pehulan koulun ja kodin yhteistyö lukuvuonna 2023-2024 pitää sisällään ainakin:

- Vanhempainilta 6.9.2023 
- Kodin ja koulun päivä Eräperkossa suunnistuksen merkeissä
- Tarvittavat oppimissuunnitelmatapaamiset sekä hojks-palaverit syys-lokakuun aikana
- Yllätysten yö 
- Arviointipalaverit marras-tammikuussa
- Joulukirkko / muu korvaava hetki koululla
- Yleisurheilupäivä toukokuussa
- Oppimissuunnitelmien sekä hojksien toteutumisen arviointi huhti-toukokuun aikana
- Kevätjuhla 
- Järjestyssääntöjen muokkaaminen

Mahdollisuuksien mukaan huoltajia pyydetään myös muihin tapahtumiin mukaan. Huoltajilta toivotaan myös monipuolista osallistumista koulutyöhön sekä kouluarjen suunnitteluun ja toteutuksen arviointiin. Osallistuminen ja vaikuttaminen voi tapahtua vanhempaintoimikuntatoiminnan kautta tai olemalla suoraan yhteydessä koulun henkilöstöön & osallistumalla yhdessä sovittuihin hetkiin ja tapahtumiin.

 

Lukuvuoden 2023-2024 yhteiset painopisteet perusopetuksessa

Lukutaidon ja lukumotivaation vahvistaminen

Esimerkkejä ja ehdotuksia luokissa tehtävästä työstä:
Luokissa voi olla käytössä erilaisia järjestelmiä, joiden avulla tehdään näkyväksi luetut kirjat. Kirjan lukemiseen voidaan liittää tehtävä/tehtäviä. (pulpettikirjat)

Säännöllisesti lukuvuoden aikana tempauksia oppilaille (lukubingo, lukupassi), jotka kannustavat lukemisen pariin. Lukuminnuuttien keräämisestä luokassa yhteinen palkinto tai kannustin. Tämä voi olla luokan yhteinen projekti tai oppilaskohtainen. 

Lue mulle-hankkeen ideoiden hyödyntäminen opetuksessa.

Kirjaston käyttö suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. 

Kummitoiminnan hyödyntäminen: isot ja pienet lukevat yhdessä.

Luokissa parilukemiseen ja vaihteleviin lukutapoihin innostaminen. 

Lukuläksyn tehokas kontrollointi koulussa jaksottain tai kuinka omalle luokalle soveltuu.

Pulpettikirjaan liittyvä tehtävä tai tehtävät mahdollisuuksien mukaan tai ainakin yksi kokonaisuus lukuvuoden aikana.

Luokittaiset kirjavinkkaukset, kirjastojen sähköiset kirjavinkkaukset ja koottujen materiaalien hyödyntäminen. 

Oppikirjoissa tai digimateriaaleissa olevien vinkkausten ottaminen omaan opetukseen. 

Pukstaavi.fi/ opetusmateriaalin hyödyntäminen.

Lukukaverin askartelu pienillä. 

Säännöllinen ääneenlukeminen luokissa, sekä opettajan ääneenlukeminen että oppilaan oma lukeminen.

 

TVT-strategian jalkauttaminen jatkuu (mm. oppilaskoneet, Google-ympäristö, Uudet lukutaidot, tvt-ops)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Pehulan koulussa oppilaat otetaan huomioon yksilöinä heidän tuen tarpeensa erityisesti huomioiden. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen.

Yleinen tuki: Opetusta eriytetään eri keinoin oppilaan tuen tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa annetaan tukiopetusta, oppimiseen apuvälineitä ja satunnaista erityisopetusta. Opetettavaa oppiainesta voidaan eriyttää ylös- tai alaspäin, tehtäviä mukauttaa ja muokata sekä mahdollistaa osaamisen osoittaminen monipuolisin keinoin. Annettu tukiopetus/erityisopetus kirjataan Wilmaan. Yleisen tuen antamisesta ja pedagogisista asiakirjoista vastaa luokanopettaja.

Tehostettu tuki: Opetusta eriytetään eri keinoin oppilaan tuen tarpeiden mukaisesti. Tukiopetus ja mahdollinen laaja-alainen erityisopetus on säännöllistä ja jatkuvaa. Tukiopetus ja oppilaan saama erityisopetus kirjataan Wilmaan. Yksi tehostetun tuen muoto on jonkin aineen opiskelu pienryhmäopetuksessa tai osallistuminen laaja-alaisen erityisopettajan oppitunneille viikoittain. Opetettavaa oppiainesta eriytetään joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa ylös- tai alaspäin, tehtäviä mukautetaan oppilaan taito- ja tavoitetasoa vastaaviksi ja muokataan tarpeen tullen kokeita ja osaamisen osoittamisen tapoja monipuolistetaan. Oppilalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma laaditaan oppilasta opettavien opettajien yhteistyönä. Pedagogisista asiakirjoista vastaa pääasiassa luokanopettaja. Tarvittaessa hän saa apua erityisopettajalta. Oppilaalle voidaan asettaa erityiset painoalueet yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Erityinen tuki: Opetusta eriytetään eri keinoin oppilaan tuen tarpeiden mukaisesti. Tässä vaiheessa tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus eivät tue oppilasta riittävästi. Oppilas tarvitsee jatkuvampaa ja laajempaa tukea kuten koulunkäyntiohjaajan palveluita, kuljetuspalveluita, pienryhmäopetusta useammassa oppiaineessa tai muita tuen muotoja. Oppiaineiden yksilöllistämistä pohditaan tarvittaessa. Pedagogisista asiakirjoista vastaa erityisluokanopettaja tai luokanopettaja ja erityisopettaja työparina riippuen siitä, mikä on oppilaan pääasiallinen opiskeluryhmä. HOJKS laaditaan oppilasta opettavien opettajien yhteistyönä.

Koulun yhteistyöverkostot

Pehulan koulu tekee yhteistyötä joka lukuvuosi Sastamalan seurakunnan, Sastamalan helluntaiseurakunnan ja Sastamalan kirjaston kanssa. 

Koulu tekee yhteistyötä myös alueen harrastustoimijoiden ja yrittäjien kanssa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm.:

Nuorisotoimi

Sastamalan 4H

Keikyän VPK

Sastamalan opisto

Äetsän jousiampujat ry

Keikyän korvenkävijät ry

FC-57

Tmi Sari Viljanen

Keikyän yritys ry

Äetsän kunto ry

Suunta-Sepot

Sastamalan musiikkiopisto

K-Market Pentinkulma

Kirami

Keikyän kyläseura

 

Yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Kemira Chemicals, jonka liikuntahallia koulu saa käyttää liikuntatunneilla. 

Koulun toiminnan kehittämiskohteet

Laatutyön perusteella lukuvuosien 2023-24 kehittämiskohteiksi valikoituivat huoltajien osallistaminen, järjestyssääntöjen tarkistaminen sekä oppilaiden osallistaminen.

Perusopetuksen laatutyön myötä koulumme tavoitteena on entisestään kehittää koulumme huoltajien osallistamista. Lukuvuoden aikana pyritään tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä kotien kanssa saamalla heidät mukaan mm. opetuksen suunnitteluun ja osallistumaan aktiivisesti erilaisiin kodin ja koulun yhteisiin tapahtumiin sekä oman huolettavansa koulunkäyntiin liittyvien asioiden käsittelyyn. Kannustamme huoltajia osallistumaan koulun vanhempaintoimikuntatoimintaan. Pyrimme siis vahvistamaan osallisuutta ja tukemaan yhteisöllisyyteen kasvamista. Syksyllä 2023 koulun henkilökunta ja vanhempaintoimikunnan edustajat kokoontuvat yhdessä miettimään yhteistyön muotoja ja toteutustapoja.

Lisäksi tavoitteena on tehdä koulun arki näkyväksi huoltajille lisäämällä yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä tehostamalla tiedottamista koulun tapahtumista ja arjesta muun muassa Peda.netissä sekä koulun Instagram-kanavalla.

Toinen laatutyön myötä esiin noussut tavoite on järjestyssääntöjen läpikäynti ja uusiminen tarvittavilta osin. Järjestyssääntöjen laadintatyöhön osallistetaan myös sekä oppilaat että huoltajat.

Kolmantena kehittämiskohteena on oppilaiden osallistaminen koulun toimintoihin entistä tehokkaammin ja koko koulun yhteishengen nostattaminen. Tämä tapahtuu jo totutuilla toiminnoilla, mutta myös uusilla tavoilla, mm.

i) Mukana järjestyssääntöjen uudistamisessa

ii) Yrittäjyyspaneeli

iii) Oppilaskuntatyö

iv) Verso-toiminta

vi) Välkkäritoiminta, välituntilainaamo

vii) Suunnitteluun mukaan

(1)  Monipalvelukeskuksen leikkipiha

(2)  Tapahtumat

viii) Ruokalajärjestäjät

ix) Liikkuva koulu - tempaukset

x) Retket ja tapahtumat, yhteiset teemapäivät

xi) Monialainen oppimiskokonaisuus

 

Toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, toimintaperiaatteet

-Toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa. Se on kokonaisuus, joka rakentuu

• työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta
• johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
• yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä
• pedagogiikasta ja ammatillisuudesta
• vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä.

Pehulan koulussa keskusteluja toimintakulttuurista käydään mm. henkilökuntakokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa sekä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Erilaisia koulun käytäntöjä tehdään mahdollisuuksien mukaan näkyväksi kirjaamalla ne ja tarkastelemalla kirjattuja käytäntöjä ja niiden toimivuutta säännöllisesti mm. henkilökuntakokouksissa ja esimerkiksi koulukohtaisissa yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä (KOR).

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Koulun tiloja pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti ja erityisesti sisävälitunneilla huomioidaan aulatilojen, käytävien ja salin tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Koulun pihaa pyritään kohentamaan enstistä toimivammaksi yhteisen suunnittelun avulla.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on ohjata oppivaa yhteisöä toimimaan keskenään.

Tässä yhteistyössä nousevat esiin mm. hyvinvointi ja turvallinen arki, vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, osallisuus ja demokraattinen toiminta, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus sekä vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen.

Monialainen oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa:

 • kokonaisopetuksena
 • muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
 • suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen sisältyy useampia oppiaineita
 • jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
 • rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti
 • toteutetaan järjestämällä toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja ym.

Pehulan koulun monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuonna 2023-24:
Hyvinvointi

Toteutetaan yksittäisinä teemapäivinä, joiden teemat ovat yhteisöllisyys ja kaverisuhteet (arjen selviytymistaidot), lepo ja uni, media ja ruutuaika, rentoutuminen ja rauhoittuminen, ravinto sekä harrastukset. Toiminta tapahtuu useimmiten luokkaparityöskentelynä tai useamman luokan / koko koulun yhteistyönä.

Monialainen oppimiskokonaisuus sisältää mm. suomen kieltä, matematiikkaa, kuvataidetta, käsitöitä, yhteiskuntaoppia, ympäristötietoa, englantia, liikuntaa ja liikennekasvatusta. Huomiota kiinnitetään myös ruokakasvatukseen sekä tunnetaitoihin. Toiminta vaihtelee hieman luokittain.

Arviointi toteutetaan itse- ja vertaisarvioinnein ja suoriutuminen otetaan huomioon jokaisen oppiaineen arvioinnissa. Erityisesti monialaisessa oppimiskokonaisuudessa arvioidaan oppilaiden ryhmätyö- ja työskentelytaitoja. Myös oppiaineiden sisällölliset tavoitteet huomioidaan. Lopuksi monialaisesta oppimiskokonaisuudesta pyydetään palaute oppilailta.

Hyvinvoinnin vuosikello

Kuukausittain vaihtuvat hyvinvoinnin teemat, jotka näkyvät erityisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden teemapäivinä. Kuukausittaisia teemoja huomioidaan kuitenkin muutoinkin opetuksessa, sen suunnittelussa ja järjestämisessä.
  • Elokuu: Harrastukset ja ryhmäytyminen (sekä ravinto)
  • Syyskuu: Liikennekäyttäytyminen
  • Lokakuu: Kaverisuhteet, arjen selviytymistaidot
  • Marraskuu: Tunnetaidot
  • Joulukuu: Yhteisöllisyys
  • Tammikuu: Positiivinen ajattelu
  • Helmikuu: Media ja ruutuaika
  • Maaliskuu: Rentoutuminen ja rauhoittuminen
  • Huhtikuu: Vahvuudet, toiveet ja unelmat
  • Toukokuu: ArviointiOsallisuus

Koulun arjessa oppilaiden tulee kokea, että he tulevat kuulluksi. Heille on myös tarjottava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin ja ratkaisuihin. Ennaltaehkäisevän oppilashuollon näkökulmasta katsottaessa on tärkeää, että oppilaat otetaan mukaan kouluyhteisöön aktiivisina toimijoina ja kehittäjinä.

Osallistuminen on myös oppimista ja myös aikuiset oppivat yhdessä oppilaiden kanssa. Osallistuminen kehittää oppilaiden kykyä kertoa omat mielipiteensä rakentavasti ja ottaa toisten mielipiteet huomioon. Samalla opitaan, miten yhteisiä päätöksiä tehdään ja miten toimitaan yhteisöllisesti. Kun oppilas kokee pääsevänsä vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin, sillä on motivoiva vaikutus koulunkäyntiin. Samalla sillä on positiivinen vaikutus oppilaiden kouluviihtyvyyteen.

Osallistava toiminta Pehulan koulussa

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Tarvittaessa useimminkin. Oppilaskunta ottaa osaa koulun asioihin ja päätöksen tekoon sekä ovat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä koulun toimintaa sekä teemapäiviä.

Koulussamme on kummioppilastoimintaa. Viidesluokkalaiset toimivat esikoululaisten kummeina ja kuudesluokkalaiset ykkösluokkalaisten. Kummioppilastoiminnan tarkoituksena on isompien oppilaiden toimiminen pienempien oppilaiden esimerkkinä ja tukena. Kummioppilastoiminta kehittää oppilaiden vastuuntuntoa ja toisista huolehtimisen taitoja. Isompi kummioppilas tuo turvaa ja edistää oppilaiden yhteisöllisyyttä.

Lisäksi koulussamme toteuteaan luokkaparityöskentelyä ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä.

Osa koulumme oppilaista toimii digiagentteina ja auttaa tarvittaessa muita oppilaita tietokonetyöskentelyssä.

Koulumme oppilaista osa toimii myös VERSO-oppilaina, jotka sovittelevat oppilaiden välisiä pieniä ristiriitoja.

Olemme Liikkuva koulu ja sen puitteissa toteutamme monenlaista yhteisöllistä toimintaa koko lukuvuoden ajan. Liikkuvan koulun toimintaperiaatteen mukaisesti osa oppilaista toimii välkkärikavereina, välituntilainaamon hoitajina ja välituntitoiminnan ohjaajina. Toiminta vaihtelee hieman vuosittain. Tänä vuonna koulutetaan myös VAMOS-välkkäriliikuttajia.

Kaiken tämän tarkoituksena on lisätä oppilaiden osallisuutta ja tunnetta siitä, että pidämme yhdessä huolta kouluviihtyvyydestämme. Kiusaamisen on myös todettu vähenevän yhteisöllisen toiminnan myötä. Oppilaat tuntevat paremmin toinen toisensa.

 

Kummitoiminnan tavoitteita ja sisältöjä

Kummitoimintaa Pehulan koulussa lukuvuonna 2023-2024

Kummitoiminta sisältää paljon erilaista toimintaa kummioppilaiden kanssa. Kummioppilasparit muodostuvat eskari/5.lk sekä 1.lk/6.lk oppilaista.

KUMMITOIMINTA esikoulu & 5.lk

- Kummitoimintaa toteutetaan joka kuukausi

- Lukuvuonna 2023-2024 kummitunnit useimmiten torstaisin

- Tavoitteena molemminpuolinen yhteistyön ja rakentavan vuorovaikutuksen lisääntyminen sekä isompien oppilaiden sitoutumisen ja vastuuntunnon lisääntyminen huolehtimaan pienemmistä ja tämän kautta pienempien helpompi sopeutuminen kouluyhteisöön.

Syyslukukausi

- tutustumisleikkejä

- ajankohtaisia askarteluja

- yhteisiä lukuhetkiä

- yhteisiä lautapelejä

- liikunnallista toimintaa temppuradalla

- vuodeaikaan soveltuvia ulkoliikuntatuokioita

- yhteinen jouluinen elokuvatuokio

Kevätlukukausi

- ajankohtaisia askarteluja

- yhteisiä lukuhetkiä

- yhteisiä lautapelejä

- liikunnallista toimintaa temppuradalla

- vuodeaikaan soveltuvia ulkoliikuntatuokioita

- yhteinen eväsretki lähipuistoon

 

KUMMITOIMINTA 1.lk & 6.lk

- Kummitoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti kuukausittain

- Lukuvuonna 2023-2024 kummitunnit useimmiten torstaisin klo 13.15-14

- Toiminnan tavoitteina:

• Eri ikäisten koululaisten välinen yhteistyö ja sitä kautta hyvän yhteishengen luominen oppilaiden välille.

• Hälventää pienten oppilaiden kokemaa jännitystä koulun alkuun ja isompiin oppilaisiin liittyen.

• Harjoituttaa isoja oppilaita kohtaamaan mukavalla tavalla ja empaattisesti pienempiä.

• 6.lk oppilaat toimivat opettajan apuna ohjaamassa 1. luokkalaisia esimerkiksi tietokoneelle kirjauduttaessa, luistimia solmittaessa yms.

• Toiminta voi pitää sisällään lisäksi esimerkiksi yhteisiä luku- ja pelihetkiä, yhteistä liikkumista tai retkeilyä, askartelua ja yhteistä aikaa välitunneilla.

 

Oppilaskuntatoiminta

Koulussa toimii oppilaista muodostettu oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Sen avulla koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan, saada kokemusta vastuunantamisesta sekä harjoitella päätöksentekotaitoja.

Kaikki koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Kukin luokka valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä oppilaskunnan hallitukseen. Varsinaisille jäsenille valitaan luokittain vielä varajäsenet.

Oppilaskunta ideoi koko koululle yhteistä toimintaa kuten erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja kilpailuja. Lisäksi oppilaskunta osallistuu koulun arkea koskevaan päätöksentekoon, kuten sääntöjen laatimiseen, toiveruokailuun ja oppimisympäristön kehittämiseen. Oppilaskunta voi myös ottaa kantaa esimerkiksi koulu- ja lomapäivien suunnitteluun. 

Oppilaskunnan edustajat osallistuvat Sastamalan alueen lasten huippukokoukseen, jossa myönnetään kouluille rahaa kouluviihtyvyyttä parantaviin hankkeisiin. Lisäksi oppilaskunta ottaa osaa kaupungin yhteisiin oppilaita koskeviin kannanottoihin. Oppilaskunnan kautta voidaan laittaa eteenpäin lähialueen kehittämistä koskevia aloitteita. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat myös koulun KOR-kokouksiin.

 

Liikuntavuosikello

- Välitunnit liikunnallisimmiksi (elämää areenan ulkopuolella?)
- Oppilaiden osallistaminen liikunnallisten välituntien kehittelyssä ja toteuttamisessa
- Istumisen tauottaminen
- Vamos-välkkätoimintaan tutustuminen

Syksy 1

Koulumatkakampanja/pyörärata

Välkkäkaveritoiminta (isot leikittävät)

Välinelainaamo. Oppilaskunta mukaan.

Yhteinen liikunnallinen aamunavaus

Syksy 2

Temppurata salissa (käytössä myös välitunteina.)

Yhteinen liikunnallinen aamunavaus (keskusradio?)

Vinkkejä tuntivälipalajumppiin

Välkkäkaveri

Välinelainaamo

Tonttujahti

Kevät 1

Talvinen liikuntatempaus

Koulun yhteinen talviliikuntapäivä

Välkkäkaveri

Välinelainaamo (lapiot mukaan)

Pääsisäistipu- ja vappukukkajahti

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat ilmoittautua 1.-2. –luokkalaiset sekä erityisen tuen oppilaat. Pehulan koululla ryhmä toimii koulupäivinä klo 7.30 – 9.00 ja klo 13.00 -17.00 välisenä aikana lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä ja koulun päätöspäiviä. Ryhmän ohjaajina toimivat koulun koulunkäyntiavustajat Katja Rouvinen, Eija Sairanen, Mervi Pelttari ja Jussi Virtanen. Apip-toiminta tapahtuu pääsääntöisesti koulurakennuksessa erillisessä luokkatilassa. Aamupala tarjotaan maksusta klo 8.15 ja välipala klo 13.00 koulun ruokasalissa.

 • Ryhmän toiminta käynnistyy lukuvuoden alkaessa, mikäli hakijoita on vähintään viisi aamupäiväryhmään ja vähintään seitsemän iltapäiväryhmään. Ryhmän toiminta päättyy, mikäli toimintaan osallistuvien lasten lukumäärä jää kahden peräkkäisen kuukauden ajan alle em. lukumäärän. 
 • Oppilaan kuljetuksista kotoa aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin vastaa huoltaja. Lapsi voi myös itse kulkea matkan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien ja vanhempien keskinäisellä sopimuksella.

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti internet-pohjaisessa Wilma-ohjelmassa osoitteessa https://wilma.sastamalankaupunki.fi
· Linkki aamu- ja iltapäivätoiminnan sähköiseen hakemukseen aukeaa Wilmaan kirjautumisen jälkeen kohdasta ”Hakemukset ja päätökset” ja sieltä oikean laidan kohdasta ”Tee uusi hakemus”.

 • Toimintaan voi hakea myös Sastamalan kaupungin kotisivuilta tulostettavalla paperilomakkeella, joka toimi­tetaan Kasvatus- ja opetuskeskukseen. Lomake löytyy osoitteesta www.sastamala.fi -> Palvelut –> Lapset ja nuoret.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Pehulan koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma on nähtävissä koulunjohtajan toimistossa ja toimintasuunnitelma aamu- ja iltapäivätiminnan tiloissa. Lukuvuonna 2023-24 lukuvuosisuunnitelma ja toimintasuunnitelma tullaan jakamaan myös apip-toiminnassa mukana olevien oppilaiden koteihin tiedoksi.

Vanhempainyhdistys

Koululla toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Vanhempaintoimikunnan edustaja käytti koko koulun yhteisessä vanhempainillassa puheenvuoron, jossa hän esitteli toimikunnan toimintaa sekä kutsui uusia, innokkaita jäseniä mukaan. Vanhempaintoimikunnalla on puheenjohtaja ja sihteeri sekä rahastoinhoitaja. Lukuvuoden 2023-24 tavoitteena on, että vanhempaintoimikunta järjestäytyisi vanhempainyhdistykseksi.

Vanhempaintoimikunta auttaa ja tukee koulua kasvatus- ja opetustyössä ottamalla osaa tarpeen tullen koulun järjestyssääntöjen laatimiseen, koulujen työaikojen pohtimiseen ja retkien sekä erilaisten hankintojen tukemiseen. Vanhempaintoimikunta voi ottaa myös kantaa erilaisiin asioihin, kuten kouluruokailuun, koulupihan viihtyvyyteen ym.

Vanhempaintoimikunnan yhteysopettajana toimii Tanja Kallio.

Koulukohtainen opiskeluhuolto

Koulukohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman osat, jotka ovat yhteisiä kaikkien Sastamalan perusopetuksen koulujen kanssa, on kuvattu Sastamalan kaupungin opetussuunnitelman luvussa 8.6. (https//peda.net/sastamala/pl/ops-2016/ol22/8ojtel/kos)

Tarkentavat osat on kirjattu tähän lukuvuosisuunnitelmaan.

Lukuvuoden painopisteet ja tavoitteet

Kuntakohtaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän linjaamat painopisteet lukuvuodelle 2023-24 ovat koululäsnäolon tukeminen ja poissaolot (esim. Wilma robotti) selä fyysisen toimintakyvyn tukeminen (Liikkuva koulu, Move testauksiin liittyvä kehittämistyö).

Muut yhteiset painopisteet ovat lukutaidon ja lukumotivaation vahvistaminen, TVT-strategian jalkauttamisen jatkuminen (mm.oppilaskoneet, Google)

Pehulan koulun kehittämistavoitteet asetettiin kevään 2023 laatuarviointipäivässä ja ne on nähtävillä kohdassa koulun toiminnan kehittämiskohteet.

Lukuvuonna 2023-24 koulukohtaisessa opiskeluhuoltaoryhmässä tarkastellaan luokkakohtaisesti kiusaamistilannetta ja luokan ilmapiiriä. Kaikille luokilla teetetään kiusaamiskyselyt ja ilmapiirikyselyt opettajille. Syksyn kor-kokoontumisessa pohditaan keinoja puuttua kiusaamiseen ja luokan ilmapiiriin ja suunniteltiin toimenpiteitä tilanteiden kohentamiseksi. 

Koululäsnäolon tukeminen (Kunnan toimintamallin ja lakimuutosten mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen)
Fyysisen toimintakyvyn tukeminen (Elintapaohjaus, Liikkuva koulu, Move-testauksiin liittyvä kehittämistyö)
Kokoontumiset

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Pehulan koulun ensimmäinen tapaaminen on syyskuussa ja toinen huhti-toukokuussa 2024.

Lisäksi huomioidaan:
- opettajainkokoukset
- henkilökuntakokoukset
- vanhempaintoimikunnan kokoukset
- oppilaskunnan kokoukset
- luokkaparikohtaiset palaverit

ja näistä molemminpuolinen tiedonkulku koulun johtajalle. Erityisesti otetaan huomioon kehittämisideat ja epäkohdat.

Vuoden aikana välitetään tarvittaessa yleisiä toimintaan liittyviä asioita KOR-tiimin kesken. Pyritään toimimaan vuosikellon mukaisessa tahdissa ja tehdään yhteistötä pedagogisen tiimin kanssa.

Tiedottaminen

Koulukohtaisen opiskeluhuollon tiedotettavat sisällöt: osallistumismahdollisuudet, toiminta, arviointikäytänteet (Wilma, paperiset tiedotteet, vanhempainillat, tapahtumat, tapaamiset)

Aikataulut: vuoden mittaan erillisinä asioina vuosikellon mukaan

Tehtävät kyselyt ja niiden aikataulu

Elo-syyskuu: Move!-testit 5. lk

Syys-lokakuu: Kiusaamiskysely (erityisopettaja/luokanopettaja pitää tarpeen vaatiessa)

Tammi- helmikuu: Kaveritoivekyselyt 6. lk (yläkoulusiirtymä)

Maaliskuu: Hyvinvointiprofiili (oppilaat, huoltajat, opettajat, ohjaajat)

Maaliskuu: Tasa-arvokysely 1.-9.lk

Huhtikuu: Kouluterveyskysely, joka toinen vuosi

Laajaan terveystarkastukseen (1., 5., ja 8. lk) liittyvät kyselyt ja tarkastukset

Suunnitelma ryhmäyttämisen toteuttamisesta

Tässä pyritään tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mm. seurakunta, nuorisotoimi ja koulukuraattori sekä koulupsykologi. Lisäksi tunnetaitotunteihin liittyvä ryhmäyttäminen keskiössä. Luokkakohtainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää oppilaiden ryhmäyttämiseksi, samoin koko koulun osallistava ja hyväksyvä toimintakulttuuri sekä luokkaparityöskentely, kummitoiminta ja koko koulun yhteiset teemapäivät tms.

Edellisten tarkastusten ajankohdat sekä niistä nousseet suunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet

Edellinen terveydellisten olojen tarkastus suoritettu Pehulan koulussa maaliskuussa 2023. Tällöin havaitut epäkohdat ja toimenpiteet niiden poistamiseksi:

Tarkastuksessa ei tullut esiin riskejä, jotka vaatisivat välitöntä korjaustoimenpidettä. Aiemmissa tarkastuksissa todetut puutteet on korjattu ja ne ovat parantaneet mm. sisäilman laatua sekä hajuhaittoja. Pehulan koulun tontille rakentuu vuoteen 2026 mennessä uusi monipalvelukeskus, jonne myös koulun tilat siirtyvät. Tämän takia koululle ei suunnitella suurempia korjaustoimia lähivuosina ellei ilmene jotakin akuuttia terveyttä tai turvallisuutta uhkaavia asioita.


Valinnaiset aineet

Lukuvuonna 2023-2024 valinnaisaineet järjestetään neljässä eri jaksossa, jossa kussakin on neljä eri kurssia. Kurssit muodostetaan oppilaiden toiveiden pohjalta. Tarjolla tulee olemaan seuraavia kursseja:

 • Liikunta: Tätä on tarjolla jokaisessa jaksossa. Kurssia muokataan oppilaiden toiveiden mukaan vuodenaika ja eri lajit huomioiden. Tavoitteena noudattaa reilun pelin periaatteita ja kehittää liikuntataitoja. 
 • Geokätköily / Pokemon GO: Etsitään ja tehdään itse geokätköjä sekä metsästetään Pokemoneja. Tavoitteena tukea liikkumis- ja suunnistustaitoja. HUOM! Kurssilla tarvitaan omaa puhelinta ja siihen kahta sovellusta. Laitteen asianmukainen ja turvallinen käyttö on omalla vastuulla. 
 • Kuvataide: Tutustutaan erilaisiin kuvailmaisun keinoihin maalaten, piirtäen ja askarrellen sekä toteutetaan erilaisia taideteoksia. Tavoitteena on tukea oman ilmaisun kehittymistä sekä luovuutta. 
 • Käsityöt: Esimerkiksi tuunataan kotoa tuotu materiaali (esim. vanha vaate) uusiksi, valmistetaan pieniä töitä monimaterialistisia materiaaleja hyödyntäen, valmistetaan lautapeli. Tavoite ideoida, suunnitella ja toteuttaa käsityöprojekti itse. 
 • Askartelu: Jouluisia askarteluja eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Tavoitteena ylläpitää suomalaisia joulukulttuuriperinteitä. 
 • Lemmikkilehti: Haetaan tietoa erilaisista lemmikeistä ja koostetaan niistä lemmikkilehti. Mahdollisuus esitellä omaa lemmikkiä ja tutustutaan eri lajien hoitoon. Tavoitteena laajentaa tietämystään eri eläinlajeista ja niiden tarpeista. 
 • Luontokurssi: Retkeillään lähiluonnossa tutustuen kattavasti Suomen kasveihin, eläimiin ja muihin luonnon asioihin. Harjoitellaan havaintojen tekemistä luonnossa. Tavoitteena tutustua lähiympäristöön ja oppia arvostamaan luontoa. 
 • Mediakurssi: Kurssilla tutustutaan erilaisiin TVT-taitoja sisältäviin ohjelmiin, käytössä mm. iPadit, koulun tabletit ja kannettavat tietokoneet. Tavoitteena tutustua median eri tarjoamiin alustoihin ja harjoitellaan sen turvallista käyttöä.
 • Hyvinvointi: Edistetään terveellisiä elämäntapoja ja valmistetaan pieniä monipuolisia välipaloja. Tavoitteena tutustua suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin.

Yhdysluokka

Pehulan koulussa yhdysluokkaopetusta annetaan pienryhmämuotoisesti erityisopetuksessa. Lukuvuonna 2023-24 koulussa toimii kaksi yhdysluokkaa, joista toisessa on oppilaita vuosiluokilta 2-4 ja toisessa vuosiluokilta 5-6. Oppilaat integroituvat mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen luokkiin. Etenkin taito- ja taideaineet suoritetaan pääsääntöisesti isossa luokassa. Joidenkin oppiaineiden tunneilla on vain yhden vuosiluokan oppilaita ja joissakin aineissa kahden tai kolmen vuosiluokan oppilaita. Toisinaan oppitunnit ja opiskelu suunnitellaan oppilaskohtaisesti. Vuosiviikkotuntien jakautuminen eri vuosiluokille näkyy Kurressa.

Yhdessäsuunnittelun periaatteet

Pehulan koulussa henkilökunnalta edellytetään yhdessäsuunnittelua. Tavoitteena on, että opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat suunnittelevat toimintaa aktiivisesti yhdessä. Yhdessäsuunnittelulle on varattu henkilöstön työjärjestyksistä ajat, joilla viikottainen yhteissuunnittelu mahdollistetaan. Opettajat ja ohjaajat pyrkivät keskustelemaan keskenään arkisen aherruksen keskellä sekä tarpeen vaatiessa iltapäivisin oppilaiden lähdettyä tai aamuissa ennen koulun alkua.

Alkuopetuksen henkilöstö muodostaa oman tiimin, samoin 3.-4. luokkien henkilöstö ja 5.-6. luokkien henkilöstö. Yhteissuunnittelua tekevät myös pienryhmäopettajat ja ryhmissä toimivat koulunkäynninohjaajat aina ehtiessään. Samaa luokkaa yhdessä opettavat opettajat muodostavat tiimin. Eskari-vitosluokan opettajat ja ykkös-kutosluokan opettajat muodostavat kummitoimintatiimit. Lisäksi olemassa myös esi-alkuopetuksen tiimi, joka kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 8-9.

Koko henkilöstön yhteissuunnitteluaika on perjantaisin klo 8.00-9.00. 

Lisäksi erilaisia tapahtumia ja teemapäivä varten kootaan vaihtuvat tiimit, jotka suunnittelevat päivien toimintaa.

 

Yhteistyö esi- ja alkuopetuksessa

Pehulan koulussa pyritään tekemään yhteistyötä mahdollisimman paljon esiopetuksen kanssa. Tällä hetkellä esiopetuksen sijoittuminen väistötiloihin hankaloittaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä.

Esi- ja alkuopetuksen opettajat tapaavat kerran kuussa. Yhteissuunnitteluaika on joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 8-9.

Syyslukukauden aikana esi- ja alkuopetus viettävät yhteisiä toimintahetkiä kerran kuussa. Toiminta tapahtuu pääosin ulkona tai koulun salissa ja pitää sisällää erilaisia ryhmittelyjä, suunnistusta, musiikkileikkejä /-liikuntaa, yhteisen elokuvahetken tehtävineen sekä jouluista toimintaa.

Kevätlukukaudella toimintatuokiot jatkuvat. Lisäksi pyritään järjestämään esiopetuksen oppilaille "leikkikoulupäiviä", jolloin he pääsevät tutustumaan koulunkäyntiin, tulevaan luokkaansa ja opettajaansa. 

Suunnitelma:

Toteutus

Kerran kuussa tapahtuvaa toimintaa, joista jokainen yhteinen hetki sijoittuu aikavälille klo 11.50-12.50.

Lokakuu

suunnistus koulun pihassa, aiheena liikennemerkit

Marraskuu

elokuvahetki salissa

Joulukuu

tonttuleikkejä salissa ja lukuhetki

Tammikuu

lumileikkejä

Helmikuu

mäenlaskua

Maaliskuu

hiihtohetki

Huhtikuu

Leikkikoulua kolmessa eri luokassa, kolmena eri päivänä.

Koulun tasa-arvosuunnitelma

Koulun tasa-arvotilanne selviää hyvinvointiprofiilin osana 3.-6.luokkalaisilla olleesta kyselylomakkeesta ja 0.-2. luokkien keskustelulomakkeen tuloksista. Kyselyn tulokset ovat pohjana koulussa toteutettavalle tasa-arvotyölle.

Pehulan koulun tasa-arvotyö tähtää taidoiltaan, persooniltaan, sukupuoleltaan ja lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden tasa-arvoon. Jokaiselle oppilaalle pyritään tarjoamaan paras mahdollinen oppimisympäristö ja oppimisen tuki. 

Lasten kanssa käsitellään mm. tasa-arvoa, erilaisuutta ja valinnan vapautta esim. KiVa- ja tunnetaitotunneilla. Tunneilla harjoitellaan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista suhtautumista toiseen ihmiseen sekä opetellaan ratkomaan ristiriitoja tasapuolisesti kaikkia kuunnellen. Verso-sovittelu, KiVa-koulu-toiminta sekä oppilaskuntatyö ovat osa Pehulan koulun tasa-arvotoimintaa.

Varsinainen tasa-arvosuunnitelma luettavissa turvallisuus- ja perehdytyskansiossa.

 

Kasvatuskeskustelu ja unohdukset

Käyttäytyminen koulupäivän aikana: Oppilailta ja aikuisilta odotetaan toisia ihmisiä kohtaan asiallista ja kunnioittavaa käytöstä. Tähän oppilaita ohjataan mm. aikuisten esimerkillä ja kummitoiminnalla (isommat oppilaat opettavat pienempiä toimimalla yhdessä). Lisäksi luokissa erilaisia käyttäytymistä tukevia tuki- ja kannustinjärjestelmiä.

Pehulan koulussa oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen voi puuttua
• luokanopettaja/aineenopettaja/koulunkäynninohjaaja tai muu tilanteessa läsnä ollut aikuinen
• kasvatuksellinen tiimi (koulun johtaja, erityisopettaja/luokanopettaja, terveydenhoitaja)
• koulun johtaja


Opettaja tai koulunjohtaja voi määrätä oppilaan, joka
o häiritsee opetusta
o rikkoo koulun järjestystä
o menettelee vilpillisesti
o kohtelee muita epäkunnioittavasti tai loukkaavasti
enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon.

Kasvatuskeskutelukäytäntö

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. (Opetushallitus).
• Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella
• Kasvatuskeskustelut kirjataan ja niistä ilmoitetaan kotiin. Kirjaaminen voidaan tehdä esimerkiksi Wilman kurinpidollisella lomakkeella tai kirjallisella lomakkeella, joka löytyy opettajien huoneesta.

Kun kasvatuskeskustelu(t) ei(vät) tuota toivottua muutosta käyttäytymiseen, voidaan kurinpidollisena toimena oppilaalle antaa harkinnan mukaan joko jälki-istunto tai kirjallinen varoitus, evätä opetus tai erottaa oppilas määräajaksi. Vakavimmissa tapauksissa (kuten toisen koskemattomuuden loukkaaminen) voidaan jälki-istunto määrätä suoraan.

Kurinpidollisia keinoja ovat jo aiemmin mainittujen lisäksi perusopetuslain mukaan kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä myös seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä tukea turvallista paluuta opetukseen.
(Opetushallitus).

Läksy- ja koulutarvikeunohdukset:
Oppilaan vastuulla on huolehtia siitä, että koulutarvikkeet ovat hyvässä kunnossa ja tallessa. Lisäksi oppilaan on tehtävä hänelle annetut läksyt. Unohtuneet läksyt tehdään perjantaisin koulun jälkeen luokanopettajan valvonnassa. Mikäli kuljetuksen takia läksyjä on mahdotonta jäädä tekemään koulun jälkeen, tehdään ne pitkällä välitunnilla.

Itsearviointi

Heti koulutien alussa aloitetaan vahva itsearvioinnin harjoitteleminen. Itsearviointi osana koetta opiskeltavan jakson jälkeen. Osana itsearviointia on oman käytöksen säännöllinen seuraaminen. 

Lisäksi harjoitetaan vertaisarviointia:

 • Tavoitteena aloittaa vertaisarvioinnin harjoittelu mahdollisimman aikaisin ja pienin askelin. 
 • Suullisen ja kirjallisen palautteen antamisen harhoitteleminen toiselle. 
 • Suullisen ja kirjallisen palautteen vastaanottamisen harjoitteleminen toiselta.
 • Myös koko ryhmän toiminnan arviointi yksilöiden sijaan. 

Opettajan rooli

 • Opettajan jokapäiväinen tietotaito palautteessa.
 • Arvioinnin tekeminen näkyvämmäksi oppilaille. 
 • Huomioidaan päivittäiset onnistumisen kokemukset ja positiivisuus. 
 • Yhteistyö kodin kanssa. 

1.-2. luokan oppilaat arvioivat omaa suoriutumistaan ja käyttäytymistään koulutyössä 2-3 kertaa lukuvuoden aikana. 

Käyttäytymistä- ja opiskelutaitoja 3.-6. luokkien oppilaat itsearvioivat ja vertaisarvioivat vähintään kolme kertaa lukuvuodessa. Ensimmäinen kerta ajoittuu syysloman aikaan, toinen ennen joululomaa ja kolmas talviloman aikaan.

3.-6. luokkalaisten kanssa käydään yksilölliset lyhyet arviointikeskustelut syksyllä heti koulun alettua todistusten pohjalta. Tässä oppilas asettaa itselleen tavoitteet alkanutta lukuvuotta varten. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan syyslukukauden arviointikeskusteluissa marras- tammikuun aikana ja keväällä ennen todistusten jakoa.

Oppilaat suorittavat itsearviointeja opiskeluunsa ja oppiaineiden sisältöihin liittyen mm. koemateriaaleista löytyvien arviointilomakkeiden avulla opiskellun jakson päätteeksi. Lisäksi opettajat käyttävät parhaiten ryhmälleen sopivalla tavalla paperisia lomakkeita, keskusteluja tai digitaalisia nettiarviointeja oppilaiden kanssa teettäessään itse- ja vertaisarviointeja eri oppaineissa.

Oppilaan poissaoloa koskevat ohjeet

Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai muun äkillisen syyn takia, huoltajan on ilmoitettava siitä viipymättä luokan opettajalle Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä saman päivän aikana, jolloin sairastuminen havaitaan tai viimeistään heti aamulla.

Jos oppilaan täytyy lähteä koulusta työjärjestykseen merkittyä aikaisemmin tai olla pois kesken koulupäivän, on huoltajan ilmoitettava siitä etukäteen luokan opettajalle Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla. Oppilaan oma ilmoitus asiasta ei riitä.

Hakemus koko päivän tai pidemmän poissaolon tekemistä varten löytyy Wilmasta. Hakemukset tehdään sähköisesti. Luokanopettaja voi päättää oppilasta koskevat 1-3 päivän poissaolot ja koulun johtaja tekee päätöksen pidemm

Varoitus: sisältö oli liian pitkä, ja sen loppu on poistettu. Koko sisältö näkyy vain muokkausnäkymässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä