Arviointi

Arviointi

Mitä perusopetuksessa arvioidaan?

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Mihin arviointi perustuu?

Arviointi perustuu monipuolisin menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja valitsee arviointimenetelmät. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

Miten oppimista arvioidaan?

Oppimisen formatiivinen arviointi on oppimisen ohjaamista ja kannustamista palautteen avulla sekä itsearvioinnin taitojen kehittämistä. Oppilaan oppimista ohjataan opetuksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjaavan palautteen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä se, miten voi parantaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Miten osaamista arvioidaan?

Oppilaan osaamista arvioidaan aina suhteessa opetussuunnitelmassa olevien oppiaineiden vuosiluokittain määriteltyihin tavoitteisiin. Osaamisen summatiivinen arviointi kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon ja se määrittää, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Todistusten arvosanat tai sanalliset arviot perustuvat lähtökohtaisesti summatiiviseen arviointiin.

Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös ja hän opiskelee tiettyä oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioidaan kyseisen oppiaineen osaamista suhteessa yksilöllistettyihin tavoitteisiin. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa painoalueittain määriteltyihin tavoitteisiin.

Miten arvosana muodostuu?

Oppiaineella on vuosiluokittain asetetut tietoja ja taitoja koskevat tavoitteet. Lukuvuoden aikana oppilasta ohjataan tavoitteiden saavuttamiseen ja oppilas antaa osaamisestaan monipuolisia näyttöjä, kuten esimeriksi kokeita, esitelmiä, projekteja tai muita näyttöjä työskentelystä.

Oppilasta opettanut opettaja arvioi näytöillä osoitettua osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin sekä tietyillä vuosiluokilla myös mahdollisiin arvosanojen kriteereihin. Opettaja päättää osaamista kuvaavan kokonaisarvosanan.

Miten työskentelyä arvioidaan?

Työskentelyä arvioidaan osana oppiaineita eikä siitä anneta erillistä arvosanaa. Oppiaineet sisältävät erilaisia työskentelytaitojen tavoitteita. Työskentelytaidoilla tarkoitetaan esim. perusopetuksen aikana kehittyvää

  • taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä,
  • taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään,
  • taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä
  • taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Miten käyttäytymistä arvioidaan?

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa käyttäytymisen tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset. Käyttäytymistä arvioidaan oppiaineista erillisenä eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineiden arviointiin.

Käyttäytymisen tavoitteet ovat nähtävillä opetussuunnitelmassa.

Kuka tai ketkä päättävät arvioinnista?

Oppiaineiden ja käyttäytymisen arvioinnista päättää aina oppilasta opettanut opettaja. Jos opettajia on useita, päättävät he arvioinnista yhdessä.

Miten arvioinnista tiedotetaan?

Oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Vähärauman koululla yhteisinä tiedon antamisen käytänteinä ovat oppimiskeskustelut ja lukuvuositodistus keväällä.

Oppilaan opettaja suunnittelee ja toteuttaa arvioinnista tiedottamisen niin, että tietoa annetaan riittävästi lukuvuoden aikana. Opettaja tiedottaa arviointia koskevista käytänteistään.

Mikä on oppimiskeskustelu? Milloin se pidetään? Mitä siellä käsitellään?

Oppimiskeskustelut ovat osa arvioinnista tiedottamista sekä yhteistyötä huoltajien kanssa ja niihin osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja.

Oppimiskeskustelujen ajankohta vaihtelee vuosiluokittain. Opettaja lähettää kutsun sekä tarvittavan ohjeistuksen ennen keskustelua.

Oppimiskeskusteluissa annetaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Keskustelu yhdistää oppilaan itsearviointia ja arviointipalautetta. Luokilla 1-6 oppilas ja huoltaja tekevät oppimiskeskustelun kotitehtävän ennen keskustelua.

Keskustelussa painotetaan oppimisen edistymisen kannalta kullekin oppilaalle olennaisimpia asioita.

Mitä todistuksia on käytössä?

Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä vuosiluokilla 1–6.

Milloin todistuksissa käytetään sanallisia arvioita ja milloin numeroarvosanoja?

Todistuksissa käytetään sanallisia arvioita vuosiluokilla 1–3. Numeroarvosanoja käytetään valtakunnallisten linjauksien mukaisesti neljännestä vuosiluokasta lähtien.

Sanallista arviota voidaan myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Sanallisia arvioita käytetään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden arvioinnissa, jos oppilaat opiskelevat oppiainekokonaisuuksittain. Tällöin oppilaiden yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio asteikolla hyväksytty/hylätty. Lisäksi toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota.

Mitä oikeuksia oppilaalla ja huoltajalla on arvioinnin suhteen?

Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin.

Arvioinnin perusteista saa tiedon opetussuunnitelmasta tai tarvittaessa oppilasta arvioineelta opettajalta. Käyttäytymisen arvioinnin perusteet ovat nähtävillä opetussuunnitelman arviointiluvussa. Oppiaineiden arvioinnin perusteet ovat nähtävillä opetussuunnitelman oppiaineita koskevista osioista. Oppilasta arvioinut opettaja antaa tarvittaessa tiedon siitä, miten arvioinnin perusteita on sovellettu oppilaan arviointiin.

Voiko arvioinnin uusia?

Esimerkiksi teknisen virheen johdosta annettu virheellinen arvosana voidaan korjata ja oppilaalle antaa uusi todistus.

Huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt oppilas voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Oppilaan arviointia koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Huoltajien kysymyksiä:

Onko aineen arvosana yhtä kuin kokeiden arvosanat?

Arviointi perustuu monipuolisin näytöin osoitettuun osaamiseen. Kokeet ovat yksi tapa osoittaa osaamista, mutta yhdellä näyttötavalla ei voi osoittaa osaamista kaikkien tavoitteiden suhteen. Myös työskentely on osa oppiaineen arviointia.

Kokeet mittaavat usein useaan tavoitteeseen liittyvää osaamista. Jos muilla tavoin osoitettu osaaminen on samalla tasolla kuin kokeissa osoitettu osaaminen, vastaa oppiaineen arvosana kokeiden arvosanoja. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin muun tavoitteen osalta voi myös kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.

Lapseni sai todistukseen arvosanaksi koearvosanoja huonomman numeron. Miten saan tietää, mitä pitäisi tehdä toisin sen parantamiseksi?

Arviointi perustuu monipuolisin näytöin osoitettuun osaamiseen. Kokeet ovat yksi tapa osoittaa osaamista, mutta yhdellä näyttötavalla ei voi osoittaa osaamista kaikkien tavoitteiden suhteen. Myös työskentely on osa oppiaineen arviointia.

Jos arvosanan perusteet ovat epäselvät, on oppilaalla ja huoltajalla oikeus saada tietää, miten arvioinnin perusteita on sovellettu oppilaan arviointiin. Tällöin voitte olla yhteydessä opettajaan.

Tavoitteellisen opiskelun tueksi voitte tutustua opetussuunnitelmassa kyseisen lukuvuoden ja oppiaineen tavoitteisiin sekä luokasta riippuen hyvän osaamisen kriteereihin, jotka on asetettu kuudennen vuosiluokan loppuun ja päättöarviointiin. Opettajan kanssa voi keskustella siitä, miten oppilas voisi parantaa oppimistuloksiaan ja osoittaa osaamistaan. Aiheesta voi keskustella myös esimerkiksi seuraavan lukuvuoden oppimiskeskustelussa.

Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia, vaikuttaako se oppiaineiden arviointiin?

Lähtökohtaisesti oppimisvaikeudet huomioidaan niin, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan ilman esteitä. Useimmissa tapauksissa oppilaan osaamista arvioidaan käyttäen yleisiä arviointikriteerejä.

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt otetaan huomioon niin, että oppilaalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisin työtavoin osoittaa osaamisensa.

Jos oppilaalle on erityisen tuen päätös ja hän opiskelee tiettyä oppiainetta yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, arvioidaan kyseisen oppiaineen osaamista suhteessa yksilöllistettyihin tavoitteisiin. Oppimäärä voidaan yksilöllistää, jos oppilas ei tuesta huolimasta näytä saavuttavan oppiaineen tavoitteita hyväksytysti. Muissa tapauksissa oppilaan osaamista arvioidaan käyttäen yleisiä arviointikriteerejä.

Jos haluaisin vanhempana tietää, minkä tavoitteiden parissa koulussa milläkin hetkellä työskennellään, miten voisin saada siitä tiedon?

Oppilaille kerrotaan, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan. Oppilaan kanssa on hyvä keskustella siitä, mitä koulussa kulloinkin opiskellaan. Lisäksi voitte tutustua opetussuunnitelmassa kyseisen lukuvuoden ja oppiaineen tavoitteisiin. Voitte myös tiedustella opettajalta, miten kotona voidaan tukea opiskeltavien tavoitteiden saavuttamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä