Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

KUNINKAANHAAN  KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA KÄYTÄNTEET  

Koulualue

Koulualue on aidattu alue koulurakennuksen ympärillä. Koulualueeksi luetaan myös kaikki tilat, joissa järjestetään koulun työjärjestyksen ja työsuunnitelman mukaista toimintaa.

Koulualueelta voi poistua 1) jos opetustilanne on sen ulkopuolella (liikunnanopetus, museokäynnit ym.)  2) jos poistumiseen kesken koulupäivän on saatu lupa. Koulu ei vastaa luvatta koulualueen ulkopuolelle poistuneesta oppilaasta. Välituntialue on asfaltoitu alue koulun pihassa. Välituntiliikuntaa harrastetaan kuitenkin asfaltoimattomalla alueella Tampereentien suunnassa. Pyöräparkki ei ole välituntialuetta.


Kouluaika

Kouluaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä. Myös koulun järjestämät tilaisuudet varsinaisen työajan ulkopuolella luetaan kouluajaksi (retket, tapahtumat, juhlat ym.). Työjärjestyksen mukaisen koulupäivän jälkeen poistutaan välittömästi koulun tiloista.


Päivittäinen työskentely koulussa

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina.

Mikäli opettaja ei yllättävän esteen sattuessa saavu tunnille, on luokan edustajan välittömästi ilmoitettava siitä rehtorille/kansliaan/opettajienhuoneeseen.

Välitunnin alkaessa oppilaat poistuvat viivyttelemättä luokista. Sisätiloissa tulee välttää käyttäytymistä, josta aiheutuisi vaaratilanteita oppilaalle itselleen tai muille tai vahinkoa koulurakennukselle. Välituntivalvonnasta vastaavan opettajan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.


Työrauha

Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella käyttäytymisellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa.

Kaikkinainen ruumiillinen ja henkinen väkivalta on kouluyhteisössä kielletty.

Oppilasta voidaan rangaista perusopetuslain mukaisesti, mikäli hän rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti, käyttäytyy epäasiallisesti, laiminlyö tehtäviään tai on huolimaton.


Poissaolo koulusta

Oppilas voi olla poissa koulusta vain luokanvalvojan tai rehtorin luvalla. Mikäli oppilas on sairauden tai muun syyn takia estynyt saapumasta kouluun, on hänen huoltajansa välittömästi ilmoitettava siitä luokanvalvojalle.


Tupakanpoltto, päihteet ja allergisoivat aineet

Tupakan poltto, päihtyneenä ja huumaantuneena esiintyminen, alkoholin, tupakan, päihteiden ja huumeiden tuominen kouluun ja niiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä kouluaikana ja koulualueella. Lisäksi allergisoivien aineiden asiaton käyttö koulutiloissa on kielletty.

Koulun ja oppilaiden omaisuus

Koulun ja työyhteisön jäsenen omaisuuden turmeleminen ja varastaminen on kiellettyä. Jos kouluyhteisön jäsenen omaisuutta vahingoitetaan tai hukataan, on siitä välittömästi ilmoitettava koulun kansliaan.

Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuudessaan koulun tai kouluyhteisön jäsenen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

Kouluun ei ole lupa tuoda teräaseita tai esineitä, jolla voidaan turmella koulun omaisuutta tai aiheuttaa vaaratilanteita.

Vaatteita, kulkuvälineitä ja oppilaiden muuta omaisuutta on säilytettävä niille osoitetussa paikassa. Kouluyhteisön jäsenen tulee välttää arvoesineiden tuomista kouluun ja huolehtia arvo-omaisuudestaan erityisellä huolellisuudella (rahat, korut, matkapuhelimet, liikuntavälineet ym.).Käyttäytyminen

Oppilaan tulee noudattaa annettuja ohjeita ja käyttäytymisellään edistää koulun viihtyvyyttä. Kortin pelaaminen ja kaikenlaiset rahapelit koulussa on kielletty. Valokuvaamiseen ja videointiin on pyydettävä lupa rehtorilta ja kuvaamisen tulee liittyä opetukseen (vrt. laki yksityisyyden suojasta).


Järjestyssääntöjen tukena tehostetaan seuraavia yhteisiä sopimuksia

Yhteisten sopimusten tavoitteena on viestittää oppilaille ja heidän huoltajilleen koulussa vallitsevien yleissivistykseen kuuluvien käyttäytymistapojen merkitystä työskentelyviihtyvyyden ja joustavuuden parantamiseksi sekä suomalaisten nuorten sivistämiseksi eurooppalaisiin ja kansainvälisiin käytöstapoihin.

Opettajien yhteisenä toimintana hyvät tavat vahvistuvat ja oppilaille muodostuu kuva koulun ja sen henkilökunnan yhtenäisyydestä.

 

Oppitunnit

-Tunnin alussa rauhoitutaan, tervehditään seisten ja istutaan, kun opettaja antaa luvan.
-Päällysvaatteet, huivit, pipot yms. riisutaan.
-Kaikki elektroniikkalaitteet ovat äänettöminä ja poissa näkyvistä luokkaan astuessa. Niitä saa käyttää vain oppitunnin pitäjän luvalla. Mikäli oppilas käyttää kännykkää luvattomasti, se voidaan takavarikoida lopputunniksi tai - päiväksi. Tämä merkitään myös Wilmaan. Mikäli oppilas ei luovuta kännykkää, annetaan hänelle jälki-istunto.
-Kaikki elintarviketuotteet ovat poissa näkyvistä eikä niitä myöskään nautita oppitunnin aikana.
-Rehtorin saapuessa luokkaan noustaan ylös ja tervehditään.
-Mikäli oppilas häiritsee oppituntia, voidaan hänelle pitää puhuttelu tai pitää kasvatuskeskustelu. Molemmat merkitään wilmaan.
-Mikäli oppilas poistetaan luokasta, hänen pitää silti olla valvonnan alaisena.

 

Välitunnit

-Ulkovälitunneilla oppilaat siirtyvät ulos mahdollisimman nopeasti ja ilman eri kehotusta. Käytävät ja portaat pidettävä helppokulkuisina.

Ruokailu ja välipala

Oppilaat noudattavat hyviä tapoja ottaessaan ruokaa, ruokaillessaan ja palauttaessaan astioita.

Ruokalaan ei tuoda päällysvaatteita eikä reppuja. Lakki tai huppu otetaan pois päästä. Kännykät saavat olla esillä, mutta niitä ei käytetä. Ruokaa ei viedä pois ruokalasta.

 

Kielenkäyttö

Jokainen opettaja puuttuu systemaattisesti oppilaiden epäasialliseen kielenkäyttöön ja tarvittaessa tuo oppilaan kansliaan rehtorin puhutteluun.
Keneen tahansa kouluyhteisön jäseneen kohdistuva kiroilu, huutelu, nimittely tai erilainen osoittelu on ehdottomasti kielletty.

 

Poissaolot

Poissaolot ilmoitetaan luokanvalvojalle. Poissaoloon tarvitaan AINA luokanvalvojan tai rehtorin lupa. Huoltaja pyytää lupaa kirjallisesti ja hyvissä ajoin Wilman kautta. Luvattomat poissaolotunnit korvataan ja lisäksi pidetään kasvatuskeskustelu. Korvaamisen laiminlyönnistä seuraa jälki-istunto. Parturit, autokoulun teoriatunnit, työn tekeminen tms. hoidetaan kouluajan ulkopuolella. Poissaolo koetunnilta laitetaan erikseen Wilmaan.


Liikuntavapautukset

Urheiluluokkien oppilaat menevät automaattisesti erityisopettajan luokkaan, jossa he opiskelevat valmennuksen ajan. Ohjeet tulevat aina jaksoittain.

Muut liikuntarajoitteiset annetaan  pääsääntöisesti luokanvalvojan valvontaan. Myös erityisopetusta voi käyttää erikseen sopien ja ryhmäkoko huomioiden.


Tupakointi

Tupakointiin puututaan, ja oppilas joutuu tupakoinnista kiinni jäätyään heti terveydenhoitajan kasvatuskeskusteluun. Tarvittaessa pidetään huoltajan kanssa palaveri. Tupakointirikkomus merkitään aina Wilmaan.

 

Wilma-merkinnät

Laiminlyönneistä, joista ei joudu läksypajaan, annetaan harmaa merkki Wilmaan. Mikäli jaksoa kohden kertyy 5 merkkiä (harmaita ja ruskeita), seurauksena on kasvatuskeskustelu. Merkit nollaantuvat jakson vaihtuessa. Törkeästä käytöksestä tai laiminlyönnistä voidaan antaa ruskea merkki ja 3 ruskeasta seuraa jo kasvatuskeskustelu.

 

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua ei-toivottavaan käytökseen. Siitä ilmoitetaan huoltajalle soittamalla/Wilman kautta. Keskustelussa käytetään wilman lomaketta. Viimeistään kolmen keskustelun jälkeen kutsutaan huoltajat mukaan keskusteluun. Huoltajatapaamisessa täytetään lomake, jossa sovitaan yhteiset tavoitteet.

 

Jälki-istunnot ovat keskiviikkoisin klo 15 - 16 luokassa 321
Rästikokeet ovat torstaisin klo 15 - 16 luokassa 103

Läksypaja on ma, ke, to klo 15 – 16 , ja sinne voi mennä myös vapaaehtoisesti. Pajassa myös korvataan koulupäivän päätteeksi tekemättömät läksyt, laiminlyödyt tuntitehtävät sekä yli 20 minuutin myöhästymiset. Läksypajan laiminlyömisestä seuraa kasvatuskeskustelu. Tiistaisin pajaan määrätyt menevät sinne keskiviikkona, perjantaisin pajaan määrätyt menevät sinne maanantaina.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä