Poissaolot

Säännöllinen koulunkäynnin tukeminen - Jokainen koulupivä on tärkeä

SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN SASTAMALAN KOULUISSA
JOKAINEN KOULUPÄIVÄ ON TÄRKEÄ - MALLI


Koulunkäynti on lapsen ja nuoren oikeus ja kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Koulussa aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista lasta ja nuorta tämän kasvussa ja kehityksessä kohti hyvää aikuisuutta. Koulunkäyminen tukee lapsen elämänhallintaa, sosiaalisia suhteita ja taitojen kehittymistä.

Paljon koulusta poissa oleva lapsi tarvitsee usein laajasti tukea. Lapselle on annettava aikaa ja tilaa, mahdollisuus tulla kuulluksi ja tuntea, että hänestä välitetään. Aikuisten tavoite on turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön luominen, jotta kaikilla on koulussa hyvä olla.

Sastamalan kouluissa tuetaan oppilaiden kouluun kiinnittymistä, läsnäoloa koulussa ja seurataan poissaoloja systemaattisesti. Mikäli oppilaalle tulee poissaoloja, pyrimme tukemaan koulutyön jatkumista normaalisti mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on hyvä koulupäivä kaikille oppilaille.

Oppilaan koulunkäyntitilanne on syytä tarkistaa, mikäli hänen kohdallaan on havaittu esimerkiksi seuraavia asioita:
➢ jatkuvat myöhästelyt
➢ poissaolot keskittyvät tietylle viikonpäivälle tai oppitunnille
➢ luvattomat poissaolot
➢ epämääräiset poissaolot
➢ poissaoloja yhteensä yli 30 h

Runsaat poissaolot haittaavat koulutyötä riippumatta mistä syystä ne ovat syntyneet. Tällaisessa tilanteessa pääsääntö on, että opettaja/luokanohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja tarvittaessa kutsuu lapsen ja huoltajan keskustelemaan koulunkäynnin järjestelyistä. Tapaamiseen osallistuu tarpeen mukaan muita moniammatillisen työn edustajia.

Sairauspoissaolot
Jos lapsesi tai nuoresi on sairaana, ilmoitathan siitä kouluun jo ennen koulupäivän alkamista. Jos sairaus jatkuu pidempään ja oppilas tarvitsee oppimiseen tukea kouluun palatessaan, kannattaa tästä olla yhteydessä opettajaan. Jo sairauspoissaolon aikana tehtäviä saa tietoonsa opettajalta, ja niitä voi tehdä opettajan ohjeen mukaisesti oppilaan voinnin sen salliessa. Kouluun palattaessa voidaan tarvittaessa järjestää oppilaalle tukiopetusta tai muuta koulunkäynnin tukea.

Toivomme, että sairauden vuoksi kotiin jäädään silloin, kun vointi sitä vaatii. Varmuuden vuoksi ei kuitenkaan tarvitse olla koulusta poissa, ja huoltajan onkin hyvä tsempata oppilasta kouluun aina, kun tämän vointi sen sallii.

Muut poissaolot
Jos syy poissaoloon on muu kuin sairastuminen - eli Wilmassa huoltajan ilmoituksella "muu syy" (esim. lääkärikäynnit) – täytyy huoltajan aina tarkentaa opettajalle mikä tämä muu syy on. Käytännössä tähänkin poissaoloon pyydetään lupa.

Haetut poissaolot
Haettujen poissaolojen, kuten lomamatkojen, osalta oppilaan tulee huolehtia tehtävistä ja sopia kokeista etukäteen. Huoltaja on poissaolon aikana vastuussa oppimisen turvaamisesta ja siitä, että annetut tehtävät tulevat tehdyiksi. Poissaolojen hakemisessa toivomme perheiden käyttävän harkintaa. 1–3 lomapäivää voi myöntää opettaja. Lupa yli kolmen päivän poissaoloon haetaan koulunjohtajalta/rehtorilta. Lupa kaikkiin poissaoloihin haetaan Wilmassa ("Hakemukset ja päätökset). Kaikki ennalta tiedetyt poissaolot pitää pyytää vapaaksi ennen poissaoloa.

Selvittämättömät ja luvattomat poissaolot
Huoltajan tulee selvittää oppilaan kaikki poissaolot Wilmassa tai olemalla muuten yhteydessä opettajaan. Jos oppilas on luvattomasti poissa, ollaan koulusta yhteydessä huoltajaan. Huoltajan ja oppilaan kanssa käydään tilanteessa yhteinen keskustelu siitä, miksi kouluun oli vaikea mennä ja mikä tilanteessa voisi auttaa. Opettajan kanssa sovitaan tehtävien tekemisestä ja mahdollisesta poissaolojen korvaamisesta. Jos oppilas ei tule kouluun, eikä huoltajalta ole tullut ilmoitusta poissaolosta, koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan saman päivän aikana.

Opiskeluhuollon tuki koulunkäyntiin
Jos huomaat lapsellasi tai nuorellasi haasteita kouluun tulemisessa tai koulussa käymiseen liittyen, toivomme, että olet matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan ja/tai koulun opiskeluhuollon työntekijöihin. Haasteiden ratkaiseminen on aina helpompaa, mitä mitä varhaisemmin niitä päästään selvittämään ja mitä pienempiä ne vielä ovat.

Muuta tukea perhetilanteeseen ja vanhemmuuteen
Sastamalan perheneuvola tarjoaa perheneuvontapalveluita ja perheohjauspalveluita. Perheneuvolasta voit saada apua esimerkiksi, kun olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä, koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen tai lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa.

JOKAINEN KOULUPÄIVÄ ON TÄRKEÄ - MALLI
Kaikissa vaiheissa on tärkeää keskustella oppilaan kanssa ja huomioida hänen näkemyksiään asiasta. Määritellyistä tuntirajoista huolimatta tilannetta tarkastellaan aina kokonaisuutena huomioiden esim. pitkät sairauspoissaolot.

KOULUUN KIINNITTYMISEN TUKEMINEN
➢ vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, huolehditaan ryhmäytymisestä
➢ opetetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja
➢ kodin ja koulun yhteistyö on sujuvaa
➢ kiinnitetään huomiota oppilaiden kohtaamiseen ja huomaamiseen
➢ seurataan systemaattisesti läsnäoloa koulussa
➢ tarjotaan tukea koulunkäyntiin tarvittaessa (esim. tukiopetus, erityisopetus, opiskeluhuollon tuki)
➢ yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä ovat mukana myös opiskeluhuollon toimijat ja nuorisotyöntekijät

KUN POISSAOLOISTA NOUSEE HUOLI
➢ opettaja keskustelee asiasta oppilaan ja huoltajan kanssa
➢ tilannetta seurataan aktiivisesti
➢ tarvittaessa sovitaan yhteydenotosta ja yhteistyöstä opiskeluhuollon työntekijän kanssa (koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri)
➢ tarvittaessa konsultoidaan joko nimettömänä/huoltajan luvalla sosiaalityöntekijää tai muita
tarvittavia tahoja
➢ työtapana käytössä mm. Omin jaloin -keskustelut nuorisotyöntekijän kanssa

POISSAOLOJA ON YLI 30H
➢ opettaja on yhteydessä huoltajaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen selvittämiseksi
➢ arvioidaan pedagogisen tuen tarvetta ja tehdään tarvittavat opetus- ja tukijärjestelyt
➢ tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen yksilökohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä (systeeminen työtapa ja monialainen yhteistyö esim. sosiaalihuollon kanssa)
➢ sovitaan seurannasta, vastuista ja yhteistyöstä

POISSAOLOJA ON YLI 50H
➢ arvioidaan poissaolon syitä tarkemmin
➢ koulukuraattori voi tehdä esim. koulupoissaolokyselyn ja koulunkäyntikyvyn arvioinnin seulan
➢ tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen yksilökohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä (systeeminen työtapa ja monialainen yhteistyö esim. sosiaalihuollon kanssa)
➢ arvioidaan pedagogisen tuen tarvetta ja tehdään tarvittavat opetus- ja tukijärjestelyt
➢ sovitaan seurannasta, vastuista ja yhteistyöstä

POISSAOLOT JATKUVAT TEHDYISTÄ TOIMISTA HUOLIMATTA/HUOLI ON ISO
➢ jos poissaolo tukitoimista, monialaisesta yhteistyöstä ja seurannasta huolimatta jatkuu, tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus konsultaation pohjalta
➢ vaarana on lapsen syrjäytymisriski sekä normaalin kehityksen ja koulunkäynnin vaarantuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä